Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Duchowa adopcja dziecka poczętego

Niemowlę. Fot.: pl.123rf.com

W każ­dej se­kun­dzie na świe­cie do­ko­nu­je się cud po­czę­cia czło­wie­ka. Jed­nak szo­ku­je fakt, że wie­le z po­czę­tych dzie­ci nie do­cze­ka dnia swo­ich na­ro­dzin, gdyż zo­sta­nie im ode­bra­ne ży­cie w wy­ni­ku abor­cji. Jak po­da­ją sta­ty­sty­ki co 11 se­kund gi­nie w Eu­ro­pie dziec­ko wsku­tek abor­cji, co da­je 327 abor­cji na go­dzi­nę. Zwo­len­ni­cy za­bi­ja­nia po­czę­tych dzie­ci nie chcą uznać, że ży­cie czło­wie­ka za­czy­na się od po­czę­cia. Nie­któ­rzy lu­dzie uwa­ża­ją, że de­cy­zja o abor­cji le­ży je­dy­nie po stro­nie ko­bie­ty i że to ona po­win­na mieć pra­wo wy­bo­ru. A co z pra­wem te­go nie­win­ne­go, po­czę­te­go dziec­ka? Nie mo­że­my prze­cho­dzić obo­jęt­nie wo­bec tak wiel­kiej licz­by za­bi­ja­nych nie­win­nie dzie­ci. Naj­więk­szą si­łą, któ­ra mo­że prze­zwy­cię­żyć to zło jest mo­dli­twa. Du­cho­wa Ad­op­cja Dziec­ka Po­czę­te­go jest wiel­ką i śli­ną obro­ną ży­cia nie­na­ro­dzo­nych, a za­gro­żo­nych dzieci.

Zło­że­nie ślubowania

Dzie­ło Du­cho­wej Ad­op­cji moż­na pod­jąć przez uro­czy­ste zło­że­nie ślu­bo­wa­nia na Mszy świę­tej lub gdy nie ma wa­run­ków do zło­że­nia uro­czy­ste­go przy­rze­cze­nia w ko­ście­le, in­dy­wi­du­al­nie w do­wol­ne świę­to Mat­ki Bo­żej, przed krzy­żem lub świę­tym ob­ra­zem. Oso­ba skła­da­ją­ca przy­rze­cze­nie sta­je się du­cho­wym ro­dzi­cem „swe­go” po­czę­te­go dziec­ka na czas dzie­wię­ciu mie­się­cy. Du­cho­wa ad­op­cja mo­że być pod­ję­ta je­den raz, ale mo­że być po­dej­mo­wa­na cy­klicz­nie co 9 mie­się­cy, jed­nak za­wsze po wy­peł­nie­niu po­przed­nich zo­bo­wią­zań. Każ­do­ra­zo­wą no­wą Du­cho­wą Ad­op­cję po­win­no po­prze­dzać no­we przyrzeczenie.

Jak od­ma­wiać

Mo­dli­twa po­le­ga na co­dzien­nym od­ma­wia­niu jed­nej ta­jem­ni­cy ró­żań­co­wej: ra­do­snej, świa­tła, bo­le­snej, chwa­leb­nej (Oj­cze Nasz, 10 Zdro­waś Ma­ry­jo, Chwa­ła Oj­cu) oraz spe­cjal­nej mo­dli­twy w in­ten­cji dziec­ka nie­na­ro­dzo­ne­go i je­go ro­dzi­ców. Do mo­dli­twy moż­na do­łą­czyć do­wol­nie wy­bra­ne do­dat­ko­we po­sta­no­wie­nia, na przy­kład czę­stą spo­wiedź, Ko­mu­nię Świę­tą, ad­o­ra­cję Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu, lek­tu­rę Pi­sma Świę­te­go, po­moc oso­bom po­trze­bu­ją­cym lub do­dat­ko­we mo­dli­twy. Każ­do­ra­zo­wo moż­na ad­op­to­wać tyl­ko jed­no nie­zna­ne nam dziec­ko za­gro­żo­ne abor­cją, któ­re­go imię zna tyl­ko Bóg.

Ce­le Du­cho­wej Adopcji

Ce­lem jest prze­mia­na serc ro­dzi­ców za­gro­żo­ne­go dziec­ka, to uwraż­li­wie­nie na war­tość ży­cia ludz­kie­go, wzbu­dze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za dar płod­no­ści. Du­cho­wa Ad­op­cja jest prak­ty­ką mi­ło­ści mi­ło­sier­nej skie­ro­wa­ną do czło­wie­ka bez­bron­ne­go, po­trze­bu­ją­ce­go po­mo­cy w wal­ce o ży­cie. Oso­ba ad­op­tu­ją­ca speł­nia za­szczyt­ny akt ofia­ry: choć te­go dziec­ka nie wi­dzi, nie przy­tu­li, nie przy­gar­nie do ser­ca – bro­ni je­go życia.

Hi­sto­ria

Idea du­cho­wej ad­op­cji zro­dzi­ła się w An­glii i we Fran­cji po ob­ja­wie­niach Mat­ki Bo­żej w Fa­ti­mie. Ini­cja­to­rem Du­cho­wej Ad­op­cji w Pol­sce był dr Pa­weł Mil­ca­rek, któ­ry w 1987 ro­ku opra­co­wał za­sa­dy ide­owe i opu­bli­ko­wał je w mie­sięcz­ni­ku „Ry­cerz Nie­po­ka­la­nej”. Zwró­cił się on z ape­lem: „Weź do rę­ki miecz mo­dli­twy i walcz, a wy­wal­czysz ko­muś ży­cie! Do­pó­ki cho­dzisz po zie­mi, owo „ad­op­to­wa­ne” przez Cie­bie dziec­ko bę­dzie zna­ne tyl­ko Bo­gu. Ale gdy już przej­dziesz bra­my śmier­ci, po­znasz, że Twój wy­si­łek nie po­szedł na mar­ne”. Pierw­sze przy­rze­cze­nia du­cho­wej ad­op­cji mia­ło miej­sce w War­sza­wie w lu­tym 1987 r. Ofi­cjal­nie pod­ję­to ją w 1992 r. na Ja­snej Gó­rze, gdzie znaj­du­je się Cen­tral­ny Ośro­dek Du­cho­wej Adopcji.

Wię­cej in­for­ma­cji o Du­cho­wej ad­op­cji dziec­ka po­czę­te­go moż­na uzy­skać pod adresem:

Cen­tral­ny Ośro­dek Ru­chu Krze­wie­nia Du­cho­wej Adopcji
Ja­sna Gó­ra, ul. o. A. Kor­dec­kie­go 2 p. 108, 42–225 Częstochowa
tel. (0–34) 377 77 77, 377 72 48

Do po­bra­nia i wy­dru­ko­wa­nie fol­der „Du­cho­wa ad­op­cja dziec­ka po­czę­te­go” (plik PDF)

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj