Tylko życie ma przyszłość!

3 marca, 2021

Nasze inicjatywy

Bezpłatny webinar – „Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki”

Każ­dy czło­wiek chce usły­szeć od ro­dzi­ców, że był ocze­ki­wa­nym dziec­kiem i po­czął się z mi­ło­ści. Pre­tekst do po­roz­ma­wia­nia z dzieć­mi o po­cząt­ku ludz­kie­go ży­cia da­je we­bi­nar pro-li­fe, któ­ry od­bę­dzie się 10 mar­ca br. o godz. 19.00.