Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Bezpłatny webinar – „Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki”

Webinar pro-life.pl 03

Każ­dy czło­wiek chce usły­szeć od ro­dzi­ców, że był ocze­ki­wa­nym dziec­kiem i po­czął się z mi­ło­ści. Pre­tekst do po­roz­ma­wia­nia z dzieć­mi o po­cząt­ku ludz­kie­go ży­cia da­je we­bi­nar pro-li­fe, któ­ry od­bę­dzie się 10 mar­ca br. o godz. 19.00.

Webinar pro-life.pl 03

– Nie wy­rę­cza­my ro­dzi­ców, nie wcho­dzi­my w ich kom­pe­ten­cje. Chce­my za­pro­po­no­wać przy­dat­ne na­rzę­dzie, pre­tekst do roz­mo­wy na tak waż­ny i pięk­ny te­mat, ja­kim jest po­ja­wie­nie się dziec­ka w ro­dzi­nie – mó­wi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji i se­kre­tarz za­rzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. 10 mar­ca br. o godz. 19.00 po­pro­wa­dzi bez­płat­ny we­bi­nar pt. „Peł­nia ży­cia! Roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki”. Do udzia­łu w spo­tka­niu za­chę­ca­my szcze­gól­nie ro­dzi­ny z dzieć­mi w wie­ku po­wy­żej 8 lat. Pre­zen­ta­cję wzbo­ga­cą m.in. ani­ma­cje i fil­my z USG 3D, któ­re za­in­te­re­su­ją tak­że młod­szych uczest­ni­ków spo­tka­nia – dla nich pew­nie nie­zbęd­ny bę­dzie ko­men­tarz ma­my i ta­ty, któ­rzy coś do­po­wie­dzą, wy­ja­śnią. Po wy­kła­dzie bę­dzie moż­li­wość za­da­wa­nia pytań.

– We­bi­nar, na któ­ry za­pra­sza­my lu­dzi za­in­te­re­so­wa­nych te­ma­ty­ką pro-li­fe i chcą­cych po­głę­bić swo­ją wie­dzę w tym za­kre­sie, wpi­su­je się w na­szą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną. Ro­dzi­ce, wy­cho­waw­cy, na­uczy­cie­le, zdo­by­wa­ją na na­szych spo­tka­niach wie­dzę, któ­rą póź­niej mo­gą wy­ko­rzy­stać w roz­mo­wach z dzieć­mi i mło­dzie­żą – wy­ja­śnia Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak. – Nie chce­my na­rzu­cać ro­dzi­com spo­so­bu, w ja­ki ma­ją roz­ma­wiać ze swo­imi dzieć­mi. Chce­my jed­nak po­głę­bić ich wie­dzę o roz­wo­ju pre­na­tal­nym czło­wie­ka. Za­chę­cić ich do ini­cjo­wa­nia roz­mów o po­cząt­ku ży­cia czło­wie­ka do­sto­so­wa­nych do wie­ku dzie­ci tak, by mia­ły one po­czu­cie, że by­ły przez nich ocze­ki­wa­ne i ko­cha­ne od sa­me­go po­cząt­ku oraz że po­czę­ły się z mi­ło­ści. Pre­tek­stem do ta­kich roz­mów jest też Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, któ­re­go trze­cia edy­cja od­by­wa się w tym ro­ku – dodaje.

Za­pi­sy na we­bi­na­ry przyj­mo­wa­ne są pod ad­re­sem pro-life.pl/webinary Na stro­nie moż­na zna­leźć rów­nież ter­mi­narz ko­lej­nych spo­tkań. Bę­dą się one od­by­wać w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca o godz. 19.00 do czerw­ca włącz­nie. Do uczest­nic­twa w spo­tka­niach za­chę­ca­my wszyst­kich, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go ży­cia i któ­rzy chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę oraz zdo­być ar­gu­men­ty do dys­ku­sji o po­cząt­ku ludz­kie­go ży­cia i aborcji.

Sto­wa­rzy­sze­nie, któ­re dzia­ła od 1999 r., zaj­mu­je się po­zy­tyw­ną edu­ka­cją pro-li­fe oraz po­mo­cą cha­ry­ta­tyw­ną, w tym dla sa­mot­nych mam w nie­ocze­ki­wa­nych cią­ży. Tak­że dla nich pro­wa­dzi Te­le­fon Za­ufa­nia Pro-Life.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj