Tylko życie ma przyszłość!

Bezpłatny webinar – „Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki”

Każdy człowiek chce usłyszeć od rodziców, że był ocze­ki­wanym dzieckiem i począł się z miłości. Pre­tekst do poroz­ma­wiania z dziećmi o początku ludz­kiego życia daje webinar pro-life, który odbędzie się 10 marca br. o godz. 19.00.

Webinar pro-life.pl 03

– Nie wyrę­czamy rodziców, nie wcho­dzimy w ich kom­pe­tencje. Chcemy zapro­po­nować przy­datne narzędzie, pre­tekst do rozmowy na tak ważny i piękny temat, jakim jest poja­wienie się dziecka w rodzinie – mówi Mag­dalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edu­kacji i sekretarz zarządu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka. 10 marca br. o godz. 19.00 popro­wadzi bez­płatny webinar pt. „Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki”. Do udziału w spo­tkaniu zachęcamy szcze­gólnie rodziny z dziećmi w wieku powyżej 8 lat. Pre­zen­tację wzbogacą m.in. ani­macje i filmy z USG 3D, które zain­te­resują także młod­szych uczest­ników spo­tkania – dla nich pewnie nie­zbędny będzie komentarz mamy i taty, którzy coś dopo­wiedzą, wyjaśnią. Po wykładzie będzie moż­liwość zada­wania pytań.

– Webinar, na który zapra­szamy ludzi zain­te­re­so­wanych tematyką pro-life i chcących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, wpisuje się w naszą dzia­łalność edu­ka­cyjną. Rodzice, wycho­wawcy, nauczy­ciele, zdo­bywają na naszych spo­tka­niach wiedzę, którą później mogą wyko­rzystać w roz­mowach z dziećmi i mło­dzieżą – wyjaśnia Mag­dalena Guziak-Nowak. – Nie chcemy narzucać rodzicom sposobu, w jaki mają roz­mawiać ze swoimi dziećmi. Chcemy jednak pogłębić ich wiedzę o rozwoju pre­na­talnym czło­wieka. Zachęcić ich do ini­cjo­wania rozmów o początku życia czło­wieka dosto­so­wanych do wieku dzieci tak, by miały one poczucie, że były przez nich ocze­kiwane i kochane od samego początku oraz że poczęły się z miłości. Pre­tekstem do takich rozmów jest też Ogól­no­polski Konkurs Pla­styczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”, którego trzecia edycja odbywa się w tym roku – dodaje.

Zapisy na webinary przyj­mowane są pod adresem pro-life.pl/webinary Na stronie można znaleźć również ter­minarz kolejnych spotkań. Będą się one odbywać w każdą drugą środę mie­siąca o godz. 19.00 do czerwca włącznie. Do uczest­nictwa w spo­tka­niach zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu ochrona ludz­kiego życia i którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć argu­menty do dys­kusji o początku ludz­kiego życia i aborcji.

Sto­wa­rzy­szenie, które działa od 1999 r., zajmuje się pozy­tywną edu­kacją pro-life oraz pomocą cha­ry­ta­tywną, w tym dla samotnych mam w nie­ocze­ki­wanych ciąży. Także dla nich pro­wadzi Telefon Zaufania Pro-Life.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj