fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

8 grudnia, 2020

Wiadomości

Lekarze katoliccy w obronie życia

Kato­lickie Sto­wa­rzy­szenie Lekarzy Pol­skich wysto­sowało list do pre­zy­denta Andrzeja Dudy o wyco­fanie się z ini­cjatywy prawnego dopusz­czenia zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci w przy­padkach tzw. wad letalnych.