Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Lekarze katoliccy w obronie życia

Lekarze katoliccy w obronie życia

Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich wy­sto­so­wa­ło list do pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dy o wy­co­fa­nie się z ini­cja­ty­wy praw­ne­go do­pusz­cze­nia za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w przy­pad­kach tzw. wad le­tal­nych. Le­ka­rze ape­lo­wa­li tak­że do pre­mie­ra Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kie­go o pil­ne opu­bli­ko­wa­nie wy­ro­ku Try­bu­na­łu Konstytucyjnego.

Ka­to­lic­cy le­ka­rze pod­kre­śli­li w li­ście, że pre­zy­denc­ka pro­po­zy­cja go­dzi w isto­tę orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, a okre­śle­nie: „wa­da le­tal­na” jest nie­pre­cy­zyj­ne, po­nie­waż styg­ma­ty­zu­je dziec­ko i nie od­da­je sta­nu fak­tycz­ne­go: „Dzie­ci ro­dzą­ce się z ty­mi wa­da­mi prze­ży­wa­ją cza­sem kil­ka i wię­cej lat. Zda­rza­ją się też błę­dy dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej. Co­raz czę­ściej po­tra­fi­my le­czyć cho­re dzie­ci przed uro­dze­niem i po porodzie”.

Le­ka­rze za­uwa­ży­li rów­nież, że ini­cja­ty­wa pre­zy­denc­ka go­dzi w etos le­ka­rza, któ­ry ma słu­żyć ży­ciu każ­de­go pa­cjen­ta. Za­zna­czy­li, że ta­kie po­dej­ście mo­że: „do­pro­wa­dzić w krót­kim cza­sie, do le­ga­li­za­cji prze­pro­wa­dza­nej rę­ka­mi le­ka­rzy eu­ta­na­zji, w tym eu­ta­na­zji dzie­ci, jak to się sta­ło już w nie­któ­rych krajach”.

Przy­po­mi­na­ją w li­ście, że: „Obo­wiąz­kiem le­ka­rza jest za­wsze ra­to­wać ludz­kie ży­cie a nie zabijać”.

Do pre­mie­ra za­ape­lo­wa­li o pil­ne opu­bli­ko­wa­nie wy­ro­ku TK: „Do­ma­ga­my się, by pol­skie pra­wo sku­tecz­nie i kon­se­kwent­nie chro­ni­ło ży­cie każ­de­go czło­wie­ka, od je­go po­cząt­ku do na­tu­ral­nej śmier­ci, bez wzglę­du na stan je­go zdro­wia i uży­tecz­ność dla spo­łe­czeń­stwa. Ży­cie każ­de­go czło­wie­ka sta­no­wi war­tość bez­cen­ną. Dys­kry­mi­na­cja ze wzglę­du na cho­ro­bę, na­wet śmier­tel­ną, jest niedopuszczalna”-podkreślono. „Każ­dy dzień zwło­ki skut­ku­je uśmier­ca­niem naj­bar­dziej bez­bron­nych i naj­słab­szych z nas”- dodali.

Ży­cie czło­wie­ka jest jed­nym z naj­więk­szych da­rów, a pra­wo do nie­go przy­słu­gu­je każ­dej oso­bie ludz­kiej. Nie wol­no ni­ko­go po­zba­wiać te­go pra­wa. Wszy­scy le­ka­rze w Pol­sce skła­da­ją Przy­się­gę Hi­po­kra­te­sa. Jej głów­ne prze­sła­nie gło­si: „Pri­mum non no­ce­re”, co zna­czy: „Po pierw­sze nie szko­dzić”. W tej przy­się­dze nie ma wy­jąt­ków i nie mo­że ich być tak­że w prak­ty­ce le­kar­skiej. Każ­dy le­karz, jest zo­bo­wią­za­ny chro­nić ży­cie każ­de­go czło­wie­ka w okre­sie pre­na­tal­nym od je­go poczęcia!

 

JB

War­sza­wa 6 XII 2020

Sza­now­ny Pa­nie Prezydencie,

w imie­niu le­ka­rzy uzna­ją­cych nor­my Ko­dek­su Ety­ki Le­kar­skiej za nad­rzęd­ne w prak­ty­ce za­wo­do­wej, zwra­ca­my się z proś­bą, aby sta­nął Pan na stra­ży Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i pra­wo­moc­ne­go wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z dnia 22 X 2020 r. stwier­dza­ją­ce­go nie­zgod­ność art. 4a ust. 1 pkt 2 Usta­wy z dnia 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży z Kon­sty­tu­cją Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i aby wy­co­fał Pan pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia moż­li­wo­ści prze­rwa­nia cią­ży w przy­pad­kach tzw. le­tal­nych wad pło­du. Zwró­ci­li­śmy się jed­no­cze­śnie do Pa­na Pre­mie­ra z proś­bą o opu­bli­ko­wa­nie wy­ro­ku Try­bu­na­łu w nie­zmie­nio­nej wersji.

Pro­po­zy­cja Pa­na Pre­zy­den­ta go­dzi w isto­tę orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Okre­śle­nie „wa­da le­tal­na” jest nie­pre­cy­zyj­ne i kry­ty­ko­wa­ne, po­nie­waż styg­ma­ty­zu­je dziec­ko i nie od­da­je sta­nu fak­tycz­ne­go. Dzie­ci ro­dzą­ce się z ty­mi wa­da­mi prze­ży­wa­ją cza­sem kil­ka i wię­cej lat. Zda­rza­ją się też błę­dy dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej. Co­raz czę­ściej po­tra­fi­my le­czyć cho­re dzie­ci przed uro­dze­niem i po po­ro­dzie. Pro­jekt Pa­na Pre­zy­den­ta, po­dob­nie jak do­tych­cza­so­wa Usta­wa do­pusz­cza­ją­ca abor­cje eu­ge­nicz­ne, da­je prze­kaz, że oso­by naj­bar­dziej bez­bron­ne i naj­bar­dziej cho­re moż­na za­bić przed ich na­tu­ral­ną śmier­cią. Go­dzi rów­nież w etos le­ka­rza, któ­ry ma słu­żyć ży­ciu każ­de­go pa­cjen­ta, a tak­że w mo­ra­le śro­do­wi­ska me­dycz­ne­go, nad­szarp­nię­te przez do­tych­czas obo­wią­zu­ją­cą Usta­wę. Mo­że też do­pro­wa­dzić w krót­kim cza­sie, do le­ga­li­za­cji prze­pro­wa­dza­nej rę­ka­mi le­ka­rzy eu­ta­na­zji, w tym eu­ta­na­zji dzie­ci, jak to się sta­ło już w nie­któ­rych kra­jach. Ja­sne sta­no­wi­sko pra­wa jest nie­odzow­ne (…) To, co «le­gal­ne», zo­sta­je nie­ste­ty bar­dzo ła­two przy­ję­te ja­ko «mo­ral­nie do­zwo­lo­ne»”. (Jan Pa­weł II, 9 VI 1991r. Warszawa)

Obo­wiąz­kiem le­ka­rza jest za­wsze ra­to­wać ludz­kie ży­cie a nie za­bi­jać. Je­śli śmierć cho­re­go dziec­ka jest nie­uchron­na na­le­ży stwo­rzyć god­ne wa­run­ki odej­ścia – w ho­spi­cjum lub w do­mu. Ubo­le­wa­my, że Za­rzą­dy dwóch Pol­skich To­wa­rzystw Na­uko­wych (Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gów i Po­łoż­ni­ków oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Pe­dia­trycz­ne­go) oraz Pre­zy­dium Na­czel­nej Ra­dy Le­kar­skiej opu­bli­ko­wa­ły swo­je sta­no­wi­ska sprze­ci­wu wo­bec wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, opo­wia­da­jąc się tym sa­mym za utrzy­ma­niem do­pusz­czal­no­ści abor­cji eu­ge­nicz­nej. Wie­lu le­ka­rzy, w tym pro­fe­so­rów, z ca­łej Pol­ski pod­pi­sa­ło się pod li­sta­mi pro­te­sta­cyj­ny­mi wo­bec tych sta­no­wisk ja­ko nie­re­pre­zen­tu­ją­cych śro­do­wi­ska le­kar­skie­go i na­ru­sza­ją­cych za­sa­dy ety­ki le­kar­skiej: pod otwar­tym li­stem pe­dia­trów z dnia 7 XI 2020 r. wo­bec pro­abor­cyj­ne­go sta­no­wi­ska Za­rzą­du Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Pe­dia­trycz­ne­go i pod pro­te­stem le­ka­rzy z dnia 18 XI 2020 r. wo­bec sta­no­wi­ska Pre­zy­dium Na­czel­nej Ra­dy Le­kar­skiej, opu­bli­ko­wa­nych w: https://wpolityce.pl/polityka/527598-lekarze-oburzeni-stanowiskiem-nrl-ws-aborcji

Sek­cja Gi­ne­ko­lo­gów Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia le­ka­rzy Pol­skich wy­sto­so­wa­ła 4 XI 2020 r. osob­ny list do Pa­na Pre­zy­den­ta o wy­co­fa­nie pro­jek­tu utrzy­ma­nia prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej w przy­pad­ku nie­któ­rych wad płodu.

Sza­now­ny Pa­nie Pre­zy­den­cie, ja­ko le­ka­rze do­ma­ga­my się, by pol­skie pra­wo sku­tecz­nie i kon­se­kwent­nie chro­ni­ło ży­cie każ­de­go czło­wie­ka, od je­go po­cząt­ku do na­tu­ral­nej śmier­ci, bez wzglę­du na stan je­go zdro­wia i uży­tecz­ność dla spo­łe­czeń­stwa. Ży­cie każ­de­go czło­wie­ka sta­no­wi war­tość bez­cen­ną. Dys­kry­mi­na­cja ze wzglę­du na cho­ro­bę, na­wet śmier­tel­ną, jest nie­do­pusz­czal­na. Skra­ca­nie ży­cia naj­cię­żej cho­rym dzie­ciom przez abor­cję eu­ge­nicz­ną nie roz­wią­że pro­ble­mu, a na­wet po­głę­bi dra­mat tych dzie­ci, ich ma­tek, oj­ców i naj­bliż­szej ro­dzi­ny. Z ba­dań wy­ni­ka, że prze­pro­wa­dze­nie abor­cji pod­wyż­sza ry­zy­ko śmier­ci mat­ki pod­czas ko­lej­nej cią­ży a ne­ga­tyw­ne skut­ki psy­cho­lo­gicz­ne od­czu­wa więk­szość ko­biet, któ­re się jej pod­da­ły. Abor­cja po­zo­sta­wia ko­bie­ty sa­me, z trau­mą ze­spo­łu po­abor­cyj­ne­go a ro­dzi­ny i spo­łe­czeń­stwo na­ra­ża na roz­pad wza­jem­nych re­la­cji. Po­zo­sta­je też dra­mat na­ro­du, któ­ry za­bi­ja wła­sne dzieci.

Ocze­ku­je­my wspar­cia ze stro­ny Pań­stwa dla tych cięż­ko cho­rych dzie­ci oraz dla ich ma­tek i ro­dzin. Moż­li­wość za­bi­ja­nia dzie­ci, z udzia­łem le­ka­rzy, jest nie­ludz­kim za­prze­cze­niem te­go wspar­cia. Je­dy­nym do­brym roz­wią­za­niem jest roz­wój ho­spi­cjów per­ina­tal­nych i me­dy­cy­ny pa­lia­tyw­nej: wspie­ra­nie tych, któ­rzy od­cho­dzą i tych, któ­rzy zo­sta­ją osieroceni.

W tym ro­ku ob­cho­dzi­my stu­le­cie uro­dzin Ja­na Paw­ła II, któ­ry w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae na­pi­sał: pier­wot­ne i nie­zby­wal­ne pra­wo do ży­cia sta­je się przed­mio­tem dys­ku­sji lub zo­sta­je wręcz za­ne­go­wa­ne na mo­cy gło­so­wa­nia par­la­men­tu lub z wo­li czę­ści spo­łe­czeń­stwa, choć­by na­wet li­czeb­nie prze­wa­ża­ją­cej. Jest to zgub­ny re­zul­tat nie­ogra­ni­czo­ne­go pa­no­wa­nia re­la­ty­wi­zmu: „pra­wo” prze­sta­je być pra­wem, po­nie­waż nie jest już opar­te na moc­nym fun­da­men­cie nie­na­ru­szal­nej god­no­ści oso­by, ale zo­sta­je pod­po­rząd­ko­wa­ne wo­li sil­niej­sze­go. W ten spo­sób de­mo­kra­cja, sprze­nie­wie­rza­jąc się wła­snym za­sa­dom, prze­ra­dza się w isto­cie w sys­tem to­ta­li­tar­ny. (25 III 1995 r.)

Uwa­ża­my, że wy­rok Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go sta­je w obro­nie tych, któ­rzy swo­jej god­no­ści sa­mi bro­nić nie mogą.

Nie ro­zu­mie­my ja­kie ar­gu­men­ty mo­gły skło­nić Pa­na Pre­zy­den­ta do zło­że­nia pro­jek­tu Usta­wy, umoż­li­wia­ją­cej le­gal­ne ode­bra­nie ży­cia dziec­ku, u któ­re­go w ży­ciu pło­do­wym roz­po­zna­no „nie­ule­czal­ną cho­ro­bę lub wa­dę pro­wa­dzą­cą do śmierci”

„Zmięk­cza­nie” pier­wot­nej wer­sji wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z dnia 22 X 2020 r. stwa­rza nie­bez­piecz­ny pre­ce­dens, że orze­cze­nia TK mo­gą być nie­uzna­wa­ne a przy­naj­mniej mo­dy­fi­ko­wa­ne pod dyk­ta­tem opre­syj­nych pro­te­stów, na­wet ła­mią­cych pra­wo, bo w cza­sie trwa­ją­cej epi­de­mii nio­są­cych za­gro­że­nie życia.

Pro­si­my o pil­ne opu­bli­ko­wa­nie wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z dnia 22 X 2020 r., w ce­lu przy­wró­ce­nia ochro­ny ży­cia dzie­ci Nie­na­ro­dzo­nych w Pol­sce, ochro­ny su­mie­nia le­ka­rzy, pro­mo­wa­nia war­to­ści ro­dzin­nych i spo­łecz­nych. Każ­dy dzień zwło­ki skut­ku­je uśmier­ca­niem naj­bar­dziej bez­bron­nych i naj­słab­szych z nas.

Z wy­ra­za­mi szacunku.

Za­rząd Głów­ny KSLP:

dr n. med. Elż­bie­ta Kor­tycz­ko, Pre­zes KSLP, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, spe­cja­li­sta neonatologii

prof. Bog­dan Cha­zan, Vi­ce Pre­zes, KSLP Pre­zes OM KSLP, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i położnictwa

prof. Ali­na Mi­dro, Vi­ce Pre­zes KSLP, spe­cja­li­sta ge­ne­ty­ki klinicznej

oraz Le­ka­rze Od­dzia­łu Ma­zo­wiec­kie­go KSLP:

dr Bar­ba­ra An­to­niak, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i położnictwa

dr Gra­ży­na Ry­bak, De­le­gat OM KSLP, spe­cja­li­sta pediatrii

dr Ka­ta­rzy­na Rat­kow­ska, spe­cja­li­sta psychiatrii

dr hab. n. med. To­masz Dan­gel, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii, re­ani­ma­cji i me­dy­cy­ny paliatywnej

Po­ni­żej pre­zen­tu­je­my li­stę le­ka­rzy, któ­rzy do­tych­czas pod­pi­sa­li się pod wspo­mnia­ny­mi pro­te­sta­mi wo­bec sta­no­wisk za­rzą­dów to­wa­rzystw na­uko­wych i Na­czel­nej Ra­dy Le­kar­skiej, po­pie­ra­jąc za­sad­ność orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. (Li­sta le­ka­rzy jest nie­peł­na, cią­gle nad­cho­dzą no­we podpisy):

dr hab. n. med. Piotr Czau­der­na, Kli­ni­ka Chi­rur­gii i Uro­lo­gii Dzie­ci i Mło­dzie­ży GUM, Gdańsk

dr hab. n. med. Ire­na Jan­kow­ska, spe­cja­li­sta ga­stro­en­te­ro­lo­gii dzie­cię­cej, he­pa­to­log, Warszawa

dr hab. n. med. An­na Li­be­rek, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i ga­stro­en­te­ro­lo­gii, GUM, Gdańsk

dr hab. n. med. To­masz Li­be­rek, Kli­ni­ka Ne­fro­lo­gii, Trans­plan­to­lo­gii i Cho­rób We­wnętrz­nych GUM, Gdańsk

dr hab. n. med. An­drzej T. Ra­dzi­kow­ski, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i ga­stro­en­te­ro­lo­gii, Warszawa

dr hab. n. med. Bog­dan Cha­zan, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, Warszawa

dr hab. n. med. Ali­na Mi­dro, spe­cja­li­sta ge­ne­ty­ki kli­nicz­nej, Białystok

dr hab. n. med. Pa­weł Gór­ski, Kli­ni­ka Pneu­mo­no­lo­gii i Aler­go­lo­gii, Łódź

dr hab. n. med. Je­rzy Jur­kie­wicz, spe­cja­li­sta neu­ro­chi­rur­gii, Warszawa

dr hab. n.med. An­drzej Dą­brow­ski, spe­cja­li­sta chi­rur­gii, Lublin

dr hab. n. med. To­masz Dan­gel, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii, re­ani­ma­cji i me­dy­cy­ny pa­lia­tyw­nej, Warszawa

dr n. med. An­na Bro­dzi­kow­ska-Py­tel, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, aler­go­log i kar­dio­log dzie­cię­cy, Warszawa

dr n. med. Gra­ży­na Bo­rej­ko, kar­dio­log, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, Wrocław

dr n. med. An­na Lew­czuk-My­ślic­ka, spe­cja­li­sta en­do­kry­no­lo­gii, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, Gdańsk

dr n. med. Ma­rze­na Peł­czyń­ska, le­karz spe­cja­li­sta re­ha­bi­li­ta­cji me­dycz­nej, Je­le­nia Góra

dr n.med. Ja­nusz Du­bej­ko, kar­dio­log, Lublin

dr n.med. An­na Kor­nas-Du­bej­ko, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Lublin

dr n.med. Sta­ni­sław Sel­wa, spe­cja­li­sta neu­ro­lo­gii, Lubli,

dr n.med. Ja­dwi­ga Fol­tan­ska-Jur­ko, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii Lublin

dr n. med. Ce­za­ry Jur­ko, spe­cja­li­sta kar­dio­chi­rur­gii, Lublin

dr n.med. An­drzej Szcze­pa­now­ski, spe­cja­li­sta chi­rur­gii Lublin

dr n. med. An­na Da­wi­do­wicz-Szcze­pa­now­ska, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Lublin

dr n.med. Elż­bie­ta Gu­slin­ska-Orze­da­la, spe­cja­li­sta neu­ro­lo­gii, Lublin

dr n.med. Ja­nusz Ja­ku­bow­ski, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii, Lublin

dr n.med. Ta­de­usz Mły­nar­czyk, spe­cja­li­sta psy­chia­trii Lublin

dr n. med. Mar­le­na Bła­zik, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, en­do­kry­no­lo­gii i dia­be­to­lo­gii dzie­ci, Warszawa

dr n. med. Elż­bie­ta Krzy­miń­ska- Sta­siuk, kar­dio­log, Gdańsk

dr n. med. Iwo­na Kru­szew­ska, kar­dio­log dzie­cię­cy, Warszawa

dr n. med. Bar­ba­ra Kol­la­taj, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, ne­fro­log, epi­de­mio­log, Lublin

dr n. med. Ewa An­na Kos­sa­kow­ska, spe­cja­li­sta on­ko­lo­gii, Warszawa

dr n. med. Hen­ryk Mi­dro, spe­cja­li­sta psy­chia­trii, Białystok

dr n. med. Ewa Wa­si­lew­ska, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i he­ma­to­lo­gii, Białystok

dr hab. An­drzej Le­wan­do­wicz, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i ge­ria­trii, Warszawa

dr n.med. Ali­cja Mosz­czyń­ska ‑Ko­wal­ska, spe­cja­li­sta oku­li­sta, Warszawa

dr n. med. Mał­go­rza­ta Kę­piń­ska, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i neo­na­to­lo­gii, Wołomin

dr n. med. Elż­bie­ta Kor­tycz­ko, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, spe­cja­li­sta neo­na­to­lo­gii, Katowice

dr n.med. Ani­ta Sto­la, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i neo­na­to­lo­gii, Arizona

dr n.med. Ire­na Boł­trusz­ko, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Warszawa

dr n. med. Iwo­na Lesz­czyń­ska, spe­cja­li­sta oto­la­ryn­go­lo­gii, Warszawa

dr n.med. Do­ro­ta Rudz­ka, pe­dia­tra, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Wrocław

dr n.med. Wal­de­mar Go­łę­biow­ski, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, on­ko­lo­gii i he­ma­to­lo­gii, me­dy­cy­ny pa­lia­tyw­nej, Wrocław

dr n.med. To­masz Dyr­da, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Cieszyn,

dr n.med. Igna­cy Ja­rzy­ło, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, ne­fro­log, Ząbki

dr n.med. Ewa Lech-Szy­mer­ska spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, Warszawa

dr n. med. Sta­ni­sław Ni­tek, spe­cja­li­sta la­ryn­go­log, Ząbki

dr Ka­ta­rzy­na Ni­tek, spe­cja­li­sta pul­mo­no­log, Ząbki

dr Wal­de­mar Ski­bi­szew­ski, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, or­dy­na­tor Od­dzia­łu Pe­dia­trii, Szpi­tal Po­wia­to­wy, Głogów

dr Gra­ży­na Ry­bak, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Warszawa

dr Ma­rzen­na Ko­szań­ska, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Warszawa

dr An­na Grę­ziak, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­log, Warszawa

dr Bar­ba­ra Ro­ga­la, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i ne­fro­lo­gii, Wrocław

dr Gra­ży­na Zo­fia Ro­jek, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i reu­ma­to­lo­gii, Zielonka

dr Ma­ria Ja­ku­biak, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Warszawa

dr Ma­ria Ko­ze­ra, spe­cja­li­sta chi­rur­gii dzie­cię­cej i on­ko­lo­gii, Warszawa

dr Alek­san­dra Dziar­czy­kow­ska-Ko­peć, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, Warszawa

dr Mał­go­rza­ta Bo­cheń­ska, in­ter­ni­sta, Warszawa

dr An­na Żo­chow­ska, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i neo­na­to­lo­gii, Garwolin

dr Da­riusz Ry­gier, pe­dia­tra spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Garwolin

dr Ewa Pie­sie­wicz-Grzon­kow­ska, pe­dia­tra, spe­cja­li­sta psy­chia­trii dzie­cię­cej, Józefów

dr Ewa Gó­rec­ka, spe­cja­li­sta oku­li­sta, Ząbki

dr Wie­sła­wa Kwo­lak, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, Warszawa

dr An­na Szo­pa-Ty­szec­ka. spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i cho­rób płuc, Warszawa

dr Alek­san­dra Ba­ry­ła, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, NFPMC, Warszawa

dr Ewa Śli­zień-Ku­czap­ska, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, Warszawa

dr An­na Ru­tow­ska, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i cho­rób płuc, Warszawa

dr Gra­ży­na Ko­zak, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, Radzymin

dr Bo­gu­mi­ła Sa­wic­ka, spe­cja­li­sta psy­chia­trii, Radzymin

dr Han­na Po­la­now­ska, spe­cja­li­sta der­ma­to­log, Warszawa

dr Agniesz­ka Le­leń, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Ząbki

dr An­drzej Nie­mir­ski, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Warka

dr Ane­ta Bo­ru­ta, la­ryn­go­log, Siedlce

dr Mag­da­le­na Ko­nec­ka, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Wrocław

dr Re­na­ta Mo­zrzy­mas, spe­cja­li­sta pe­dia­trii me­ta­bo­licz­nej, ga­stro­log, Wrocław

dr Han­na Ko­niecz­na, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Wrocław

dr Iwo­na Krzy­żow­ska-Dą­brow­ska, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Warszawa

dr Bar­ba­ra Lesz­czyń­ska, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Warszawa

dr Iwo­na Da­ni­luk, spe­cja­li­sta on­ko­lo­gii dzie­cię­cej, Mysłowice

dr Le­szek Ko­peć, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Radom

dr Al­bert Ko­peć, le­karz, Radom

dr Mar­ta Ko­la­ta, psy­chia­tra, Warszawa

dr Ja­dwi­ga Ka­za­na, le­karz sto­ma­to­log, spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej, Radom

dr Lu­cy­na Wi­śniew­ska, spe­cja­li­sta neu­ro­lo­gii, spe­cja­li­sta or­ga­ni­za­cji i za­rzą­dza­nia w ochro­nie zdro­wia, Radom

dr Da­nu­ta Kra­jew­ska, spe­cja­li­sta chi­rur­gii, Radom

dr Bar­ba­ra Bo­rzęc­ka, spe­cja­li­sta pe­dia­trii Radom

dr Te­re­sa Stę­pień, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Radom

dr Ja­dwi­ga Szczer­bic­ka, in­ter­ni­sta, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Radom

dr Ma­ria Cy­gan, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny pa­lia­tyw­nej, in­ter­ni­sta, Ho­spi­cjum Kró­lo­wej Apo­sto­łów, Radom

dr Ma­rek Ba­siej­ko, le­karz me­dy­cy­ny ogól­nej, psy­cho­te­ra­peu­ta, Radom

dr An­na Wolsz­czak, le­karz sto­ma­to­log, Radom

dr Te­re­sa Pięt­ka-Or­ga­nist­ko pe­dia­tra, spe­cja­li­sta cho­rób płuc, Warszawa

dr Ka­ro­li­na Biel-Ło­jek, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Wrocław

dr Mar­cin Krzyw­dziń­ski, pe­dia­tra, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Nowogrodziec

dr Mał­go­rza­ta Ko­ściel­niak, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Wrocław

dr Ka­ta­rzy­na Rat­kow­ska, spe­cja­li­sta psy­chia­trii, Warszawa

dr Edy­ta Ja­re­ma, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, neo­na­to­log, Lu­bań Śląsk,

dr Bar­ba­ra Kop­czyń­ska, spe­cja­li­sta ane­ste­zjo­lo­gii, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny pa­lia­tyw­nej, Chorzów

dr Ka­sia An­dre ‑Ła­pin­ska, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Warszawa

dr Ma­ria Szcza­wiń­ska, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, Kraków

dr Alek­san­dra Go­lik, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Warszawa

dr Ka­ta­rzy­na Kmieć, spe­cja­li­sta psy­chia­trii, Lublin

dr Ewa Obe­r­tyń­ska-Ro­ma­now­ska, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, Warszawa

dr Ma­ria Ka­czor, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Lublin

dr Bo­że­na Woj­tas – pe­dia­tra, spe­cja­li­sta neo­na­to­log, Limanowa

dr Do­ro­ta La­chor – pe­dia­tra, spe­cja­li­sta neo­na­to­lo­gii, Limanowa

dr Iwo­na Żu­rek, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Limanowa

dr Ur­szu­la Szew­czyk, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, spe­cja­li­sta dia­be­to­lo­gii, Limanowa

dr Ma­ria Cho­dy­ra – spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, Bolesławiec

dr Kry­sty­na Cy­gan, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, Warszawa

dr Bar­ba­ra An­to­niak, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, Warszawa

dr Ali­cja Bed­narz, spe­cja­li­sta Pe­dia­trii, Lublin,

dr Iwo­na Mich­ni­kow­ska, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, Tar­now­skie Góry,

dr Be­ata Ko­ło­dziej­czyk, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, Warszawa,

dr Iza­be­la Smę­tek, spe­cja­li­sta cho­rób oczu, Warszawa,

dr Bar­ba­ra Kwie­ciń­ska – Cza­plic­ka. Spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, Kraków

Mar­ta Śli­wiń­ska, stu­dent­ka wy­dzia­łu le­kar­skie­go WUM, Warszawa

List otwar­ty le­ka­rzy do Pre­zy­den­ta w spra­wie pu­bli­ka­cji wy­ro­ku TK po­par­li także:

dr hab. n. med. Ma­ria Elż­bie­ta So­ba­niec-Ło­tow­ska, pa­to­mor­fo­log, UMB, Białystok

dr hab. n. med. Woj­ciech So­ba­niec, Neu­ro­log Dzie­cię­cy, Białystok

dr hab. n. med.. Sta­ni­sław Sul­kow­ski, pa­to­mor­fo­log, UMB, Białystok

dr hab. n. med. Jo­an­na Ma­ria Ło­tow­ska, pa­to­mor­fo­log, UMB, Białystok

dr hab. n. med. Ma­rek Bal­ta­ziak, pa­to­mor­fo­log, UMB, Białystok

dr n. med. Hen­ry­ka So­ba­niec, sto­ma­to­log, Białystok

dr n. med. Ste­fan So­ba­niec, sto­ma­to­log, Białystok

dr Ewa Bal­ta­ziak, der­ma­to­log, Białystok

dr Mi­le­na Żo­chow­ska-So­ba­niec, pe­dia­tra, Białystok

dr Bar­ba­ra Biń­czak, sto­ma­to­log Białystok

dr An­na No­wic­ka, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, Sulejówek

dr Mał­go­rza­ta Dzie­kań­ska, sto­ma­to­log, Warszawa

dr Mi­chał Nie­ciec­ki, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny nu­kle­ar­nej, Warszawa

dr Mag­da­le­na Wi­to­wicz, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, Warszawa

dr Han­na Ma­ria Ste­fań­ska- Ba­ran pe­dia­tra, pul­mo­no­log, spec. or­ga­ni­za­cji ochro­ny sł. zdro­wia Garwolin

dr Ja­nusz Kor­fel, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i en­do­kry­no­lo­gii, Białystok

 

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj