fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Lekarze katoliccy w obronie życia

Kato­lickie Sto­wa­rzy­szenie Lekarzy Pol­skich wysto­sowało list do pre­zy­denta Andrzeja Dudy o wyco­fanie się z ini­cjatywy prawnego dopusz­czenia zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci w przy­padkach tzw. wad letalnych. Lekarze ape­lowali także do pre­miera Mateusza Mora­wiec­kiego o pilne opu­bli­ko­wanie wyroku Try­bunału Konstytucyjnego.

Kato­liccy lekarze pod­kre­ślili w liście, że pre­zy­dencka pro­po­zycja godzi w istotę orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, a okre­ślenie: „wada letalna” jest nie­pre­cy­zyjne, ponieważ styg­ma­tyzuje dziecko i nie oddaje stanu fak­tycznego: „Dzieci rodzące się z tymi wadami prze­żywają czasem kilka i więcej lat. Zda­rzają się też błędy dia­gno­styki pre­na­talnej. Coraz czę­ściej potrafimy leczyć chore dzieci przed uro­dzeniem i po porodzie”.

Lekarze zauważyli również, że ini­cjatywa pre­zy­dencka godzi w etos lekarza, który ma służyć życiu każdego pacjenta. Zazna­czyli, że takie podejście może: „dopro­wadzić w krótkim czasie, do lega­li­zacji prze­pro­wa­dzanej rękami lekarzy euta­nazji, w tym euta­nazji dzieci, jak to się stało już w nie­których krajach”.

Przy­po­minają w liście, że: „Obo­wiązkiem lekarza jest zawsze ratować ludzkie życie a nie zabijać”.

Do pre­miera zaape­lowali o pilne opu­bli­ko­wanie wyroku TK: „Domagamy się, by polskie prawo sku­tecznie i kon­se­kwentnie chroniło życie każdego czło­wieka, od jego początku do natu­ralnej śmierci, bez względu na stan jego zdrowia i uży­teczność dla spo­łe­czeństwa. Życie każdego czło­wieka stanowi wartość bez­cenną. Dys­kry­mi­nacja ze względu na chorobę, nawet śmier­telną, jest niedopuszczalna”-podkreślono. „Każdy dzień zwłoki skutkuje uśmier­caniem naj­bar­dziej bez­bronnych i naj­słab­szych z nas”- dodali.

Życie czło­wieka jest jednym z naj­więk­szych darów, a prawo do niego przy­sługuje każdej osobie ludzkiej. Nie wolno nikogo pozbawiać tego prawa. Wszyscy lekarze w Polsce składają Przy­sięgę Hipo­kratesa. Jej główne prze­słanie głosi: „Primum non nocere”, co znaczy: „Po pierwsze nie szkodzić”. W tej przy­siędze nie ma wyjątków i nie może ich być także w praktyce lekar­skiej. Każdy lekarz, jest zobo­wiązany chronić życie każdego czło­wieka w okresie pre­na­talnym od jego poczęcia!

 

JB

War­szawa 6 XII 2020

Sza­nowny Panie Prezydencie,

w imieniu lekarzy uzna­jących normy Kodeksu Etyki Lekar­skiej za nad­rzędne w praktyce zawo­dowej, zwracamy się z prośbą, aby stanął Pan na straży Kon­sty­tucji Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej i pra­wo­mocnego wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z dnia 22 X 2020 r. stwier­dza­jącego nie­zgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży z Kon­sty­tucją Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej i aby wycofał Pan pro­po­zycję wpro­wa­dzenia moż­li­wości prze­rwania ciąży w przy­padkach tzw. letalnych wad płodu. Zwró­ci­liśmy się jed­no­cześnie do Pana Pre­miera z prośbą o opu­bli­ko­wanie wyroku Try­bunału w nie­zmie­nionej wersji.

Pro­po­zycja Pana Pre­zy­denta godzi w istotę orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego. Okre­ślenie „wada letalna” jest nie­pre­cy­zyjne i kry­ty­kowane, ponieważ styg­ma­tyzuje dziecko i nie oddaje stanu fak­tycznego. Dzieci rodzące się z tymi wadami prze­żywają czasem kilka i więcej lat. Zda­rzają się też błędy dia­gno­styki pre­na­talnej. Coraz czę­ściej potrafimy leczyć chore dzieci przed uro­dzeniem i po porodzie. Projekt Pana Pre­zy­denta, podobnie jak dotych­czasowa Ustawa dopusz­czająca aborcje euge­niczne, daje przekaz, że osoby naj­bar­dziej bez­bronne i naj­bar­dziej chore można zabić przed ich natu­ralną śmiercią. Godzi również w etos lekarza, który ma służyć życiu każdego pacjenta, a także w morale śro­do­wiska medycznego, nad­szarp­nięte przez dotychczas obo­wią­zującą Ustawę. Może też dopro­wadzić w krótkim czasie, do lega­li­zacji prze­pro­wa­dzanej rękami lekarzy euta­nazji, w tym euta­nazji dzieci, jak to się stało już w nie­których krajach. Jasne sta­no­wisko prawa jest nie­odzowne (…) To, co «legalne», zostaje nie­stety bardzo łatwo przyjęte jako «moralnie dozwolone»”. (Jan Paweł II, 9 VI 1991r. Warszawa)

Obo­wiązkiem lekarza jest zawsze ratować ludzkie życie a nie zabijać. Jeśli śmierć chorego dziecka jest nie­uchronna należy stworzyć godne warunki odejścia – w hospicjum lub w domu. Ubo­lewamy, że Zarządy dwóch Pol­skich Towa­rzystw Naukowych (Pol­skiego Towa­rzystwa Gine­ko­logów i Położ­ników oraz Pol­skiego Towa­rzystwa Pedia­trycznego) oraz Pre­zydium Naczelnej Rady Lekar­skiej opu­bli­kowały swoje sta­no­wiska sprzeciwu wobec wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, opo­wia­dając się tym samym za utrzy­maniem dopusz­czal­ności aborcji euge­nicznej. Wielu lekarzy, w tym pro­fe­sorów, z całej Polski pod­pisało się pod listami pro­te­sta­cyjnymi wobec tych sta­nowisk jako nie­re­pre­zen­tu­jących śro­do­wiska lekar­skiego i naru­sza­jących zasady etyki lekar­skiej: pod otwartym listem pediatrów z dnia 7 XI 2020 r. wobec pro­abor­cyjnego sta­no­wiska Zarządu Pol­skiego Towa­rzystwa Pedia­trycznego i pod pro­testem lekarzy z dnia 18 XI 2020 r. wobec sta­no­wiska Pre­zydium Naczelnej Rady Lekar­skiej, opu­bli­ko­wanych w: https://wpolityce.pl/polityka/527598-lekarze-oburzeni-stanowiskiem-nrl-ws-aborcji

Sekcja Gine­ko­logów Kato­lic­kiego Sto­wa­rzy­szenia lekarzy Pol­skich wysto­sowała 4 XI 2020 r. osobny list do Pana Pre­zy­denta o wyco­fanie pro­jektu utrzy­mania prze­słanki euge­nicznej w przy­padku nie­których wad płodu.

Sza­nowny Panie Pre­zy­dencie, jako lekarze domagamy się, by polskie prawo sku­tecznie i kon­se­kwentnie chroniło życie każdego czło­wieka, od jego początku do natu­ralnej śmierci, bez względu na stan jego zdrowia i uży­teczność dla spo­łe­czeństwa. Życie każdego czło­wieka stanowi wartość bez­cenną. Dys­kry­mi­nacja ze względu na chorobę, nawet śmier­telną, jest nie­do­pusz­czalna. Skra­canie życia naj­ciężej chorym dzieciom przez aborcję euge­niczną nie roz­wiąże pro­blemu, a nawet pogłębi dramat tych dzieci, ich matek, ojców i naj­bliższej rodziny. Z badań wynika, że prze­pro­wa­dzenie aborcji pod­wyższa ryzyko śmierci matki podczas kolejnej ciąży a nega­tywne skutki psy­cho­lo­giczne odczuwa więk­szość kobiet, które się jej poddały. Aborcja pozo­stawia kobiety same, z traumą zespołu poabor­cyjnego a rodziny i spo­łe­czeństwo naraża na rozpad wza­jemnych relacji. Pozo­staje też dramat narodu, który zabija własne dzieci.

Ocze­kujemy wsparcia ze strony Państwa dla tych ciężko chorych dzieci oraz dla ich matek i rodzin. Moż­liwość zabi­jania dzieci, z udziałem lekarzy, jest nie­ludzkim zaprze­czeniem tego wsparcia. Jedynym dobrym roz­wią­zaniem jest rozwój hospicjów per­ina­talnych i medycyny palia­tywnej: wspie­ranie tych, którzy odchodzą i tych, którzy zostają osieroceni.

W tym roku obcho­dzimy stu­lecie urodzin Jana Pawła II, który w ency­klice Evan­gelium vitae napisał: pier­wotne i nie­zby­walne prawo do życia staje się przed­miotem dys­kusji lub zostaje wręcz zane­gowane na mocy gło­so­wania par­la­mentu lub z woli części spo­łe­czeństwa, choćby nawet liczebnie prze­wa­ża­jącej. Jest to zgubny rezultat nie­ogra­ni­czonego pano­wania rela­ty­wizmu: „prawo” prze­staje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fun­da­mencie nie­na­ru­szalnej god­ności osoby, ale zostaje pod­po­rząd­kowane woli sil­niej­szego. W ten sposób demo­kracja, sprze­nie­wie­rzając się własnym zasadom, prze­radza się w istocie w system tota­li­tarny. (25 III 1995 r.)

Uważamy, że wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego staje w obronie tych, którzy swojej god­ności sami bronić nie mogą.

Nie rozu­miemy jakie argu­menty mogły skłonić Pana Pre­zy­denta do zło­żenia pro­jektu Ustawy, umoż­li­wia­jącej legalne ode­branie życia dziecku, u którego w życiu pło­dowym roz­po­znano „nie­ule­czalną chorobę lub wadę pro­wa­dzącą do śmierci”

„Zmięk­czanie” pier­wotnej wersji wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z dnia 22 X 2020 r. stwarza nie­bez­pieczny pre­cedens, że orze­czenia TK mogą być nie­uznawane a przy­naj­mniej mody­fi­kowane pod dyk­tatem opre­syjnych pro­testów, nawet łamiących prawo, bo w czasie trwa­jącej epi­demii nio­sących zagro­żenie życia.

Prosimy o pilne opu­bli­ko­wanie wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z dnia 22 X 2020 r., w celu przy­wró­cenia ochrony życia dzieci Nie­na­ro­dzonych w Polsce, ochrony sumienia lekarzy, pro­mo­wania war­tości rodzinnych i spo­łecznych. Każdy dzień zwłoki skutkuje uśmier­caniem naj­bar­dziej bez­bronnych i naj­słab­szych z nas.

Z wyrazami szacunku.

Zarząd Główny KSLP:

dr n. med. Elż­bieta Kor­tyczko, Prezes KSLP, spe­cja­lista pediatrii, spe­cja­lista neonatologii

prof. Bogdan Chazan, Vice Prezes, KSLP Prezes OM KSLP, spe­cja­lista gine­ko­logii i położnictwa

prof. Alina Midro, Vice Prezes KSLP, spe­cja­lista genetyki klinicznej

oraz Lekarze Oddziału Mazo­wiec­kiego KSLP:

dr Barbara Antoniak, spe­cja­lista gine­ko­logii i położnictwa

dr Grażyna Rybak, Delegat OM KSLP, spe­cja­lista pediatrii

dr Kata­rzyna Rat­kowska, spe­cja­lista psychiatrii

dr hab. n. med. Tomasz Dangel, spe­cja­lista ane­ste­zjo­logii, reani­macji i medycyny paliatywnej

Poniżej pre­zen­tujemy listę lekarzy, którzy dotychczas pod­pisali się pod wspo­mnianymi pro­te­stami wobec sta­nowisk zarządów towa­rzystw naukowych i Naczelnej Rady Lekar­skiej, popie­rając zasadność orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego. (Lista lekarzy jest nie­pełna, ciągle nad­chodzą nowe podpisy):

dr hab. n. med. Piotr Czau­derna, Klinika Chi­rurgii i Uro­logii Dzieci i Mło­dzieży GUM, Gdańsk

dr hab. n. med. Irena Jan­kowska, spe­cja­lista gastro­en­te­ro­logii dzie­cięcej, hepa­tolog, Warszawa

dr hab. n. med. Anna Liberek, spe­cja­lista pediatrii i gastro­en­te­ro­logii, GUM, Gdańsk

dr hab. n. med. Tomasz Liberek, Klinika Nefro­logii, Trans­plan­to­logii i Chorób Wewnętrznych GUM, Gdańsk

dr hab. n. med. Andrzej T. Radzi­kowski, spe­cja­lista pediatrii i gastro­en­te­ro­logii, Warszawa

dr hab. n. med. Bogdan Chazan, spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, Warszawa

dr hab. n. med. Alina Midro, spe­cja­lista genetyki kli­nicznej, Białystok

dr hab. n. med. Paweł Górski, Klinika Pneu­mo­no­logii i Aler­go­logii, Łódź

dr hab. n. med. Jerzy Jur­kiewicz, spe­cja­lista neu­ro­chi­rurgii, Warszawa

dr hab. n.med. Andrzej Dąbrowski, spe­cja­lista chi­rurgii, Lublin

dr hab. n. med. Tomasz Dangel, spe­cja­lista ane­ste­zjo­logii, reani­macji i medycyny palia­tywnej, Warszawa

dr n. med. Anna Bro­dzi­kowska-Pytel, spe­cja­lista pediatrii, aler­golog i kar­diolog dzie­cięcy, Warszawa

dr n. med. Grażyna Borejko, kar­diolog, spe­cja­lista chorób wewnętrznych, Wrocław

dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka, spe­cja­lista endo­kry­no­logii, spe­cja­lista chorób wewnętrznych, Gdańsk

dr n. med. Marzena Peł­czyńska, lekarz spe­cja­lista reha­bi­li­tacji medycznej, Jelenia Góra

dr n.med. Janusz Dubejko, kar­diolog, Lublin

dr n.med. Anna Kornas-Dubejko, spe­cja­lista pediatrii, Lublin

dr n.med. Sta­nisław Selwa, spe­cja­lista neu­ro­logii, Lubli,

dr n.med. Jadwiga Fol­tanska-Jurko, spe­cja­lista ane­ste­zjo­logii Lublin

dr n. med. Cezary Jurko, spe­cja­lista kar­dio­chi­rurgii, Lublin

dr n.med. Andrzej Szcze­pa­nowski, spe­cja­lista chi­rurgii Lublin

dr n. med. Anna Dawi­dowicz-Szcze­pa­nowska, spe­cja­lista pediatrii, Lublin

dr n.med. Elż­bieta Guslinska-Orzedala, spe­cja­lista neu­ro­logii, Lublin

dr n.med. Janusz Jaku­bowski, spe­cja­lista ane­ste­zjo­logii, Lublin

dr n.med. Tadeusz Mły­narczyk, spe­cja­lista psy­chiatrii Lublin

dr n. med. Marlena Błazik, spe­cja­lista pediatrii, endo­kry­no­logii i dia­be­to­logii dzieci, Warszawa

dr n. med. Elż­bieta Krzy­mińska- Stasiuk, kar­diolog, Gdańsk

dr n. med. Iwona Kru­szewska, kar­diolog dzie­cięcy, Warszawa

dr n. med. Barbara Kol­lataj, spe­cja­lista pediatrii, nefrolog, epi­de­miolog, Lublin

dr n. med. Ewa Anna Kos­sa­kowska, spe­cja­lista onko­logii, Warszawa

dr n. med. Henryk Midro, spe­cja­lista psy­chiatrii, Białystok

dr n. med. Ewa Wasi­lewska, spe­cja­lista chorób wewnętrznych i hema­to­logii, Białystok

dr hab. Andrzej Lewan­dowicz, spe­cja­lista chorób wewnętrznych i geriatrii, Warszawa

dr n.med. Alicja Mosz­czyńska ‑Kowalska, spe­cja­lista oku­lista, Warszawa

dr n. med. Mał­go­rzata Kępińska, spe­cja­lista pediatrii i neo­na­to­logii, Wołomin

dr n. med. Elż­bieta Kor­tyczko, spe­cja­lista pediatrii, spe­cja­lista neo­na­to­logii, Katowice

dr n.med. Anita Stola, spe­cja­lista pediatrii i neo­na­to­logii, Arizona

dr n.med. Irena Boł­truszko, spe­cja­lista pediatrii, Warszawa

dr n. med. Iwona Lesz­czyńska, spe­cja­lista oto­la­ryn­go­logii, Warszawa

dr n.med. Dorota Rudzka, pediatra, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Wrocław

dr n.med. Wal­demar Gołę­biowski, spe­cja­lista pediatrii, onko­logii i hema­to­logii, medycyny palia­tywnej, Wrocław

dr n.med. Tomasz Dyrda, spe­cja­lista pediatrii, Cieszyn,

dr n.med. Ignacy Jarzyło, spe­cja­lista chorób wewnętrznych, nefrolog, Ząbki

dr n.med. Ewa Lech-Szy­merska spe­cja­lista chorób wewnętrznych, Warszawa

dr n. med. Sta­nisław Nitek, spe­cja­lista laryn­golog, Ząbki

dr Kata­rzyna Nitek, spe­cja­lista pul­mo­nolog, Ząbki

dr Wal­demar Ski­bi­szewski, spe­cja­lista pediatrii, ordy­nator Oddziału Pediatrii, Szpital Powiatowy, Głogów

dr Grażyna Rybak, spe­cja­lista pediatrii, Warszawa

dr Marzenna Koszańska, spe­cja­lista pediatrii, Warszawa

dr Anna Gręziak, spe­cja­lista ane­ste­zjolog, Warszawa

dr Barbara Rogala, spe­cja­lista pediatrii i nefro­logii, Wrocław

dr Grażyna Zofia Rojek, spe­cja­lista chorób wewnętrznych i reu­ma­to­logii, Zielonka

dr Maria Jakubiak, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Warszawa

dr Maria Kozera, spe­cja­lista chi­rurgii dzie­cięcej i onko­logii, Warszawa

dr Alek­sandra Dziar­czy­kowska-Kopeć, spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, Warszawa

dr Mał­go­rzata Bocheńska, inter­nista, Warszawa

dr Anna Żochowska, spe­cja­lista pediatrii i neo­na­to­logii, Garwolin

dr Dariusz Rygier, pediatra spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Garwolin

dr Ewa Pie­siewicz-Grzon­kowska, pediatra, spe­cja­lista psy­chiatrii dzie­cięcej, Józefów

dr Ewa Górecka, spe­cja­lista oku­lista, Ząbki

dr Wie­sława Kwolak, spe­cja­lista chorób wewnętrznych, Warszawa

dr Anna Szopa-Tyszecka. spe­cja­lista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa

dr Alek­sandra Baryła, spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, NFPMC, Warszawa

dr Ewa Ślizień-Kuczapska, spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, Warszawa

dr Anna Rutowska, spe­cja­lista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa

dr Grażyna Kozak, spe­cja­lista chorób wewnętrznych, Radzymin

dr Bogumiła Sawicka, spe­cja­lista psy­chiatrii, Radzymin

dr Hanna Pola­nowska, spe­cja­lista der­ma­tolog, Warszawa

dr Agnieszka Leleń, spe­cja­lista pediatrii, Ząbki

dr Andrzej Nie­mirski, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Warka

dr Aneta Boruta, laryn­golog, Siedlce

dr Mag­dalena Konecka, spe­cja­lista pediatrii, Wrocław

dr Renata Mozrzymas, spe­cja­lista pediatrii meta­bo­licznej, gastrolog, Wrocław

dr Hanna Konieczna, spe­cja­lista pediatrii, Wrocław

dr Iwona Krzy­żowska-Dąbrowska, spe­cja­lista pediatrii, Warszawa

dr Barbara Lesz­czyńska, spe­cja­lista pediatrii, Warszawa

dr Iwona Daniluk, spe­cja­lista onko­logii dzie­cięcej, Mysłowice

dr Leszek Kopeć, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Radom

dr Albert Kopeć, lekarz, Radom

dr Marta Kolata, psy­chiatra, Warszawa

dr Jadwiga Kazana, lekarz sto­ma­tolog, spe­cja­lista pro­tetyki sto­ma­to­lo­gicznej, Radom

dr Lucyna Wiśniewska, spe­cja­lista neu­ro­logii, spe­cja­lista orga­ni­zacji i zarzą­dzania w ochronie zdrowia, Radom

dr Danuta Kra­jewska, spe­cja­lista chi­rurgii, Radom

dr Barbara Borzęcka, spe­cja­lista pediatrii Radom

dr Teresa Stępień, spe­cja­lista pediatrii, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Radom

dr Jadwiga Szczer­bicka, inter­nista, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Radom

dr Maria Cygan, spe­cja­lista medycyny palia­tywnej, inter­nista, Hospicjum Kró­lowej Apo­stołów, Radom

dr Marek Basiejko, lekarz medycyny ogólnej, psy­cho­te­ra­peuta, Radom

dr Anna Wolszczak, lekarz sto­ma­tolog, Radom

dr Teresa Piętka-Orga­nistko pediatra, spe­cja­lista chorób płuc, Warszawa

dr Karolina Biel-Łojek, spe­cja­lista pediatrii, Wrocław

dr Marcin Krzyw­dziński, pediatra, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Nowogrodziec

dr Mał­go­rzata Kościelniak, spe­cja­lista pediatrii i medycyny rodzinnej, Wrocław

dr Kata­rzyna Rat­kowska, spe­cja­lista psy­chiatrii, Warszawa

dr Edyta Jarema, spe­cja­lista pediatrii, neo­na­tolog, Lubań Śląsk,

dr Barbara Kop­czyńska, spe­cja­lista ane­ste­zjo­logii, spe­cja­lista medycyny palia­tywnej, Chorzów

dr Kasia Andre ‑Łapinska, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Warszawa

dr Maria Szcza­wińska, spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, Kraków

dr Alek­sandra Golik, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Warszawa

dr Kata­rzyna Kmieć, spe­cja­lista psy­chiatrii, Lublin

dr Ewa Obe­r­tyńska-Roma­nowska, spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, Warszawa

dr Maria Kaczor, spe­cja­lista pediatrii i medycyny rodzinnej, Lublin

dr Bożena Wojtas – pediatra, spe­cja­lista neo­na­tolog, Limanowa

dr Dorota Lachor – pediatra, spe­cja­lista neo­na­to­logii, Limanowa

dr Iwona Żurek, spe­cja­lista pediatrii, Limanowa

dr Urszula Szewczyk, spe­cja­lista pediatrii, spe­cja­lista dia­be­to­logii, Limanowa

dr Maria Chodyra – spe­cja­lista chorób wewnętrznych, Bolesławiec

dr Kry­styna Cygan, spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, Warszawa

dr Barbara Antoniak, spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, Warszawa

dr Alicja Bednarz, spe­cja­lista Pediatrii, Lublin,

dr Iwona Mich­ni­kowska, spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, Tar­nowskie Góry,

dr Beata Koło­dziejczyk, spe­cja­lista medycyny rodzinnej, Warszawa,

dr Izabela Smętek, spe­cja­lista chorób oczu, Warszawa,

dr Barbara Kwie­cińska – Cza­plicka. Spe­cja­lista gine­ko­logii i położ­nictwa, Kraków

Marta Śli­wińska, stu­dentka wydziału lekar­skiego WUM, Warszawa

List otwarty lekarzy do Pre­zy­denta w sprawie publi­kacji wyroku TK poparli także:

dr hab. n. med. Maria Elż­bieta Sobaniec-Łotowska, pato­mor­folog, UMB, Białystok

dr hab. n. med. Woj­ciech Sobaniec, Neu­rolog Dzie­cięcy, Białystok

dr hab. n. med.. Sta­nisław Sul­kowski, pato­mor­folog, UMB, Białystok

dr hab. n. med. Joanna Maria Łotowska, pato­mor­folog, UMB, Białystok

dr hab. n. med. Marek Bal­taziak, pato­mor­folog, UMB, Białystok

dr n. med. Henryka Sobaniec, sto­ma­tolog, Białystok

dr n. med. Stefan Sobaniec, sto­ma­tolog, Białystok

dr Ewa Bal­taziak, der­ma­tolog, Białystok

dr Milena Żochowska-Sobaniec, pediatra, Białystok

dr Barbara Bińczak, sto­ma­tolog Białystok

dr Anna Nowicka, spe­cja­lista pediatrii, Sulejówek

dr Mał­go­rzata Dzie­kańska, sto­ma­tolog, Warszawa

dr Michał Nie­ciecki, spe­cja­lista medycyny nukle­arnej, Warszawa

dr Mag­dalena Witowicz, spe­cja­lista chorób wewnętrznych, Warszawa

dr Hanna Maria Ste­fańska- Baran pediatra, pul­mo­nolog, spec. orga­ni­zacji ochrony sł. zdrowia Garwolin

dr Janusz Korfel, spe­cja­lista chorób wewnętrznych i endo­kry­no­logii, Białystok

 

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj