fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

10 listopada, 2020

Wiadomości

Pediatrzy za życiem

Lekarze pediatrzy odpo­wie­dzieli na sta­no­wisko Zarządu Głównego Pol­skiego Towa­rzystwa Pedia­trycznego: „Nie można być lekarzem dzieci, także tych z ciężkimi wadami roz­wo­jowymi, troszczyć się o ich mak­sy­malnie naj­lepszy stan zdrowia, wspierać ich rodziców a jed­no­cześnie popierać aborcję naj­ciężej chorych dzieci”.

Nasze inicjatywy

Webinary – spotkania o życiu

Zapra­szamy na webinary (spo­tkania online) o tematyce pro-life. Do uczest­nictwa w nich zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu ochrona ludz­kiego życia.