Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

10 listopada, 2020

Pediatrzy za życiem

Le­ka­rze pe­dia­trzy od­po­wie­dzie­li na sta­no­wi­sko Za­rzą­du Głów­ne­go Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Pe­dia­trycz­ne­go: „Nie moż­na być le­ka­rzem dzie­ci, tak­że tych z cięż­ki­mi wa­da­mi roz­wo­jo­wy­mi, trosz­czyć się o ich mak­sy­mal­nie naj­lep­szy stan zdro­wia, wspie­rać ich ro­dzi­ców a jed­no­cze­śnie po­pie­rać abor­cję naj­cię­żej cho­rych dzieci”.

Przeczytaj więcej »

Webinary – EduLife

Za­pra­sza­my na we­bi­na­ry (spo­tka­nia on­li­ne) o te­ma­ty­ce pro-li­fe. Do uczest­nic­twa w nich za­chę­ca­my wszyst­kich, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go życia.

Przeczytaj więcej »