Tylko życie ma przyszłość!

30 stycznia, 2020

Nasze inicjatywy

40. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Za­pra­sza­my na ju­bi­le­uszo­wą 40. Piel­grzym­kę Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę, któ­ra od­bę­dzie się 21 mar­ca (so­bo­ta) 2020 r. pod ha­słem: „Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia. Bez wyjątków”.