Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

40. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

40. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Za­pra­sza­my na ju­bi­le­uszo­wą 40. Piel­grzym­kę Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę, któ­ra od­bę­dzie się 21 mar­ca (so­bo­ta) 2020 r. pod ha­słem: „Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia. Bez wy­jąt­ków”.

Pod­czas wspól­ne­go spo­tka­nia w Sank­tu­arium Mat­ki Bo­żej Czę­sto­chow­skiej na Ja­snej Gó­rze bę­dzie­my dzię­ko­wać za mi­nio­ny rok i wspól­nie mo­dlić się o Świa­tło Du­cha Świę­te­go i od­wa­gę dla par­la­men­ta­rzy­stów, aby uchwa­li­li pra­wo chro­nią­ce ży­cie każ­de­go czło­wie­ka bez wy­jąt­ków.

Ha­sło te­go­rocz­nej piel­grzym­ki „Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia. Bez wy­jąt­ków” pod­kre­śla istot­ną kwe­stię do­ty­czą­cą pol­skie­go pra­wa, ja­ką jest za­kaz abor­cji eu­ge­nicz­nej. Św. Jan Pa­weł II w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae pi­sał: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”. Stąd przede wszyst­kim bę­dzie­my się mo­dlić, ale jed­no­cze­śnie ape­lo­wać do pol­skich par­la­men­ta­rzy­stów o wy­kre­śle­nie prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej, czy­li moż­li­wo­ści za­bi­cia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka ze wzglę­du na po­dej­rze­nie cięż­kie­go i nie­od­wra­cal­ne­go upo­śle­dze­nia lub nie­ule­czal­nej cho­ro­by, z usta­wy z 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia ciąży.

Do po­bra­nia: Pla­kat 40. Piel­grzym­ki Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę – Plakat

Plan piel­grzym­ki:

Ka­pli­ca Cu­dow­ne­go Obrazu:

9:30 Msza Świę­ta – prze­wod­ni­czy JE ks. abp Wa­cław De­po, Me­tro­po­li­ta Ar­chi­die­ce­zji Czę­sto­chow­skiej; w cza­sie Mszy św. zło­że­nie przy­rze­czeń Du­cho­wej Ad­op­cji Dziec­ka Poczętego

Au­la św. Ja­na Paw­ła II:

11:00 Woj­ciech Zię­ba (Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka) – „Wy­jąt­ki: ak­tu­al­ny stan i po­stu­la­ty obroń­ców życia”

11:20 Pa­weł Wo­sic­ki (Fun­da­cja „Głos dla Ży­cia”) – „Jak prze­zwy­cię­żać kul­tu­rę śmierci?”

11:40 Ja­kub Bał­tro­sze­wicz (Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obroń­ców Ży­cia i Ro­dzi­ny) – „Zma­ni­pu­lo­wa­ny te­mat. Jak zwo­len­ni­cy abor­cji ma­ni­pu­lu­ją abor­cją eugeniczną?”

12:00 Anioł Pań­ski i mo­dli­twa Ró­żań­co­wa – pro­wa­dzi ks. dr Prze­my­sław Drąg, Kra­jo­wy Dusz­pa­sterz Rodzin

12:25 Mag­da­le­na Sa­bik – „Jak po­móc ro­dzi­nom z nie­peł­no­spraw­ny­mi dziećmi?”

12:55 Świa­dec­two Ewy i To­ma­sza Sta­chu­rów – „Ró­życz­ka”

13:20 Po­kaz fil­mu „In­ży­nier” o dr. inż. An­to­nim Ziębie

14:30 Dro­ga Krzy­żo­wa na wa­łach Ja­snej Gó­ry – pro­wa­dzi ks. prał. Sta­ni­sław Maślanka

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad piel­grzym­ką ob­ję­li JE ks. abp dr Wa­cław De­po, Me­tro­po­li­ta Czę­sto­chow­ski i JE ks. bp dr hab. Wie­sław Śmi­giel, Prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy ds. Ro­dzi­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka or­ga­ni­zu­je bez­płat­ny prze­jazd z Kra­ko­wa do Czę­sto­cho­wy. Za­pi­sów moż­na do­ko­nać pod nr tel. 12 421 08 43.

Miej­sca od­jaz­du autokarów:

 • Kra­ków, Plac Ma­tej­ki, godz. 6.30 rano,
 • Kra­ków, ul. Dziel­skie­go 1, godz. 6.30 rano,
 • Kra­ków, dzie­dzi­niec klasz­tor­ny w Mo­gi­le, godz. 6.30 rano,
 • Kra­ków, par­king przy ko­ście­le Mat­ki Bo­żej Kró­lo­wej Pol­ski (Ar­ka Pa­na) Obroń­ców Krzy­ża 1, godz. 6.30 rano,
 • Kra­ków, Pa­ra­fia Naj­święt­szej Ro­dzi­ny, ul. Alek­san­dry 1, godz. 6.30 rano,
 • Rze­szów, Ba­zy­li­ka oo. Ber­nar­dy­nów, pl. Urzę­du Wojewódzkiego,
 • Biel­sko-Bia­ła, ko­ściół Mat­ki Bo­żej Po­cie­sze­nia w Stra­con­ce, ul. Zło­ty Po­tok 6a.
  Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wy­jaz­du or­ga­ni­zo­wa­ne­go w Biel­sku-Bia­łej przez re­dak­cję Ty­go­dni­ka Ro­dzin ka­to­lic­kich „Źró­dło”:
  Koszt piel­grzym­ki z Biel­ska-Bia­łej: 30 zł (mło­dzież – bez­płat­nie). Pla­no­wa­ne miej­sca i go­dzi­ny od­jaz­du autobusu:
  6:15 – ko­ściół w Stra­con­ce – parking
  6:22 – ko­ściół w Lesz­czy­nach – przy­sta­nek w kie­run­ku mia­sta (przy Biedronce)
  6:26 – An­der­sa – przy­sta­nek na­prze­ciw­ko GEMINI (za Lesz­czyń­ską) w kier. Hulanki
  6:30 – ko­ściół na Os. Kar­pac­kim – przy­sta­nek w kie­run­ku Hulanki
  6:35 – ko­ściół w Alek­san­dro­wi­cach – przed głów­nym wejściem
  6:42 – przy­sta­nek przy ul. Pia­stow­skiej (Szpi­tal nr 3 – ul. Sobieskiego)
  6:44 – przy­sta­nek przy ul. Pia­stow­skiej (Sta­ro­stwo)
  6:45 – przy ko­ście­le NSPJ – ul. Traugutta
  Po­wrót do Biel­ska-Bia­łej – ok. godz. 18.30. Zgło­sze­nia i do­dat­ko­we in­for­ma­cje: Adam Ki­siel – tel. kom. 694–351-948

40. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę - Plakat

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj