Tylko życie ma przyszłość!

40. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Zapra­szamy na jubi­le­uszową 40. Piel­grzymkę Obrońców Życia Czło­wieka na Jasną Górę, która odbędzie się 21 marca (sobota) 2020 r. pod hasłem: „Każdy człowiek ma prawo do życia. Bez wyjątków”.

Podczas wspólnego spo­tkania w Sank­tu­arium Matki Bożej Czę­sto­chow­skiej na Jasnej Górze będziemy dzię­kować za miniony rok i wspólnie modlić się o Światło Ducha Świętego i odwagę dla par­la­men­ta­rzystów, aby uchwalili prawo chro­niące życie każdego czło­wieka bez wyjątków.

Hasło tego­rocznej piel­grzymki „Każdy człowiek ma prawo do życia. Bez wyjątków” pod­kreśla istotną kwestię doty­czącą pol­skiego prawa, jaką jest zakaz aborcji euge­nicznej. Św. Jan Paweł II w ency­klice Evan­gelium vitae pisał: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, prze­ni­kająca cały świat”. Stąd przede wszystkim będziemy się modlić, ale jed­no­cześnie ape­lować do pol­skich par­la­men­ta­rzystów o wykre­ślenie prze­słanki euge­nicznej, czyli moż­li­wości zabicia nie­na­ro­dzonego dziecka ze względu na podej­rzenie cięż­kiego i nie­od­wra­calnego upo­śle­dzenia lub nie­ule­czalnej choroby, z ustawy z 7 stycznia 1993 r. o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży.

Do pobrania: Plakat 40. Piel­grzymki Obrońców Życia Czło­wieka na Jasną Górę – Plakat

Plan piel­grzymki:

Kaplica Cudownego Obrazu:

9:30 Msza Święta – prze­wod­niczy JE ks. abp Wacław Depo, Metro­polita Archi­die­cezji Czę­sto­chow­skiej; w czasie Mszy św. zło­żenie przy­rzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Aula św. Jana Pawła II:

11:00 Woj­ciech Zięba (Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka) – „Wyjątki: aktualny stan i postulaty obrońców życia”

11:20 Paweł Wosicki (Fun­dacja „Głos dla Życia”) – „Jak prze­zwy­ciężać kulturę śmierci?”

11:40 Jakub Bał­tro­szewicz (Polska Fede­racja Ruchów Obrońców Życia i Rodziny) – „Zma­ni­pu­lowany temat. Jak zwo­lennicy aborcji mani­pulują aborcją eugeniczną?”

12:00 Anioł Pański i modlitwa Różańcowa – pro­wadzi ks. dr Prze­mysław Drąg, Krajowy Dusz­pa­sterz Rodzin

12:25 Mag­dalena Sabik – „Jak pomóc rodzinom z nie­peł­no­sprawnymi dziećmi?”

12:55 Świa­dectwo Ewy i Tomasza Sta­churów – „Różyczka”

13:20 Pokaz filmu „Inżynier” o dr. inż. Antonim Ziębie

14:30 Droga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry – pro­wadzi ks. prał. Sta­nisław Maślanka

Patronat honorowy nad piel­grzymką objęli JE ks. abp dr Wacław Depo, Metro­polita Czę­sto­chowski i JE ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, Prze­wod­ni­czący Rady ds. Rodziny Kon­fe­rencji Epi­skopatu Polski.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka orga­nizuje bez­płatny przejazd z Krakowa do Czę­sto­chowy. Zapisów można dokonać pod nr tel. 12 421 08 43.

Miejsca odjazdu autokarów:

 • Kraków, Plac Matejki, godz. 6.30 rano,
 • Kraków, ul. Dziel­skiego 1, godz. 6.30 rano,
 • Kraków, dzie­dziniec klasz­torny w Mogile, godz. 6.30 rano,
 • Kraków, parking przy kościele Matki Bożej Kró­lowej Polski (Arka Pana) Obrońców Krzyża 1, godz. 6.30 rano,
 • Kraków, Parafia Naj­świętszej Rodziny, ul. Alek­sandry 1, godz. 6.30 rano,
 • Rzeszów, Bazylika oo. Ber­nar­dynów, pl. Urzędu Wojewódzkiego,
 • Bielsko-Biała, kościół Matki Bożej Pocie­szenia w Stra­conce, ul. Złoty Potok 6a.
  Moż­liwość sko­rzy­stania z wyjazdu orga­ni­zo­wanego w Bielsku-Białej przez redakcję Tygo­dnika Rodzin kato­lickich „Źródło”:
  Koszt piel­grzymki z Bielska-Białej: 30 zł (mło­dzież – bez­płatnie). Pla­nowane miejsca i godziny odjazdu autobusu:
  6:15 – kościół w Stra­conce – parking
  6:22 – kościół w Lesz­czynach – przy­stanek w kie­runku miasta (przy Biedronce)
  6:26 – Andersa – przy­stanek naprze­ciwko GEMINI (za Lesz­czyńską) w kier. Hulanki
  6:30 – kościół na Os. Kar­packim – przy­stanek w kie­runku Hulanki
  6:35 – kościół w Alek­san­dro­wicach – przed głównym wejściem
  6:42 – przy­stanek przy ul. Pia­stow­skiej (Szpital nr 3 – ul. Sobieskiego)
  6:44 – przy­stanek przy ul. Pia­stow­skiej (Sta­rostwo)
  6:45 – przy kościele NSPJ – ul. Traugutta
  Powrót do Bielska-Białej – ok. godz. 18.30. Zgło­szenia i dodatkowe infor­macje: Adam Kisiel – tel. kom. 694–351-948

40. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę - Plakat

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj