Tylko życie ma przyszłość!

23 października, 2019

Wiadomości

„Nieplanowane” to trzeba zobaczyć

Już 1 li­sto­pa­da do kin wcho­dzi film „Nie­pla­no­wa­ne” (ang. „Unplan­ned”, reż. Ca­ry So­lo­mon i Chuck Kon­zel­man). To wy­jąt­ko­wa pro­duk­cja po­wsta­ła na pod­sta­wie be­st­sel­le­ro­wej książ­ki o tym sa­mym ty­tu­le, któ­ra w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wy­wo­ła­ła bu­rzę wo­kół aborcji.