Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

31 maja, 2019

Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2019)

Z ra­do­ścią ogła­sza­my wy­ni­ki pierw­szej edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”. Do na­sze­go biu­ra na­pły­nę­ło 196 prac pla­stycz­nych z ca­łej Pol­ski. Cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu! Dzię­ku­je­my Ro­dzi­com i Na­uczy­cie­lom, któ­rzy za­chę­ci­li dzie­ci do pla­stycz­nej re­flek­sji nad ro­dzi­ną. Naj­młod­szym gra­tu­lu­je­my po­my­sło­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i ta­len­tów, któ­re się ujawniły.

Przeczytaj więcej »