Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

11 kwietnia, 2024

Stanowisko KSLP w sprawie tabletki „dzień po”

Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich jest prze­ciw­ne udo­stęp­nia­niu ta­ble­tek „dzień po” na­sto­lat­kom po 15 ro­ku ży­cia w ra­mach po­ra­dy  far­ma­ceu­tycz­nej. Ta­kie dzia­ła­nia za­bu­rzać bę­dą zdro­wie pro­kre­acyj­ne dzie­ci i mło­dych ko­biet, ich psy­cho­fi­zycz­ny i spo­łecz­ny roz­wój, bę­dą po­zba­wiać ro­dzi­ców pra­wa do wy­cho­wa­nia dzieci.

Przeczytaj więcej »