Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

23 lutego, 2024

Sejm przyjął ustawę o tzw. pigułce „dzień po”

No­we­li­za­cję usta­wy ws. pi­guł­ki „dzień po” po­par­ło 224 po­słów – ca­ły klub Ko­ali­cji Oby­wa­tel­skiej, Le­wi­cy i Pol­ski 2050 oraz 24 po­słów Pol­skie­go Stron­nic­twa Lu­do­we­go. Pre­zy­dent An­drzej Du­da okre­ślił tę pi­guł­kę ja­ko „bom­bę hormonalną”.

Przeczytaj więcej »