Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

14 listopada, 2023

Wielka Brytania: po odłączeniu od aparatury zmarła Indi Gregory

13 li­sto­pa­da ser­ce dziec­ka prze­sta­ło bić o 1:45 w bry­tyj­skim ho­spi­cjum. Po­in­for­mo­wał o tym De­an Gre­go­ry, oj­ciec 8‑miesięcznej dziew­czyn­ki cier­pią­cej na po­waż­ną pa­to­lo­gię mi­to­chon­drial­ną, któ­rej 6 li­sto­pa­da Wło­chy przy­zna­ły oby­wa­tel­stwo, aby umoż­li­wić jej prze­nie­sie­nie do wa­ty­kań­skie­go szpi­ta­la Bam­bi­no Ge­sù w Rzymie.

Przeczytaj więcej »