Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

6 listopada, 2023

Uroczystości pogrzebowe Wandy Półtawskiej

Nie­stru­dzo­na wo­jow­nicz­ka o dru­gie­go czło­wie­ka, nie­stru­dzo­na wo­jow­nicz­ka o ży­cie, nie­stru­dzo­na wo­jow­nicz­ka o mo­ral­ność i świa­do­mość – mó­wił pre­zy­dent RP An­drzej Du­da pod ko­niec Mszy po­grze­bo­wej Wan­dy Półtawskiej.

Przeczytaj więcej »