Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

4 września, 2023

Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski

Człon­ko­wie Ze­spo­łu przy­po­mi­na­ją za­tem o war­to­ści każ­de­go ży­cia ludz­kie­go i pod­sta­wo­wych pra­wach czło­wie­ka, nie­za­leż­nie od sta­dium je­go roz­wo­ju. Sta­now­czo też pod­kre­śla­ją, że ko­niecz­ną ochro­ną i te­ra­pią na­le­ży ob­jąć za­wsze za­rów­no mat­kę, jak i nie­na­ro­dzo­ne dziecko.

Przeczytaj więcej »