Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

19 kwietnia, 2023

Szczecin: wkrótce odbędzie się „Marsz dla Życia”

W nie­dzie­lę, 23 kwiet­nia uli­ca­mi Szcze­ci­na przej­dzie Marsz dla Ży­cia. Ta naj­więk­sza ma­ni­fe­sta­cja w obro­nie ży­cia od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci w Pol­sce. Marsz roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 15:00 na Ja­snych Bło­niach pod ha­słem „Cy­wi­li­za­cja życia”.

Przeczytaj więcej »