Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

21 października, 2021

Opieka perinatalna

22 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da rocz­ni­ca hi­sto­rycz­ne­go orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Rok te­mu sę­dzio­wie po­twier­dzi­li praw­ną ochro­nę ży­cia czło­wie­ka, przy­słu­gu­ją­cą mu tak­że w fa­zie prenatalnej.

Przeczytaj więcej »