Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

27 grudnia, 2020

Konkurs, który uratował dzieci

Ob­raz przed­sta­wiał ko­bie­tę w cią­ży. Film opo­wia­dał o tej nie­pla­no­wa­nej. Umiesz­czo­ne w prze­strze­ni pu­blicz­nej ura­to­wa­ły dwo­je dzie­ci. I ob­raz, i film zo­sta­ły na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie pro-li­fe dla mło­dzie­ży. O je­go ko­lej­nej edy­cji z Mag­da­le­ną Gu­ziak-No­wak roz­ma­wia Aga­ta Gołda.

Przeczytaj więcej »