fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

II Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po stracie dziecka

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka, Wydział Dusz­pa­sterstwa Rodzin Archi­die­cezji Kra­kow­skiej, Dusz­pa­sterstwo Rodzin Die­cezji Sandomierskiej,
Dusz­pa­sterstwo Rodziców po Stracie Dziecka  przy Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach, Ośrodek For­macji Litur­gicznej w Zawi­choście zapra­szają na

II Reko­lekcje dla Rodziców w żałobie po stracie dziecka
Tobie, Panie, zaufałem…
30 kwietnia (wtorek) – 3 maja (piątek) 2019 r.

Ośrodek For­macji Litur­gicznej w Zawi­choście k. San­do­mierza (die­cezja sandomierska)

Reko­lekcje adre­sowane do rodziców prze­ży­wa­jących żałobę po śmierci dziecka naro­dzonego i nienarodzonego.

 

Program:

 • kon­fe­rencje duchowe
 • kie­row­nictwo duchowe
 • warsztaty psy­cho­lo­giczne
 • modlitwa o umoc­nienie w żałobie
 • moż­liwość przy­jęcia szka­plerza św. Dominika Savio

Podczas reko­lekcji będzie spra­wowana Msza Święta z zawie­rzeniem zmarłego dziecka Bożemu Miło­sierdziu pod prze­wod­nictwem ks. bp. dr. Krzysztofa Nit­kie­wicza – ordy­na­riusza die­cezji san­do­mier­skiej. Msza święta adre­sowana jest szcze­gólnie do rodziców dzieci nie­na­ro­dzonych, które nie miały wła­snego pogrzebu.

Pro­wa­dzący:

 • reko­lek­cjo­nista: ks. dr Janusz Kościelniak – opiekun Dusz­pa­sterstwa Rodziców po Stracie Dziecka przy Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
 • wpro­wa­dzenie do modlitwy lectio divina: s. dr Anna Hyszko CHR – dyrektor Ośrodka For­macji Litur­gicznej w Zawichoście
 • psy­cholog – mgr Alicja Furmanik

Zakwa­te­ro­wanie:

 • Ośrodek For­macji Litur­gicznej św. Jana Chrzci­ciela, ul. 11 listopada 5, 27–630 Zawi­chost k. Sandomierza
 • koszt udziału – 240 zł od osoby (nocleg z pełnym wyżywieniem)
 • liczba miejsc ograniczona
 • osoby podró­żujące auto­karem zostaną ode­brane przez orga­ni­za­torów reko­lekcji z dworca auto­bu­sowego w San­do­mierzu i dowie­zione do Ośrodka For­macji Litur­gicznej w Zawichoście

Zapisy do 20 kwietnia 2019 r. Piotr Guzdek pod nr tel. 667–837-106.

Reko­lekcje sta­nowią przy­go­to­wanie do II Ogól­no­pol­skiej Piel­grzymki Rodzin Dzieci Utra­conych do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach, która odbędzie się w sobotę, 1 czerwca 2019 r., w Dzień Dziecka.

Do pobrania:
Program reko­lekcji
Plakat reko­lekcji

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj