Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

II Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po stracie dziecka

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, Wy­dział Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzin Die­ce­zji Sandomierskiej,
Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzi­ców po Stra­cie Dziec­ka  przy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach, Ośro­dek For­ma­cji Li­tur­gicz­nej w Za­wi­cho­ście za­pra­sza­ją na

II Re­ko­lek­cje dla Ro­dzi­ców w ża­ło­bie po stra­cie dziecka
To­bie, Pa­nie, zaufałem…
30 kwiet­nia (wto­rek) – 3 ma­ja (pią­tek) 2019 r.

Ośro­dek For­ma­cji Li­tur­gicz­nej w Za­wi­cho­ście k. San­do­mie­rza (die­ce­zja sandomierska)

Re­ko­lek­cje ad­re­so­wa­ne do ro­dzi­ców prze­ży­wa­ją­cych ża­ło­bę po śmier­ci dziec­ka na­ro­dzo­ne­go i nienarodzonego.

 

Pro­gram:

 • kon­fe­ren­cje duchowe
 • kie­row­nic­two duchowe
 • warsz­ta­ty psychologiczne
 • mo­dli­twa o umoc­nie­nie w żałobie
 • moż­li­wość przy­ję­cia szka­ple­rza św. Do­mi­ni­ka Savio

Pod­czas re­ko­lek­cji bę­dzie spra­wo­wa­na Msza Świę­ta z za­wie­rze­niem zmar­łe­go dziec­ka Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu pod prze­wod­nic­twem ks. bp. dr. Krzysz­to­fa Nit­kie­wi­cza – or­dy­na­riu­sza die­ce­zji san­do­mier­skiej. Msza świę­ta ad­re­so­wa­na jest szcze­gól­nie do ro­dzi­ców dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­re nie mia­ły wła­sne­go pogrzebu.

Pro­wa­dzą­cy:

 • re­ko­lek­cjo­ni­sta: ks. dr Ja­nusz Ko­ściel­niak – opie­kun Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzi­ców po Stra­cie Dziec­ka przy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach
 • wpro­wa­dze­nie do mo­dli­twy lec­tio di­vi­na: s. dr An­na Hysz­ko CHR – dy­rek­tor Ośrod­ka For­ma­cji Li­tur­gicz­nej w Zawichoście
 • psy­cho­log – mgr Ali­cja Furmanik

Za­kwa­te­ro­wa­nie:

 • Ośro­dek For­ma­cji Li­tur­gicz­nej św. Ja­na Chrzci­cie­la, ul. 11 li­sto­pa­da 5, 27–630 Za­wi­chost k. Sandomierza
 • koszt udzia­łu – 240 zł od oso­by (noc­leg z peł­nym wyżywieniem)
 • licz­ba miejsc ograniczona
 • oso­by po­dró­żu­ją­ce au­to­ka­rem zo­sta­ną ode­bra­ne przez or­ga­ni­za­to­rów re­ko­lek­cji z dwor­ca au­to­bu­so­we­go w San­do­mie­rzu i do­wie­zio­ne do Ośrod­ka For­ma­cji Li­tur­gicz­nej w Zawichoście

Za­pi­sy do 20 kwiet­nia 2019 r. Piotr Guz­dek pod nr tel. 667–837-106.

Re­ko­lek­cje sta­no­wią przy­go­to­wa­nie do II Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych do Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach, któ­ra od­bę­dzie się w so­bo­tę, 1 czerw­ca 2019 r., w Dzień Dziecka.

Do po­bra­nia:
Pro­gram rekolekcji
Pla­kat rekolekcji

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj