Tylko życie ma przyszłość!

Wielka Brytania: raport o cierpieniu abortowanych dzieci

Gru­pa bry­tyj­skich po­słów pro-li­fe opra­co­wa­ła wnio­sek par­la­men­tar­ny, przed­sta­wia­ją­cy naj­now­sze do­wo­dy na od­czu­wa­nie bó­lu przez dziec­ko w ży­ciu pło­do­wym. Od­no­to­wu­jąc naj­now­sze usta­le­nia na­ukow­ców wzy­wa­ją rząd do pil­ne­go prze­glą­du ofi­cjal­nych wy­tycz­nych w dzie­dzi­nie me­dycz­nych in­ter­wen­cji, w tym aborcji.

Mię­dzy­par­tyj­na Par­la­men­tar­na Gru­pa Pro-Li­fe opu­bli­ko­wa­ła ra­port na te­mat wraż­li­wo­ści i od­czu­wa­nia bó­lu przez dziec­ko w ło­nie mat­ki. Z ba­dań na­ukow­ców wy­ni­ka, że od 12 ty­go­dnia nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci od­czu­wa­ją ból. Ist­nie­ją tak­że moc­ne do­wo­dy, że dzie­je się to na­wet wcześniej.

Rząd Wiel­kiej Bry­ta­nii przy­znał nie­daw­no, że nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci prze­cho­dzą­ce ope­ra­cję roz­sz­cze­pu krę­go­słu­pa w ra­mach pu­blicz­nej służ­by zdro­wia (NHS) od 20. ty­go­dnia ży­cia otrzy­mu­ją znie­czu­le­nie. Tym­cza­sem, jak stwier­dza po­sel­ski ra­port, nie ma­ją na nie szans dzie­ci mię­dzy 14. a 24. ty­go­dniem ży­cia, pod­da­wa­ne abor­cji po­przez roz­człon­ko­wa­nie ich cia­ła. Tak sa­mo jest w przy­pad­ku abor­cji do­ko­ny­wa­nej chlor­kiem po­ta­su, wstrzy­ki­wa­nym do ser­ca dziec­ka w 22. ty­go­dniu ży­cia. Jak od­no­to­wu­je or­ga­ni­za­cja Hu­man Ri­ghts Watch: chlo­rek po­ta­su po­da­wa­ny jest w za­strzy­ku więź­niom ska­za­nym na ka­rę śmier­ci. Po­da­ny bez znie­czu­le­nia przy­no­si „po­twor­ny ból”.

W 2019 ro­ku w An­glii i Wa­lii do­ko­na­no 3323 abor­cje po 20. ty­go­dniu ży­cia dziec­ka. Ana Ma­ria Tu­dor, cy­to­wa­na w ra­por­cie, za­bi­ja­jąc dziec­ko w 23. ty­go­dniu cią­ży „twier­dzi, że ni­gdy nie zo­sta­ła po­in­for­mo­wa­na, że jej nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko mo­że cier­pieć pod­czas za­bie­gu abor­cji”. Ko­bie­ta uwa­ża, że nie dys­po­nu­jąc tą in­for­ma­cją nie by­ła w peł­ni świa­do­ma przy po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji o abor­cji, dla­te­go wnio­sła spra­wę do sądu.

We wnio­sku Ear­ly Day Mo­tion 1340 (EDM 1340) po­sło­wie wzy­wa­ją rząd do zmia­ny prze­pi­sów pra­wa i ob­ję­cia pra­wem do znie­czu­le­nia nie­mow­lę­ta po 12. ty­go­dniu ży­cia we wszyst­kich in­wa­zyj­nych pro­ce­du­rach me­dycz­nych, w tym aborcji.

Ra­port do­łą­czo­ny do wnio­sku przy­ta­cza ba­da­nia na­ukow­ców: dr Stu­ar­ta WG Der­by­shi­re i Joh­na C Bock­man­na PA opu­bli­ko­wa­ne w Jo­ur­nal of Me­di­cal Ethics, któ­re po­twier­dza­ją po­gląd, że nie­mow­lę­ta w ło­nie mat­ki od­czu­wa­ją ból już od 12. ty­go­dnia cią­ży. Tym­cza­sem jest to kwe­stia, któ­rej uni­ka me­dycz­ny es­ta­bli­sh­ment, sto­jąc na sta­no­wi­sku, że nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko nie mo­że od­czu­wać bó­lu przed upły­wem 24. ty­go­dni. Aku­rat ta­ki jest li­mit cza­so­wy więk­szo­ści abor­cji do­ko­ny­wa­nych w Wiel­kiej Brytanii.

Jak ko­men­tu­je or­ga­ni­za­cja Ri­ght to Li­fe: „Kie­dy po­ja­wia­ją się do­wo­dy na to, że nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko mo­że od­czu­wać ból, a po­sło­wie zwra­ca­ją uwa­gę na ten fakt, miej­my na­dzie­ję, że ten kon­sen­sus za­cznie się roz­pa­dać. Do­wo­dy na to, że nie­mow­lę­ta mo­gą od­czu­wać ból w ma­ci­cy i pod­czas wie­lu abor­cji, pod­kre­śla­ją czło­wie­czeń­stwo nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i sta­no­wią ko­lej­ny waż­ny po­wód do wpro­wa­dze­nia prze­pi­sów chro­nią­cych nie­na­ro­dzo­ne dziecko”.

Te po­twier­dzo­ne na­uko­wo fak­ty do­wo­dzą, że nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko już od 12. ty­go­dnia ży­cia w ło­nie mat­ki po­sia­da re­cep­to­ry bó­lu. Jak wska­zu­je wie­le le­ka­rzy, w tym neu­ro­log dr Paul Ra­nal­li, nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci od­czu­wa­ją ból bar­dziej sil­nie niż do­ro­śli, po­nie­waż nie wy­kształ­cił się u nich jesz­cze cał­ko­wi­cie sys­tem ner­wo­wy, w tym me­cha­nizm od­po­wie­dzial­ny za uśmie­rza­nie bólu.

 

JB
Źró­dło: KAI

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj