Tylko życie ma przyszłość!

5 marca, 2021

Wiadomości

Wielka Brytania: raport o cierpieniu abortowanych dzieci

Gru­pa bry­tyj­skich po­słów pro-li­fe opra­co­wa­ła wnio­sek par­la­men­tar­ny, przed­sta­wia­ją­cy naj­now­sze do­wo­dy na od­czu­wa­nie bó­lu przez dziec­ko w ży­ciu pło­do­wym. Od­no­to­wu­jąc naj­now­sze usta­le­nia na­ukow­ców wzy­wa­ją rząd do pil­ne­go prze­glą­du ofi­cjal­nych wy­tycz­nych w dzie­dzi­nie me­dycz­nych in­ter­wen­cji, w tym aborcji.