Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Webinar – O miłości i seksualności z dziećmi. Jak rozmawiać?

Spra­wy in­tym­ne in­te­re­su­ją już kil­ku­lat­ków. Pod­po­wia­da­my, w ja­ki spo­sób roz­ma­wiać z dzieć­mi i na­sto­lat­ka­mi o mi­ło­ści i sek­su­al­no­ści, by po­ka­zać im, że są one pięk­nym darem.

Roz­mo­wa z dzieć­mi na „te te­ma­ty” by­wa nie­ła­twa. Wie­lu ro­dzi­ców od­czu­wa skrę­po­wa­nie już na sa­mą myśl o niej lub nie wie, w ja­ki spo­sób ją prze­pro­wa­dzić. Do­dat­ko­wą trud­no­ścią jest fakt, że od­po­wie­dzi na py­ta­nia dzie­ci trze­ba do­sto­so­wać do ich wie­ku – ina­czej po­roz­ma­wia­my z na­sto­lat­kiem, ina­czej z pię­cio­lat­kiem. Z po­mo­cą ro­dzi­com, chcą­cym rze­czo­wo i bez skrę­po­wa­nia od­po­wia­dać na py­ta­nia dzie­ci, przy­cho­dzi bez­płat­ny we­bi­nar pt. „O mi­ło­ści i sek­su­al­no­ści z dzieć­mi. Jak roz­ma­wiać?”, któ­ry od­bę­dzie się 8 grud­nia 2021 r. o godz. 19.00.

Tym ra­zem bę­dzie on miał wy­jąt­ko­wą for­mu­łę. Na­szym go­ściem bę­dzie dr Ma­rek Ba­bik, mąż i oj­ciec czwor­ga do­ro­słych już dzie­ci, wy­kła­dow­ca aka­de­mic­ki, au­tor ksią­żek i pe­da­gog spe­cja­li­zu­ją­cy się m.in. w roz­mo­wach o seksualności.

Ja­kie za­gad­nie­nia zo­sta­ną po­ru­szo­ne w trak­cie spo­tka­nia? Za­sta­no­wi­my się nad tym, w ja­ki spo­sób roz­ma­wiać z młod­szy­mi i star­szy­mi dzieć­mi o mi­ło­ści i sek­su­al­no­ści. Pod­po­wie­my, któ­ry mo­ment na wpro­wa­dze­nie te­ma­tu jest naj­bar­dziej od­po­wied­ni. Czy ma­łe dzie­ci po­win­ny znać na­zwy ana­to­micz­ne? Co zro­bić, gdy py­ta­nie nas za­ska­ku­je lub nie zna­my na nie od­po­wie­dzi? I wresz­cie, jak roz­ma­wiać, by po­ka­zać, że mi­łość i sek­su­al­ność są wiel­kim i pięk­nym da­rem. Wie­rzy­my, że każ­dy ro­dzic, je­śli tyl­ko ze­chce, mo­że być dla swo­je­go dziec­ka naj­lep­szym prze­wod­ni­kiem tak­że po tych tematach.

Uczest­ni­cy wy­słu­cha­ją oko­ło go­dzin­nej roz­mo­wy or­ga­ni­za­tor­ki z eks­per­tem. Po niej na­stą­pi se­sja py­tań i od­po­wie­dzi. Ca­łość po­trwa oko­ło pół­to­rej go­dzi­ny. Wie­dza, któ­rą każ­dy wy­nie­sie ze spo­tka­nia bę­dzie po­da­na w przy­stęp­nej for­mie. Chęt­ne oso­by otrzy­ma­ją bez­płat­ne za­świad­cze­nia uczest­nic­twa w spotkaniu.

We­bi­nar pt. „O mi­ło­ści i sek­su­al­no­ści z dzieć­mi. Jak roz­ma­wiać?” jest ostat­nim spo­tka­niem w tym ro­ku ka­len­da­rzo­wym. Na­stęp­ny te­mat oma­wia­ny w ra­mach cy­klu pt. „Spo­tka­nia o ży­ciu” po­ja­wi się w stycz­niu 2022 r. Wszyst­kie spo­tka­nia od­by­wa­ją się o sta­łej po­rze, czy­li w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca o godz. 19.00. Są one oka­zją do po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na naj­trud­niej­sze py­ta­nia o pra­wo do ży­cia, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, wol­ność, ce­le dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej itp. Za­pro­sze­ni do udzia­łu w nich są wszy­scy, któ­rzy trosz­czą się o ży­cie ludz­kie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju i chcą po­głę­biać swo­ja wie­dzę na te­ma­ty pro-life.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich ro­dzi­ców, tak­że tych, któ­rych dzie­ci jesz­cze nie za­da­ją py­tań. Wo­kół te­ma­tu, któ­ry nas in­te­re­su­je, krą­ży wie­le mi­tów i ste­reo­ty­pów, któ­rym nie war­to ule­gać. Na spo­tka­nie moż­na się za­pi­sać na stro­nie webinary.pro-life.pl.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj