Tylko życie ma przyszłość!

2 grudnia, 2021

Wiadomości

Ciemne strony zapłodnienia in vitro

„Za­płod­nie­nie in vi­tro ma wie­le ciem­nych stron, o któ­rych nie mó­wią wła­ści­cie­le i per­so­nel kli­nik in vi­tro, gdyż pro­ce­du­ra ta sta­no­wi ich pod­sta­wo­we źró­dło do­cho­du. Ale kon­se­kwen­cje tej pro­ce­du­ry mo­gą być bar­dzo po­waż­ne za­rów­no dla dzie­ci, jak i dla ma­tek” – mó­wi dr n. med. Mo­ni­ka Zazula.