Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Webinar – Adopcja. Kiedy dzieci rodzą się w sercu

Wła­ści­wą mo­ty­wa­cją do ad­op­cji dziec­ka, któ­re do­świad­czy­ło w swo­im ży­ciu nie­za­wi­nio­nej krzyw­dy, trau­my po­rzu­ce­nia, jest mi­łość. O tym po­roz­ma­wia­my pod­czas we­bi­na­ru po­świę­co­ne­go adopcji.

12 stycz­nia 2022 r. o godz. 19.00 od­bę­dzie się we­bi­nar pt. „Ad­op­cja. Kie­dy dzie­ci ro­dzą się w ser­cu”. Chce­my oswo­ić ideę ad­op­cyj­ną. Po­ka­zać, że pro­ces ad­op­cyj­ny po­le­ga na zna­le­zie­niu dla dziec­ka jak naj­lep­szych ro­dzi­ców, któ­rzy da­dzą mu dom, mi­łość, bez­wa­run­ko­we cie­pło i stwo­rzą naj­lep­sze wa­run­ki do je­go rozwoju.

Po­roz­ma­wia­my m.in. o mo­ty­wa­cjach, skła­nia­ją­cych ro­dzi­ców do ad­op­cji. Chęć za­adop­to­wa­nia dziec­ka nie mo­że wy­ni­kać z bra­ku – ma­my już wszyst­ko, ale do peł­ni szczę­ścia bra­ku­je tyl­ko sy­na lub cór­ki. Je­dy­ną wła­ści­wą mo­ty­wa­cją do przy­ję­cia pod swój dach dziec­ka, któ­re do­świad­czy­ło w swo­im ży­ciu nie­za­wi­nio­nej krzyw­dy, trau­my po­rzu­ce­nia, jest nad­miar mi­ło­ści i chęć po­dzie­le­nia się z nim tym, co się po­sia­da. Mi­łość ta­ka po­win­na się wy­ra­żać pra­gnie­niem da­nia ad­op­to­wa­ne­mu dziec­ku wszyst­kie­go te­go, co ma­ją dzie­ci uro­dzo­ne w ro­dzi­nach biologicznych.

Spo­tka­nie bę­dzie mia­ło for­mę roz­mo­wy or­ga­ni­za­tor­ki z Mag­da­le­ną Le­siak, psy­cho­lo­giem i dy­rek­to­rem Ar­chi­die­ce­zjal­ne­go Ośrod­ka Ad­op­cyj­ne­go w Ło­dzi oraz pre­ze­sem za­rzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia Ka­to­lic­kich Ośrod­ków Ad­op­cyj­nych. Je­go uczest­ni­cy do­wie­dzą się, że każ­da ad­op­cja za­czy­na się od po­dwój­ne­go roz­cza­ro­wa­nia. Dlaczego?

Dziec­ku za­bra­kło do­mu a w przy­pad­ku ro­dzi­ców dro­ga do ro­dzi­ciel­stwa jest czę­sto oku­pio­na lę­ka­mi, oba­wa­mi, nie­speł­nio­nym ma­rze­niem o ro­dzi­ciel­stwie i stra­ta­mi dzie­ci nienarodzonych.

Po­ru­szo­ny zo­sta­nie rów­nież te­mat pro­ce­dur ad­op­cyj­nych, szko­leń dla kan­dy­da­tów na ro­dzi­ców ad­op­cyj­nych. Uczest­ni­cy usły­szą, w ja­ki spo­sób ośrod­ki ad­op­cyj­ne szu­ka­ją naj­lep­szych ro­dzi­ców dla dziec­ka. Za­sta­no­wi­my się tak­że, jak ja­ko spo­łe­czeń­stwo oce­nia­my ro­dzi­ców od­da­ją­cych swo­je ro­dzo­ne dzie­ci. Czy po­tra­fi­my w tym dra­ma­tycz­nym ge­ście do­strzec ich mi­łość do dziec­ka, z któ­rym z róż­nych po­wo­dów mu­szą się roz­stać? Po­ru­szy­my rów­nież wą­tek jaw­no­ści ad­op­cji. Czy dziec­ko po­win­no wie­dzieć, że zo­sta­ło przez ro­dzi­ców przy­spo­so­bio­ne? Ja­ki to ma wpływ na od­kry­wa­nie je­go toż­sa­mo­ści? I wresz­cie – jak po­win­ni­śmy się za­cho­wać, kie­dy je­ste­śmy ob­ser­wa­to­ra­mi, kie­dy to­wa­rzy­szy­my in­nym ro­dzi­com na tej drodze.

Wszy­scy za­in­te­re­so­wa­ni do­wie­dzą się, że ro­dzi­ciel­stwo ad­op­cyj­ne mo­że być pięk­nym do­świad­cze­niem, ale rów­nież bar­dzo wy­ma­ga­ją­cym. Ro­dzi­ce ad­op­cyj­ni mu­szą się wy­ka­zać otwar­to­ścią na trud­ną hi­sto­rię dziec­ka i za­ak­cep­to­wać to, że cza­sa­mi ży­cie dziec­ka po na­ro­dzi­nach by­ło da­le­kie od nor­mal­no­ści. Ro­dzi­ciel­stwo ad­op­cyj­ne wy­ma­ga doj­rza­łej mi­ło­ści, po­ma­ga­ją­cej dziec­ku dźwi­gać cię­żar po­rzu­ce­nia, z któ­rym zma­ga­ją się rów­nież no­wo­rod­ki od­da­wa­ne do ad­op­cji w szpitalach.

We­bi­nar prze­wi­dzia­ny jest na pół­to­rej go­dzi­ny. Na koń­cu każ­da oso­ba bę­dzie mia­ła oka­zję do za­da­nia py­tań za­pro­szo­nej eks­pert­ce. Za­pi­sy są pro­wa­dzo­ne na stro­nie webinary.pro-life.pl Udział w spo­tka­niu jest bez­płat­ny. Chęt­ne oso­by otrzy­ma­ją za­świad­cze­nia uczestnictwa.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj