Tylko życie ma przyszłość!

10 stycznia, 2022

Nasze inicjatywy

Webinar – Adopcja. Kiedy dzieci rodzą się w sercu

Wła­ści­wą mo­ty­wa­cją do ad­op­cji dziec­ka, któ­re do­świad­czy­ło w swo­im ży­ciu nie­za­wi­nio­nej krzyw­dy, trau­my po­rzu­ce­nia, jest mi­łość. O tym po­roz­ma­wia­my pod­czas we­bi­na­ru po­świę­co­ne­go adopcji.