fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Stanowisko rządu ws. publikacji orzeczenia TK

Orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego ws. aborcji powinno zostać opu­bli­kowane nie­zwłocznie po ogło­szeniu przez TK uza­sad­nienia – czytamy w sta­no­wisku Rady Ministrów. 

Orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego doty­czące aborcji euge­nicznej nadal czeka na publi­kację w Dzienniku Ustaw. Miało to nastąpić naj­później do 2 listopada 2020 roku. Dzieci nie­na­ro­dzone z podej­rzeniem o nie­peł­no­sprawność nadal są mor­dowane. Sędziowie orzekli wówczas, że moż­liwość doko­nania tzw. aborcji w przy­padku cięż­kiego i nie­od­wra­calnego upo­śle­dzenia lub nie­ule­czalnej choroby nie­na­ro­dzonego dziecka jest nie­zgodna z konstytucją.

Podczas posie­dzenia rządu, Rada Mini­strów uza­leżniła publi­kację orze­czenia od wydania przez Try­bunał pisemnego uza­sad­nienia: „Nie­wąt­pliwie wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego podlega ogło­szeniu w Dzienniku Ustaw. Jed­no­cześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć spo­łecznych wymaga prze­ana­li­zo­wania wła­ściwej daty tej publi­kacji” – czytamy w sta­no­wisku rządu.

Jest to ewi­dentnie pokrętne uza­sad­nienie zwle­kania z publi­kacją wyroku. Czy przez pro­testy śro­dowisk femi­ni­stycznych prze­staje nas obo­wią­zywać art. 190 Pol­skiej Kon­sty­tucji, w którym zapisane jest: „Orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego mają moc powszechnie obo­wią­zującą i są osta­teczne. (…) Pod­legają nie­zwłocznemu ogło­szeniu w organie urzędowym”?

Oczy­wiste jest, że skrajna lewica walczy o prawo do aborcji na życzenie i nie zre­zy­gnuje z orga­ni­zacji nie­le­galnych zgro­madzeń. Nie zaak­ceptuje także pro­jektu ustawy, którą złożył Pre­zydent zakła­da­jącej wpro­wa­dzenie nowej prze­słanki przy­wra­ca­jącej moż­liwość prze­rwania ciąży w przy­padku wystą­pienia tzw. wad letalnych.

Pro­po­zycja Pre­zy­denta dla nas obrońców życia jest nie­zro­zu­miała, ponieważ zakłada moż­liwość zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci, które podej­rzewa się o to, że umrą zaraz po naro­dzeniu. Tutaj rodzi się szereg pytań – co to znaczy, że zaraz po uro­dzeniu? Jest to w dalszym ciągu róż­ni­co­wanie nie­na­ro­dzonych dzieci. Nie­zro­zu­miałe jest podejście Pre­zy­denta, bo wiele razy pod­kreślał, że aborcja euge­niczna jest zwykłym zabój­stwem czło­wieka, że on sam jest prze­ciw­nikiem aborcji euge­nicznej. Mówił, że jeżeli ustawa zaka­zująca aborcji euge­nicznej trafi na jego biurko, to on ją nie­zwłocznie pod­pisze. Dziś, gdy Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny jasno stwierdził nie­zgodność ustawy z kon­sty­tucją i tym samym zakazał zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci podej­rze­wanych o nie­peł­no­sprawność, Pre­zydent wycofuje się ze swoich wcze­śniej­szych słów i dąży do wpro­wa­dzenia aborcji ze względu na wady letalne. Jest to próba ponownego wpro­wa­dzania eugeniki.

Rząd w swoim sta­no­wisku uznał, że orze­czenie TK nie powinno teraz obo­wią­zywać, bo budzi napięcia spo­łeczne i pro­testy. Nasuwa się jednak pytanie kiedy rząd uzna, że wyrok prze­staje budzić kon­tro­wersje? Przy­po­minamy, że wyroki TK są osta­teczne i obo­wiązują z mocy prawa. Zwłoka w publi­kacji wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego powoduje w tej chwili zabicie kolejnych ok. 100 dzieci w ciągu mie­siąca. Śmierć tych dzieci obciąża władzę wyko­nawczą, która uchyla się od opu­bli­ko­wania wyroku.

Poniżej Sta­no­wisko Rady Ministrów:

Sta­no­wisko Rady Mini­strów w przed­miocie terminu publi­kacji wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20:

W ostatnich tygo­dniach skie­rowano do Kan­ce­larii Prezesa Rady Mini­strów szereg wniosków oraz pytań od oby­wateli, orga­ni­zacji poza­rzą­dowych oraz przed­sta­wi­cieli mediów doty­czących publi­kacji wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20.

Orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 zapadło w dniu 22 paź­dziernika 2020 r. Stwier­dzono w nim nie­zgodność jednej z prze­słanek prze­ry­wania ciąży ure­gu­lo­wanych w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży (Dz.U. poz. 78, z późn. zm.) z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Kon­sty­tucji Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej. Po ogło­szeniu orze­czenia doszło do licznych pro­testów oraz innych form publicznego wyra­żania opinii wielu grup oby­wateli. W stanie epi­demii oraz glo­balnych pro­blemów z masowym roz­prze­strze­nianiem się choroby COVID-19, na ulicach pol­skich miast dochodzi do szeregu bez­prawnych zgro­madzeń publicznych, nie­bez­piecznych dla zdrowia i życia ludzi.

Zaist­niała sytuacja nosi zna­miona stanu wyższej koniecz­ności. Nie­wąt­pliwie wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego podlega ogło­szeniu w Dzienniku Ustaw. Jed­no­cześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć spo­łecznych wymaga prze­ana­li­zo­wania wła­ściwej daty tej publi­kacji. Prezes Rady Mini­strów nie może podjąć decyzji o nie­pu­bli­ko­waniu wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, pod­jętego zgodnie z obo­wią­zującą pro­cedurą. Jed­no­cześnie nie ist­nieje regu­lacja zobo­wią­zująca Prezesa Rady Mini­strów do publi­kacji wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w ter­minie ozna­czonym kon­kretną liczbą dni lub datą.

W tym stanie fak­tycznym oraz prawnym Rada Mini­strów wyraża prze­ko­nanie, że orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 powinno zostać opu­bli­kowane nie­zwłocznie po ogło­szeniu przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny uza­sad­nienia. Wyrok zostanie opu­bli­kowany w Dzienniku Ustaw Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej, zaś jego uza­sad­nienie, tego samego dnia – w Dzienniku Urzę­dowym Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej „Monitor Polski”. Publi­kacja wyroku wraz z uza­sad­nieniem pozwoli na mini­ma­li­zację wąt­pli­wości oby­wateli doty­czących motywów oraz skutków prawnych orze­czenia, co jest szcze­gólnie istotne w tak ważnej spo­łecznie sprawie, w czasach stanu epi­demii. Ponadto Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny już w ustnym uza­sad­nieniu wyroku zasy­gna­li­zował zasadność prze­pro­wa­dzenia zmian usta­wo­daw­czych w związku z pod­jętym orze­czeniem. Tym bar­dziej zatem konieczne jest prze­ana­li­zo­wanie zakresu moż­liwych zmian”.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj