Tylko życie ma przyszłość!

Rzecznik Praw Dziecka przeciw aborcji eugenicznej

Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka wsparł wniosek posłów o uznanie aborcji euge­nicznej za nie­zgodną z Kon­sty­tucją: „Popieram wniosek grupy posłów na Sejm IX kadencji złożony w dniu 19 listopada 2019 r. i wnoszę o wydanie przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny orze­czenia stwier­dza­jącego nie­zgodność z Kon­sty­tucją RP prze­pisów będących przed­miotem kon­troli okre­ślonym w petitum tego wniosku”.

Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny jutro, 22 paź­dziernika zajmie się wnio­skiem posłów o zba­danie nie­zgod­ności z Kon­sty­tucją prze­pisów ustawy o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży z 1993 r. doty­czących aborcji euge­nicznej, czyli w przy­padku podej­rzenia ciężkiej choroby dziecka lub jego upośledzenia.

Mikołaj Pawlak wysto­sował opinię, którą prze­kazał Try­bu­nałowi Kon­sty­tu­cyjnemu. Wskazał w niej, że powszechnie usuwane są ciąże, w których podej­rzewa się np. zespół Downa: „Aborcja euge­niczna pozwala zabić nie­na­ro­dzone dziecko na pod­stawie jedynie podej­rzenia wystą­pienia ciężkiej choroby. (…) osoby z tego typu nie­peł­no­spraw­no­ściami w wielu przy­padkach nie tylko funk­cjonują samo­dzielnie, ale historia pokazuje, że nawet zmie­niają świat, inspirują innych i roz­wijają swoje talenty”.

W opinii prze­słanej Try­bu­nałowi Kon­sty­tu­cyjnemu wskazał również, że z przy­to­czonych we wniosku danych wynika stały wzrost liczby aborcji w Polsce – w 2008 r. liczba zabiegów prze­rwania ciąży wyniosła 499, a w 2019 r. już 1110, z czego aż 1074 z przyczyn euge­nicznych, naj­czę­ściej po stwier­dzeniu tri­somii 21, czyli zespołu Downa.

Rzecznik Praw Dziecka przy­po­mniał, że już w 1997 r. Try­bunał uznał, że: „od momentu powstania życie ludzkie staje się war­tością chro­nioną kon­sty­tu­cyjnie. Dotyczy to także fazy pre­na­talnej”. „Objęcie tej fazy życia ludz­kiego ochroną znajduje też potwier­dzenie w raty­fi­ko­wanej przez Polskę Kon­wencji o prawach dziecka, której pre­ambuła głosi, nawią­zując do Dekla­racji Praw Dziecka, że »dziecko z uwagi na swą nie­doj­rzałość fizyczną oraz umy­słową, wymaga szcze­gólnej opieki i troski, a zwłaszcza wła­ściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po uro­dzeniu«„- czytamy w opinii.

Rzecznik Praw Dziecka zauważył, że ustawa wprost dopuszcza selekcję nie­na­ro­dzonych dzieci. Prawo do życia i god­ności czło­wieka jest sta­wiane poniżej abs­trak­cyjnego „dobrego samo­po­czucia” spo­łecznego: „A taka kon­tro­wersja praw i zamiana ich wagi w hie­rarchii pod­sta­wowych praw czło­wieka jest nie­do­pusz­czalna. Jest to sytuacja, która wie­lo­krotnie w historii dopro­wa­dzała do popeł­niania naj­więk­szych zbrodni prze­ciwko ludz­kości. Naj­tra­gicz­niejszą ilu­stracją jest tzw. akcja „T4” czyli program masowego uśmier­cania osób chorych psy­chicznie prze­pro­wa­dzana w hitle­row­skich Niemczech”.

Mikołaj Pawlak zauważył, że: „zamiast przy­zwo­lenia na dys­kry­mi­nację osób chorych usta­wo­dawca powinien zapewnić zwięk­szone wsparcie rodzinom wycho­wu­jącym chore dzieci, które pozwoli im na egzy­stencję bez cierpienia”.

Cały tekst opinii przy­go­to­wanej przez Rzecznika.

 

JB

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj