Tylko życie ma przyszłość!

21 października, 2020

Wiadomości

Rzecznik Praw Dziecka przeciw aborcji eugenicznej

Mi­ko­łaj Paw­lak Rzecz­nik Praw Dziec­ka wsparł wnio­sek po­słów o uzna­nie abor­cji eu­ge­nicz­nej za nie­zgod­ną z Kon­sty­tu­cją: „Po­pie­ram wnio­sek gru­py po­słów na Sejm IX ka­den­cji zło­żo­ny w dniu 19 li­sto­pa­da 2019 r. i wno­szę o wy­da­nie przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orze­cze­nia stwier­dza­ją­ce­go nie­zgod­ność z Kon­sty­tu­cją RP prze­pi­sów bę­dą­cych przed­mio­tem kon­tro­li okre­ślo­nym w pe­ti­tum te­go wniosku”.

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2020

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne. W ten spo­sób za­chę­ca­my do pod­trzy­my­wa­nia pięk­ne­go zwy­cza­ju, ja­kim jest skła­da­nie ży­czeń, na­wią­zu­ją­cych do Świąt Bo­że­go Narodzenia.