fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

21 października, 2020

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2020

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne. W ten sposób zachęcamy do pod­trzy­my­wania pięknego zwy­czaju, jakim jest skła­danie życzeń, nawią­zu­jących do Świąt Bożego Narodzenia.

Wiadomości

Rzecznik Praw Dziecka przeciw aborcji eugenicznej

Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka wsparł wniosek posłów o uznanie aborcji euge­nicznej za nie­zgodną z Kon­sty­tucją: „Popieram wniosek grupy posłów na Sejm IX kadencji złożony w dniu 19 listopada 2019 r. i wnoszę o wydanie przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny orze­czenia stwier­dza­jącego nie­zgodność z Kon­sty­tucją RP prze­pisów będących przed­miotem kon­troli okre­ślonym w petitum tego wniosku”.