Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po śmierci dziecka „Wieczernik Miłosierdzia”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wraz z Dusz­pa­ster­stwem Ro­dzi­ców Dzie­ci Utra­co­nych przy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach i Dusz­pa­ster­stwem Ro­dzin Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej or­ga­ni­zu­je III Re­ko­lek­cje dla Ro­dzi­ców w ża­ło­bie po śmier­ci dziec­ka „Wie­czer­nik Miłosierdzia”.

Re­ko­lek­cje po­trwa­ją czte­ry dni. Od­bę­dą się w dniach 28–31 sierp­nia br. (pią­tek-po­nie­dzia­łek) w Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach. W pro­gra­mie: kie­row­nic­two du­cho­we, kon­fe­ren­cje, warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne, mo­dli­twa o umoc­nie­nie w ża­ło­bie, Msza św. z za­wie­rze­niem zmar­łe­go dziec­ka Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu. Re­ko­lek­cje po­pro­wa­dzi ks. dr Ja­nusz Ko­ściel­niak, dusz­pa­sterz ro­dzin dzie­ci utra­co­nych ar­chi­die­ce­zji krakowskiej.

Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Zgło­sze­nia są przyj­mo­wa­ne pod nr. tel. 667–837–106. Koszt udzia­łu (noc­leg z peł­nym wy­ży­wie­niem) wy­no­si 200 zł od oso­by. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje na stro­nach www.pro-life.pl, www.milosierdzie.pl.

Za­pra­sza­my Ro­dzi­ców do uczestnictwa!

Do po­bra­nia: pla­kat Wie­czer­nik Mi­ło­sier­dzia do dru­ku (w wy­so­kiej rozdzielczości)


Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj