fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po śmierci dziecka „Wieczernik Miłosierdzia”

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka wraz z Dusz­pa­ster­stwem Rodziców Dzieci Utra­conych przy Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach i Dusz­pa­ster­stwem Rodzin Archi­die­cezji Kra­kow­skiej orga­nizuje III Reko­lekcje dla Rodziców w żałobie po śmierci dziecka „Wie­czernik Miło­sierdzia”.

Reko­lekcje potrwają cztery dni. Odbędą się w dniach 28–31 sierpnia br. (piątek-ponie­działek) w Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach. W pro­gramie: kie­row­nictwo duchowe, kon­fe­rencje, warsztaty psy­cho­lo­giczne, modlitwa o umoc­nienie w żałobie, Msza św. z zawie­rzeniem zmarłego dziecka Bożemu Miło­sierdziu. Reko­lekcje popro­wadzi ks. dr Janusz Kościelniak, dusz­pa­sterz rodzin dzieci utra­conych archi­die­cezji kra­kow­skiej.

Liczba miejsc jest ogra­ni­czona. Zgło­szenia są przyj­mowane pod nr. tel. 667–837–106. Koszt udziału (nocleg z pełnym wyży­wieniem) wynosi 200 zł od osoby. Szcze­gółowe infor­macje na stronach www.pro-life.pl, www.milosierdzie.pl.

Zapra­szamy Rodziców do uczest­nictwa!

Do pobrania: plakat Wie­czernik Miło­sierdzia do druku (w wysokiej roz­dziel­czości)


%d bloggers like this: