Tylko życie ma przyszłość!

20 lipca, 2020

Nasze inicjatywy

Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po śmierci dziecka „Wieczernik Miłosierdzia”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wraz z Dusz­pa­ster­stwem Ro­dzi­ców Dzie­ci Utra­co­nych przy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach i Dusz­pa­ster­stwem Ro­dzin Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej or­ga­ni­zu­je III Re­ko­lek­cje dla Ro­dzi­ców w ża­ło­bie po śmier­ci dziecka.