fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Debata w PE na temat aborcji

W Par­la­mencie Euro­pejskim odbyła się debata w związku z orze­czeniem Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, który 22 paź­dziernika stwierdził nie­zgodność aborcji euge­nicznej z ustawą zasad­niczą. Rezo­lucja potę­piająca, przy­go­towana została przez grupy lewicowe.

Wiadomości

100 lat od legalizacji aborcji

Dziś, 18 listopada przypada 100 rocznica tra­gicznego zale­ga­li­zo­wania aborcji przez Związek Sowiecki. Lega­li­zacja zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci dopro­wa­dziła do naj­więk­szego ludo­bójstwa w historii. Historycy szacują, że lega­li­zacja zabi­jania przy­czyniła się do około 2,5 miliarda aborcji na całym świecie.

Wiadomości

Żyje dzięki Matce Bożej

Przyszła na świat w 27. tygodniu życia (26 kwietnia 2017 r.), ważąc jedynie 830 gramów, bo dalsza ciąża zagrażała życiu zarówno jej, jak i matki. Jej mama Joanna miała bardzo wysokie ciśnienie i zatrucie orga­nizmu, gdy trafiła na stół operacyjny.

Wiadomości

Bruksela: międzynarodowe targi dziećmi

W Brukseli roz­po­częły się mię­dzy­na­rodowe Targi Dzie­cięce – Men Having Babies. Podczas tego spo­tkania bogate pary gejowskie są infor­mowane o moż­li­wo­ściach wyna­jęcia suro­gatki i sprzedaży dzieci. A to wszystko dzieje się w Belgii mimo prawnego zakazu suro­gacji komercyjnej.

Wiadomości

Pediatrzy za życiem

Lekarze pediatrzy odpo­wie­dzieli na sta­no­wisko Zarządu Głównego Pol­skiego Towa­rzystwa Pedia­trycznego: „Nie można być lekarzem dzieci, także tych z ciężkimi wadami roz­wo­jowymi, troszczyć się o ich mak­sy­malnie naj­lepszy stan zdrowia, wspierać ich rodziców a jed­no­cześnie popierać aborcję naj­ciężej chorych dzieci”.

Wiadomości

Śmiercionośne sondaże

„Fał­szo­wa­liśmy sondaże i dane na temat pod­ziemia abor­cyjnego, kła­ma­liśmy o początku życia czło­wieka i dzie­li­liśmy kato­lików na „otwartych” i „hie­rarchię”. Tak wygra­liśmy aborcję w USA” – wyznał kiedyś nawrócony aborcjonista.

Wiadomości

Mentalność eugeniczna deprawuje medycynę

Polskie Towa­rzystwo Gine­ko­logów i Położ­ników wyraziło w dniu 26 paź­dziernika br. swój sprzeciw względem wydanego ostatnio wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego RP, który orzekł nie­zgodność z kon­sty­tucją zapisów euge­nicznych art. 4a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży.

Wiadomości

Węgrzy wspierają polskich obrońców życia

„Polscy obrońcy życia, jesteśmy z wami!” – zapew­niali Węgrzy, którzy 3 listopada zor­ga­ni­zowali demon­strację online w reakcji na pro­testy po wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w Polsce.

Wiadomości

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny: Nie ulegajmy presji czasu ani emocji

„Orga­ni­zacje sku­pione w Pol­skiej Fede­racji Ruchów Obrony Życia i Rodziny nie­zmiennie stoją i będą stały na jasnym sta­no­wisku pełnej ochrony życia każdego czło­wieka, co gwa­rantuje Kon­sty­tucja RP i potwierdził Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny w wyroku doty­czącym aborcji euge­nicznej” – czytamy w apelu Pol­skiej Fede­racji Ruchów Obrony Życia i Rodziny „Nie ule­gajmy presji czasu ani emocji”.

Wiadomości

Zagraniczni działacze pro-life wyrażają solidarność z Polakami

Nie jesteście sami! Jesteśmy z Wami. Modlimy się za Was – powta­rzają w fil­mowym klipie znani dzia­łacze świa­towego ruchu obrony życia i redaktor naczelny LifeSiteNews.com John-Henry Westen. Obrońców życia w Polsce o swej modlitwie i pamięci zapewnili John-Henry Westen, Mary Wagner, Abby Johnson, John Smeaton, dyrektor bry­tyj­skiego Sto­wa­rzy­szenia Ochrony Dzieci Nie­na­ro­dzonych i ks. Frank Anthony Pavone, akty­wista anty­abor­cyjny, dyrektor kra­jowej orga­ni­zacji Priests for Life.

Wiadomości

Webinarium – Czy jesteś w niebie? Poronienie w pytaniach i odpowiedziach

27 paź­dziernika obyło się webi­narium Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka. Gościem był ks. dr Janusz Kościelniak, Dusz­pa­sterz Rodzin Dzieci Utra­conych Archi­die­cezji Kra­kow­skiej. Poru­szony został temat bole­snego doświad­czenia rodziców jakim jest poronienie.

Wiadomości

List otwarty w sprawie instrumentalnego wykorzystywania rodzin dzieci z niepełnosprawnością do celów politycznych

Jako orga­ni­zacje poza­rządowe, od lat wspie­rające rodziny z nie­ko­rzystną dia­gnozą pre­na­talną i wycho­wujące dzieci z rożnymi posta­ciami nie­peł­no­spraw­ności, wyrażamy sta­nowczy sprzeciw wobec prób instru­men­talnego wyko­rzy­stania tych rodzin przez poli­tyków jako paliwa poli­tycznego w pro­te­stach proaborcyjnych.

Wiadomości

Polska poparła Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego

Polska i ponad 30 państw uznały, że aborcja jest sprzeczna z pla­no­waniem rodziny. Wobec czego rodzina jest „natu­ralną i pod­stawową komórką spo­łe­czeństwa i ma prawo do ochrony ze strony spo­łe­czeństwa oraz państwa”. To słowa z Dekla­racji ws. Kon­sensusu Genew­skiego, która została pod­pisana podczas mię­dzy­na­ro­dowego poro­zu­mienia w obronie życia.

Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny za życiem

Aborcja euge­niczna jest nie­zgodna z kon­sty­tucją! Tak orzekł Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny w pełnym składzie. Dziś czas na kolejny krok, aby zapewnić odpo­wiednią opiekę każdemu dziecku rodzącemu się z poważną chorobą.