Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Hiszpania: władze chcą ułatwić dostęp do aborcji

Wła­dze Hisz­pa­nii chcą jesz­cze bar­dziej uła­twić do­stęp do abor­cji. Tam­tej­szy rząd przed­sta­wił usta­wę, któ­ra umoż­li­wia prze­ry­wa­nie cią­ży ma­ło­let­nim dziew­czę­tom bez zgo­dy ich rodziców.

Wiadomości

Wanda Półtawska z Honorowym Obywatelstwem Miasta Krakowa

Rad­ni Kra­ko­wa po­trze­bo­wa­li aż dwóch spo­tkań by przy­znać prof. Wan­dzie Pół­taw­skiej ty­tuł Ho­no­ro­we­go Oby­wa­te­la Kra­ko­wa. Ko­ścią nie­zgo­dy by­ło jej za­an­ga­żo­wa­nie w obro­nę ży­cia czło­wie­ka i zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wo­bec me­to­dy in vitro.

Wiadomości

Sąd Najwyższy USA uchyli prawo aborcyjne?

Na po­cząt­ku ma­ja me­dia ujaw­ni­ły opi­nię Są­du Naj­wyż­sze­go Sta­nów Zjed­no­czo­nych w spra­wie ame­ry­kań­skie­go pra­wa abor­cyj­ne­go. Z do­ku­men­tu wy­ni­ka, że więk­szość z dzie­wię­ciu sę­dziów opo­wia­da się za unie­waż­nie­niem gło­śne­go wy­ro­ku z 22 stycz­nia 1973 r.

Wiadomości

Kolumbia rozszerza prawo do eutanazji

Ko­lum­bij­ski Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orzekł, że lu­dzie cier­pią­cy na po­waż­ne lub nie­ule­czal­ne cho­ro­by, ale nie znaj­du­ją­cy się w sta­nie ter­mi­nal­nym, bę­dą mie­li pra­wo do me­dycz­nie wspo­ma­ga­ne­go samobójstwa.

Wiadomości

Hiszpania: Walka o życie nienarodzonych dzieci

Wła­dze ka­to­lic­kiej or­ga­ni­za­cji Haz­te­Oír ogło­si­ły, że dzię­ki otwar­tej w mar­cu br. ma­dryc­kiej pla­ców­ki Re­fu­gio Pro Vi­da (Schro­nie­nie na Rzecz Ży­cia) w dys­tryk­cie Te­tu­án, uda­ło się od­wieść od abor­cji co naj­mniej czte­ry kobiety.

Wiadomości

Amazon sfinansuje aborcję

Pod­czas hi­sto­rycz­nych zmian do­ty­czą­cych uchy­le­nia pra­wa abor­cyj­ne­go w USA, Ama­zon ogło­sił sfi­nan­so­wa­nie wy­jaz­dów na abor­cję tym pra­cow­ni­com, któ­re nie bę­dą mo­gły uśmier­cić swo­je­go dziec­ka w swo­im stanie.

Wiadomości

Marsz dla Życia ulicami Szczecina

Dźwięk dzwo­nu „Głos Nie­na­ro­dzo­nych” roz­po­czął 18. Szcze­ciń­ski Marsz dla Ży­cia. Naj­więk­sza ma­ni­fe­sta­cja w obro­nie ży­cia – od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci – po dwóch la­tach prze­szła znów uli­ca­mi mia­sta. Ty­sią­ce lu­dzi de­mon­stro­wa­ło swo­je po­par­cie dla nienarodzonych.

Wiadomości

Gubernator Oklahomy zatwierdził zakaz aborcji

Gu­ber­na­tor sta­nu Okla­ho­ma pod­pi­sał za­kaz tzw. abor­cji po szó­stym ty­go­dniu cią­ży. Co­raz wię­cej ame­ry­kań­skich sta­nów od­cho­dzi od skraj­nie li­be­ral­ne­go prawa.

Wiadomości

Marsz dla życia w Brukseli

Te­go­rocz­ny marsz dla ży­cia w Bruk­se­li miał wy­miar sym­bo­licz­ny. Do­kład­nie dwa­dzie­ścia lat wcze­śniej w Bel­gii, dru­gim po Ho­lan­dii kra­ju na świe­cie, za­le­ga­li­zo­wa­no eutanazję.

Wiadomości

Aborcja to główna przyczyna zgonów na całym świecie

We­dług ba­dań prze­pro­wa­dzo­nych przez pro­abor­cyj­ny In­sty­tut Gut­t­ma­che­ra, Or­ga­ni­za­cję Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych i Świa­to­wą Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia wy­ni­ka, że obec­na licz­ba abor­cji na świe­cie znacz­nie wzro­sła i wy­no­si 73 mi­lio­ny rocznie.

Wiadomości

Bruksela: Marsz dla życia

W nie­dzie­lę uli­ca­mi Bruk­se­li prze­szedł XIII Marsz dla Ży­cia. Zbiegł się on w cza­sie z 20. rocz­ni­cą le­ga­li­za­cji eu­ta­na­zji w tym kraju.

Wiadomości

Proces karny jednej z założycielek Aborcyjnego Dream Teamu

W Są­dzie w War­sza­wie ru­szył pro­ces kar­ny Ju­sty­ny W. – jed­nej z za­ło­ży­cie­lek Abor­cyj­ne­go Dre­am Te­amu. Ko­bie­ta zo­sta­ła oskar­żo­na o po­moc w abor­cji i zła­ma­nie prze­pi­sów usta­wy o pra­wie farmaceutycznym.

Wiadomości

Hiszpania: naruszenie podstawowych praw

Hisz­pań­ski Se­nat prze­gło­so­wał pro­jekt usta­wy, któ­ry wpro­wa­dza ka­ra­nie obroń­ców ży­cia za ofe­ro­wa­nie po­mo­cy i mo­dli­twę przed pla­ców­ka­mi aborcyjnymi.

Wiadomości

Polska aktywistka aborcyjna przed sądem

Ru­szył pro­ces Ju­sty­ny W., dzia­łacz­ki Abor­cji bez gra­nic. Zo­sta­ła ona oskar­żo­na o po­moc­nic­two w abor­cji, udo­stęp­nia­jąc ta­blet­ki wczesnoporonne.

Wiadomości

Żądania promotorów śmierci dzieci nienarodzonych

31 mar­ca fe­mi­nist­ki zło­ży­ły w sej­mie pro­jekt usta­wy „Le­gal­na abor­cja bez kom­pro­mi­sów”. Ty­tuł ide­al­nie od­zwier­cie­dla żą­da­nia pro­mo­to­rów śmier­ci dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych – żad­nych kom­pro­mi­sów nie bę­dzie, chce­my abor­cji na­wet do koń­ca ciąży.

Wiadomości

Holandia: największa liczba eutanazji

7666 pa­cjen­tów zo­sta­ło za­bi­tych na żą­da­nie w 2021 ro­ku, co sta­no­wi wzrost o po­nad 10 pro­cent w po­rów­na­niu z 2020 r.

Wiadomości

Legalna aborcja do porodu?

Oby­wa­tel­ski Ko­mi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „Le­gal­na Abor­cja. Bez Kompromisów” zło­żył w Sej­mie pro­jekt usta­wy li­be­ra­li­zu­ją­cy prze­pi­sy abor­cyj­ne. W nie­któ­rych przy­pad­kach żą­da­ją pra­wa do za­bój­stwa dziec­ka aż do po­ro­du i pra­wa prze­rwa­nia cią­ży dla 13-let­nich dziewczynek.