Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Macron przygotowuje Francję na eutanazję

Pre­zy­dent Fran­cji Em­ma­nu­el Ma­cron, przy­go­to­wu­je swo­je spo­łe­czeń­stwo do wpro­wa­dze­nia eu­ta­na­zji. Ma­ją te­mu słu­żyć ogło­szo­ne przez pre­zy­den­ta kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne. Prze­pi­sy mia­ły­by być wpro­wa­dzo­ne do koń­ca przy­szłe­go roku.

Przeczytaj więcej »

Winnica Racheli – uzdrowienie po aborcji

21–23 paź­dzier­ni­ka 2022r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio i od­czu­wa­ją te­go du­cho­we i emo­cjo­nal­ne konsekwencje.

Przeczytaj więcej »

Spór o rezolucję ONZ

Nie milk­nie spór o przy­ję­tą 2 wrze­śnia re­zo­lu­cję Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Or­ga­ni­za­cji Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych. Naj­więk­sze kon­tro­wer­sje wzbu­dził frag­ment do­ty­czą­cy aborcji.

Przeczytaj więcej »

Węgry: warunek bicia serca

Wę­gry wpro­wa­dza­ją no­wy wa­ru­nek dla ko­biet, któ­re za­mie­rza­ją do­ko­nać abor­cji. Bę­dą one mu­sia­ły naj­pierw po­słu­chać bi­cia ser­ca swo­je­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

Przeczytaj więcej »

Joe Biden otwiera centra aborcyjne

Ad­mi­ni­stra­cja Joe Bi­de­na chce za­mie­nić szpi­ta­le dla we­te­ra­nów w ośrod­ki abor­cyj­ne za­bi­ja­ją­ce dzie­ci. Do­ty­czy to tak­że sta­nów, w któ­rych abor­cja jest za­ka­za­na. Ta­kie po­su­nię­cie jest nie­le­gal­ne i ła­mie pra­wo federalne.

Przeczytaj więcej »

ONZ promuje aborcję

Do­bie­gły koń­ca ne­go­cja­cje w spra­wie re­zo­lu­cji ONZ pro­mu­ją­cej abor­cję ja­ko pra­wo czło­wie­ka. Je­dy­nym pań­stwem, któ­re sta­nę­ło po stro­nie obro­ny ży­cia, by­ła Ni­ge­ria. Pol­ska nie wzię­ła udzia­łu w głosowaniu.

Przeczytaj więcej »

Hiszpania liberalizuje przepisy aborcyjne

Cen­tro­le­wi­co­wy rząd Hisz­pa­nii Pe­dro San­che­za skie­ro­wał do Kon­gre­su De­pu­to­wa­nych, niż­szej izby par­la­men­tu, pro­jekt usta­wy li­be­ra­li­zu­ją­cej prze­pi­sy do­ty­czą­ce wie­ku przy­stę­po­wa­nia do abor­cji. Do abor­cji zo­sta­ną do­pusz­czo­ne na­sto­lat­ki, któ­re ukoń­czy­ły 16. rok ży­cia, nie bę­dą one mu­sia­ły po­sia­dać zgo­dy swo­ich rodziców.

Przeczytaj więcej »

Medyczna rewolucja

Prof. Mag­da­le­na Żer­nic­ka-Go­etz wraz ze współ­pra­cow­ni­ka­mi z Uni­wer­sy­te­tu Cam­brid­ge stwo­rzy­li roz­wi­ja­ją­cy się za­ro­dek z ko­mó­rek macierzystych.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.