Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Prośmy o opiekę dla spraw obrony życia w Polsce

Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, Woj­ciech Zię­ba w wy­wia­dzie w au­dy­cji „Głos z Kra­ko­wa” Ra­dia Ma­ry­ja za­chę­cał do włą­cze­nia się w Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia: „Chce­my pro­sić za wsta­wien­nic­twem św. Jó­ze­fa, aby w na­szej oj­czyź­nie nie za­bi­ja­no nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, że­by każ­dy miał pra­wo się na­ro­dzić, a na­stęp­nie o god­ne wa­run­ki do życia”.

Wiadomości

USA: Zakaz aborcji w Arkansas

Gu­ber­na­tor sta­nu Ar­kan­sas Asa Hut­chin­son pod­pi­sał usta­wę, któ­ra za­ka­zu­je w tym sta­nie abor­cji. Je­dy­ną prze­słan­ką do jej prze­pro­wa­dze­nia bę­dzie za­gro­że­nie zdro­wia i ży­cia matki.

Wiadomości

Zamknięto centrum aborcyjne w Londynie

Za­mknię­to dru­gie co do wiel­ko­ści cen­trum abor­cyj­ne po­ło­żo­ne w Stre­atham w po­łu­dnio­wym Lon­dy­nie, któ­re zna­ne by­ło pod na­zwą: „The Lod­ge”. Kli­ni­ka abor­cyj­na w cią­gu ostat­nich trzech lat uśmier­ci­ła po­nad 1200 nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w wie­ku 20 ty­go­dni lub więcej.

Wiadomości

Wielka Brytania: raport o cierpieniu abortowanych dzieci

Gru­pa bry­tyj­skich po­słów pro-li­fe opra­co­wa­ła wnio­sek par­la­men­tar­ny, przed­sta­wia­ją­cy naj­now­sze do­wo­dy na od­czu­wa­nie bó­lu przez dziec­ko w ży­ciu pło­do­wym. Od­no­to­wu­jąc naj­now­sze usta­le­nia na­ukow­ców wzy­wa­ją rząd do pil­ne­go prze­glą­du ofi­cjal­nych wy­tycz­nych w dzie­dzi­nie me­dycz­nych in­ter­wen­cji, w tym aborcji.

Wiadomości

Niemiecki konstytucjonalista z uznaniem o wyroku TK ws. aborcji

Od­rzu­ce­nie przez pol­ski Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży ze wzglę­du na prze­słan­ki em­brio­pa­to­lo­gicz­ne jest słusz­ną de­cy­zją, któ­ra wy­ni­ka z kon­sty­tu­cyj­nych gwa­ran­cji god­no­ści każ­de­go człowieka.

Wiadomości

Premiera nowego filmu pro-life

Pod­czas Kon­fe­ren­cji Kon­ser­wa­tyw­nej Ak­cji Po­li­tycz­nej (CPAC) w Or­lan­do na Flo­ry­dzie, od­był się pierw­szy po­kaz dłu­go wy­cze­ki­wa­ne­go fil­mu o spra­wie Roe v. Wa­de, któ­ra uto­ro­wa­ła dro­gę do le­ga­li­za­cji abor­cji w USA. Pod­czas kon­fe­ren­cji prze­mó­wił by­ły pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Do­nald Trump. Film do Pol­ski za­wi­ta już wkrótce.

Wiadomości

Zakaz reanimacji dla osób z niepełnosprawnościami

W Wiel­kiej Bry­ta­nii zde­cy­do­wa­no, że oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną nie bę­dą pod­da­wa­ne re­ani­ma­cji w przy­pad­ku cięż­kich ob­ja­wów ko­ro­na­wi­ru­sa. Spra­wę ba­da rzą­do­wa ko­mi­sja ds. ja­ko­ści opie­ki. Głos za­brał rów­nież epi­sko­pat An­glii i Walii.

Wiadomości

Stanowisko PO ws. aborcji

Za­rząd Kra­jo­wy Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy­jął sta­no­wi­sko ws. abor­cji. Par­tia opo­wie­dzia­ła się za pro­po­zy­cją, by wpro­wa­dzić prze­słan­kę do abor­cji z po­wo­du trud­nych wa­run­ków ży­cio­wych bądź za­gro­że­nia dla zdro­wia psy­chicz­ne­go kobiety.

Wiadomości

Polska wyśle patologa

Na ko­niec lu­te­go zo­sta­ła za­pla­no­wa­na sek­cja zwłok Pa­na Sła­wo­mi­ra, któ­re­go w stycz­niu an­giel­ski szpi­tal w Ply­mo­uth odłą­czył od apa­ra­tu­ry pod­trzy­mu­ją­cej ży­cie. In­for­ma­cję tę prze­ka­za­ła na Twit­te­rze sio­stra mężczyzny.

Wiadomości

Rząd przyjął Strategię na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Re­ali­za­cja dzia­łań za­war­tych w stra­te­gii ma je­dy­nie umoż­li­wić oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi nie­za­leż­ne ży­cie i peł­ny udział we wszyst­kich je­go sfe­rach. Nie­po­kój bu­dzi jed­nak ni­ska war­tość świad­czeń opiekuńczych.

Wiadomości

Wolność wyraża się w obronie życia

„Na­sze­mu spo­łe­czeń­stwu na­le­ży po­móc w uzdro­wie­niu ze wszyst­kich za­ma­chów na ży­cie, aby mo­gło być ono chro­nio­ne na każ­dym je­go eta­pie”- za­ape­lo­wał Pa­pież Fran­ci­szek po od­mó­wie­niu mo­dli­twy „Anioł Pański”.

Wiadomości

Chorwacja i Węgry na drodze do ograniczenia aborcji

Na Wę­grzech trwa dys­ku­sja na te­mat zgod­no­ści tzw. abor­cji eu­ge­nicz­nej z kon­sty­tu­cją te­go kra­ju, któ­ra „gwa­ran­tu­je każ­de­mu czło­wie­ko­wi pra­wo do ży­cia od mo­men­tu poczęcia”.

Wiadomości

Ciężko choremu dziecku należy się ochrona

Pol­skie spo­łe­czeń­stwo po­trze­bu­je wiel­kiej prze­mia­ny men­tal­no­ści je­śli cho­dzi o po­sta­wę wo­bec cięż­ko cho­rych dzie­ci – na­pi­sał w oświad­cze­niu ks. Prze­my­sław Drąg, dy­rek­tor Kra­jo­we­go Ośrod­ka Dusz­pa­ster­stwa Rodzin.

Wiadomości

Przegrana walka o życie

„Mó­wio­no nam, że to na­sze upo­mi­na­nie się o je­go ży­cie, o je­go ra­to­wa­nie, jest „nie­etycz­ne”. Mó­wio­no nam to pro­sto w oczy”.

Wiadomości

Przemycanie eutanazji

Ofi­cjal­nie w Wiel­kiej Bry­ta­nii za­ka­za­na jest za­rów­no eu­ta­na­zja, jak i wspo­ma­ga­ne sa­mo­bój­stwo. Na­to­miast w tam­tej­szych są­dach szpi­ta­le bez pro­ble­mu uzy­sku­ją zgo­dę na odłą­cze­nie od apa­ra­tu­ry pod­trzy­mu­ją­cej ży­cie pa­cjen­tów w cięż­kim stanie.