Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

List otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości – „O prawo do życia dla nienarodzonych i godną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych”

Ocze­ku­je­my, że Pra­wo i Spra­wie­dli­wość nie­zwłocz­nie do­pro­wa­dzi do przy­ję­cia przez Sejm oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy „Za­trzy­maj abor­cję” oraz przy­go­tu­je usta­wę zwięk­sza­ją­cą po­moc dla nie­peł­no­spraw­nych do po­zio­mu gwa­ran­tu­ją­ce­go po­kry­cie nie­zbęd­nych kosz­tów le­cze­nia i rehabilitacji.

Nasze inicjatywy

40. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Za­pra­sza­my na ju­bi­le­uszo­wą 40. Piel­grzym­kę Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę, któ­ra od­bę­dzie się 21 mar­ca (so­bo­ta) 2020 r. pod ha­słem: „Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia. Bez wyjątków”.

Konkursy

XVI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2020

Kart­ki są tak­że ce­gieł­ka­mi na na­szą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i cha­ry­ta­tyw­ną. Do­chód z nich prze­zna­cza­my m.in. na Fun­dusz Wspar­cia Ro­dzi­ny oraz Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go. To na­sze dwa pro­gra­my po­mo­co­we dla sa­mot­nych ma­tek oraz ro­dzin, któ­re wy­cho­wu­ją dzie­ci do­tknię­te nie­peł­no­spraw­no­ścią. Wie­lu na­szych Dar­czyń­ców trak­tu­je za­mó­wie­nie kar­tek ja­ko oka­zję do zło­że­nia ad­wen­to­wej jałmużny.

Nasze inicjatywy

Niepełnosprawność bez tabu

Po­nad 70 osób wzię­ło udział w kon­fe­ren­cji nt. nie­peł­no­spraw­no­ści wi­dzia­nej z per­spek­ty­wy rodziców.

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2019

Kart­ki są tak­że ce­gieł­ka­mi na na­szą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i cha­ry­ta­tyw­ną. Do­chód z nich prze­zna­cza­my m.in. na Fun­dusz Wspar­cia Ro­dzi­ny oraz Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go. To na­sze dwa pro­gra­my po­mo­co­we dla sa­mot­nych ma­tek oraz ro­dzin, któ­re wy­cho­wu­ją dzie­ci do­tknię­te nie­peł­no­spraw­no­ścią. Wie­lu na­szych Dar­czyń­ców trak­tu­je za­mó­wie­nie kar­tek ja­ko oka­zję do zło­że­nia ad­wen­to­wej jałmużny.

Nasze inicjatywy

Formy pastoralnego wsparcia rodzin w żałobie po śmierci dziecka

Co­mie­sięcz­ne spo­tka­nia mo­dli­tew­ne. In­dy­wi­du­al­ne Msze świę­te po­że­gna­nia dziec­ka zmar­łe­go bez chrztu. Re­ko­lek­cje dla ro­dzi­ców w ża­ło­bie po śmier­ci dziec­ka. Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych do Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach. Akt za­wie­rze­nia zmar­łe­go dziec­ka Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu. Or­ga­ni­za­cja po­grze­bu dziec­ka mar­two urodzonego.

Nasze inicjatywy

„Nadzieja nigdy nie umiera” – relacja z Pielgrzymki Rodzin Dzieci Utraconych

Piel­grzym­ka jest ad­re­so­wa­na do wszyst­kich ro­dzin, któ­re przed­wcze­śnie utra­ci­ły swo­je dzie­ci, nie­na­ro­dzo­ne i na­ro­dzo­ne, bez wzglę­du na wiek dziec­ka i oko­licz­no­ści je­go śmier­ci. Uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia są osie­ro­ce­ni ro­dzi­ce, ro­dzeń­stwo i dziad­ko­wie z ca­łej Polski.

Konkursy

Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2019)

Z ra­do­ścią ogła­sza­my wy­ni­ki pierw­szej edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”. Do na­sze­go biu­ra na­pły­nę­ło 196 prac pla­stycz­nych z ca­łej Pol­ski. Cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu! Dzię­ku­je­my Ro­dzi­com i Na­uczy­cie­lom, któ­rzy za­chę­ci­li dzie­ci do pla­stycz­nej re­flek­sji nad ro­dzi­ną. Naj­młod­szym gra­tu­lu­je­my po­my­sło­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i ta­len­tów, któ­re się ujawniły.

Nasze inicjatywy

Prezydent RP: gratuluję i dziękuję

Z oka­zji ju­bi­le­uszu na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia otrzy­ma­li­śmy kil­ka­dzie­siąt li­stów gra­tu­la­cyj­nych. Za wszyst­kie bar­dzo dzię­ku­je­my! Od­bie­ra­my je ja­ko wy­raz za­ufa­nia i so­li­dar­ne­go sta­nię­cia obok osób naj­bar­dziej bez­bron­nych i naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych. Pu­bli­ku­je­my treść li­stu, na­de­sła­ne­go przez An­drze­ja Du­dę, Pre­zy­den­ta RP.

Nasze inicjatywy

Jest za co dziękować!

20 lat to spo­ry ka­wa­łek hi­sto­rii i ba­gaż bez­cen­nych do­świad­czeń, któ­re po­zwa­la­ją nam pa­trzeć w przy­szłość z opty­mi­zmem, ale też ze świa­do­mo­ścią, że cią­gle ma­my tak wie­le do zro­bie­nia. 19 ma­ja świę­to­wa­li­śmy nasz jubileusz!

Nasze inicjatywy

Być chrześcijaninem to znaczy stać na straży życia i budować cywilizację miłości

– Być chrze­ści­ja­ni­nem, prze­ży­wać swo­ją chrze­ści­jań­ską god­ność to tak­że stać na stra­ży ży­cia dru­gie­go czło­wie­ka – mó­wił me­tro­po­li­ta kra­kow­ski abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski pod­czas Mszy św. z oka­zji ju­bi­le­uszu 20-le­cia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Ko­ście­le Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Ma­ryi przy Klasz­to­rze Sióstr Fe­li­cja­nek w Krakowie.