Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Jubileusz XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Jubileusz XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Fot.: Igor Yaruta

Z ra­do­ścią za­pra­sza­my na Świę­to Ży­cia, któ­re od­bę­dzie się w nie­dzie­lę 19 ma­ja br. W tym szcze­gól­nym dniu bę­dzie­my ob­cho­dzić ju­bi­le­usz 20-le­cia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka – kra­kow­skiej or­ga­ni­za­cji, któ­rej mi­sją jest tro­ska o ży­cie każ­de­go czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci oraz po­moc cha­ry­ta­tyw­na oso­bom naj­bar­dziej potrzebującym.

Ju­bi­le­usz roz­pocz­nie się Mszą św. o godz. 16.00 w ko­ście­le pw. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP Sióstr Fe­li­cja­nek w Kra­ko­wie przy ul. Smo­leńsk 6. Od­pra­wi ją ks. abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski. Po­dzię­ku­je­my Pa­nu Bo­gu za dar ży­cia, za wszyst­kie pol­skie dzie­ci, ro­dzi­ny i oso­by bez­żen­ne, któ­rym le­ży na ser­cu los nienarodzonych.

Po Mszy św. w Ki­nie Kijów.Centrum od­bę­dzie się ga­la ju­bi­le­uszo­wa. Roz­pocz­nie­my ją o godz. 17.30 od pre­mie­ry czwar­tej pły­ty ze­spo­łu Ja­ku­bo­we Mu­szel­ki, któ­ra w ca­ło­ści jest po­świę­co­na ro­dzi­nie. Dla młod­szych z pew­no­ścią bę­dzie to czas do­sko­na­łej za­ba­wy, dla star­szych – ufa­my, że tak­że oka­zja do re­flek­sji. Po kon­cer­cie przy­zna­my wy­róż­nie­nia oso­bom, któ­re ca­łe swo­je ży­cie po­świę­ci­ły ro­dzi­nom i ra­to­wa­niu dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych oraz krót­ko opo­wie­my o tym, jak każ­dy z nas mo­że za­an­ga­żo­wać się w ruch pro-li­fe. Po­zy­tyw­ny prze­kaz, pod­kre­śla­ją­cy pięk­no ży­cia i god­ność oso­by ludz­kiej, jest dziś bar­dzo potrzebny.

Do udzia­łu w wy­da­rze­niu za­pra­sza­my dzie­ci i mło­dzież z ro­dzi­ca­mi i dziad­ka­mi a tak­że oso­by spy­cha­ne na mar­gi­nes na­sze­go spo­łe­czeń­stwa: sa­mot­ne, ubo­gie, w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej. Chce­my przy­po­mnieć, że ży­cie każ­de­go z nas jest bezcenne!

W tro­sce o za­pew­nie­nie uczest­ni­kom naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa, wstęp do Ki­na Kijów.Centrum bę­dzie się od­by­wał tyl­ko za oka­za­niem imien­ne­go za­pro­sze­nia. Bez­płat­ne wej­ściów­ki moż­na za­ma­wiać w biu­rze Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka: tel. 12 421 08 43, ma­il: biuro@pro-life.pl lub po­przez za­miesz­czo­ny po­ni­żej for­mu­larz. Za­pro­sze­nia moż­na ode­brać oso­bi­ście, chęt­nie też wy­śle­my je pocz­tą. Licz­ba miejsc jest ograniczona.

Pod­czas ga­li w Ki­nie Kijów.Centrum od­bę­dzie się drob­ny po­czę­stu­nek. Wszy­scy Uczest­ni­cy zo­sta­ną tak­że ob­da­ro­wa­ni upo­min­ka­mi m.in. pły­tą ze­spo­łu Ja­ku­bo­we Mu­szel­ki, pod­kład­ka­mi pod kub­ki, ma­te­ria­ła­mi edu­ka­cyj­ny­mi pro-li­fe i odblaskami.

Chcie­li­by­śmy też zro­bić coś do­bre­go. Dla­te­go po kon­cer­cie od­bę­dzie się do­bro­wol­na zbiór­ka cha­ry­ta­tyw­na na Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go. To nasz pro­gram po­mo­cy ma­te­rial­nej dla ro­dzin po­dej­mu­ją­cych trud wy­cho­wa­nia nie­peł­no­spraw­ne­go dziec­ka. Ro­dzi­na ob­ję­ta wspar­ciem otrzy­mu­je po­moc fi­nan­so­wą w wy­so­ko­ści 5 tys. zł.

Raz jesz­cze za­chę­ca­my do za­ma­wia­nia bez­płat­nych wej­śció­wek i ser­decz­nie zapraszamy!

 

Mar­cin Nowak
Ko­or­dy­na­tor ds. wo­lon­ta­ria­tu PSOŻC

Woj­ciech Zięba
Pre­zes Za­rzą­du PSOŻC

 

Orien­ta­cyj­ny pro­gram 19 ma­ja 2019 r. (nie­dzie­la):

godz. 16.00 – Msza św. w ko­ście­le pw. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP Sióstr Fe­li­cja­nek w Kra­ko­wie przy ul. Smo­leńsk 6

godz. 17.00 – drob­ny po­czę­stu­nek w Ki­nie Ki­jów. Centrum

godz. 17.30 – ga­la ju­bi­le­uszo­wa Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka: kon­cert Ja­ku­bo­wych Mu­sze­lek, wrę­cze­nie wy­róż­nień za­słu­żo­nym pro-liferom

Do po­bra­nia: Pla­kat ju­bi­le­uszu XX-le­cia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

 

For­mu­larz za­mó­wie­nia bez­płat­ne­go za­pro­sze­nia na uro­czy­sto­ści jubileuszowe:

[con­tact-for­m‑7 id=„1688” title=„Jubileusz”]

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj