Tylko życie ma przyszłość!

Jubileusz XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Z radością zapra­szamy na Święto Życia, które odbędzie się w nie­dzielę 19 maja br. W tym szcze­gólnym dniu będziemy obchodzić jubi­leusz 20-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka – kra­kow­skiej orga­ni­zacji, której misją jest troska o życie każdego czło­wieka od poczęcia do natu­ralnej śmierci oraz pomoc cha­ry­ta­tywna osobom naj­bar­dziej potrzebującym.

Jubi­leusz roz­pocznie się Mszą św. o godz. 16.00 w kościele pw. Nie­po­ka­lanego Serca NMP Sióstr Feli­cjanek w Kra­kowie przy ul. Smo­leńsk 6. Odprawi ją ks. abp Marek Jędra­szewski. Podzię­kujemy Panu Bogu za dar życia, za wszystkie polskie dzieci, rodziny i osoby bez­żenne, którym leży na sercu los nienarodzonych.

Po Mszy św. w Kinie Kijów.Centrum odbędzie się gala jubi­le­uszowa. Roz­pocz­niemy ją o godz. 17.30 od pre­miery czwartej płyty zespołu Jakubowe Muszelki, która w całości jest poświęcona rodzinie. Dla młod­szych z pew­nością będzie to czas dosko­nałej zabawy, dla star­szych – ufamy, że także okazja do refleksji. Po kon­cercie przy­znamy wyróż­nienia osobom, które całe swoje życie poświęciły rodzinom i rato­waniu dzieci nie­na­ro­dzonych oraz krótko opo­wiemy o tym, jak każdy z nas może zaan­ga­żować się w ruch pro-life. Pozy­tywny przekaz, pod­kre­ślający piękno życia i godność osoby ludzkiej, jest dziś bardzo potrzebny.

Do udziału w wyda­rzeniu zapra­szamy dzieci i mło­dzież z rodzicami i dziadkami a także osoby spy­chane na mar­gines naszego spo­łe­czeństwa: samotne, ubogie, w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy przy­po­mnieć, że życie każdego z nas jest bezcenne!

W trosce o zapew­nienie uczest­nikom naj­wyż­szych stan­dardów bez­pie­czeństwa, wstęp do Kina Kijów.Centrum będzie się odbywał tylko za oka­zaniem imiennego zapro­szenia. Bez­płatne wej­ściówki można zamawiać w biurze Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka: tel. 12 421 08 43, mail: biuro@pro-life.pl lub poprzez zamiesz­czony poniżej for­mularz. Zapro­szenia można odebrać oso­biście, chętnie też wyślemy je pocztą. Liczba miejsc jest ograniczona.

Podczas gali w Kinie Kijów.Centrum odbędzie się drobny poczę­stunek. Wszyscy Uczestnicy zostaną także obda­rowani upo­minkami m.in. płytą zespołu Jakubowe Muszelki, pod­kładkami pod kubki, mate­riałami edu­ka­cyjnymi pro-life i odblaskami.

Chcie­li­byśmy też zrobić coś dobrego. Dlatego po kon­cercie odbędzie się dobro­wolna zbiórka cha­ry­ta­tywna na Fundusz Dziecka Chorego. To nasz program pomocy mate­rialnej dla rodzin podej­mu­jących trud wycho­wania nie­peł­no­sprawnego dziecka. Rodzina objęta wsparciem otrzymuje pomoc finansową w wyso­kości 5 tys. zł.

Raz jeszcze zachęcamy do zama­wiania bez­płatnych wej­ściówek i ser­decznie zapraszamy!

 

Marcin Nowak
Koor­dy­nator ds. wolon­ta­riatu PSOŻC

Woj­ciech Zięba
Prezes Zarządu PSOŻC

 

Orien­ta­cyjny program 19 maja 2019 r. (nie­dziela):

godz. 16.00 – Msza św. w kościele pw. Nie­po­ka­lanego Serca NMP Sióstr Feli­cjanek w Kra­kowie przy ul. Smo­leńsk 6

godz. 17.00 – drobny poczę­stunek w Kinie Kijów. Centrum

godz. 17.30 – gala jubi­le­uszowa Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka: koncert Jaku­bowych Muszelek, wrę­czenie wyróżnień zasłu­żonym pro-liferom

Do pobrania: Plakat jubi­leuszu XX-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

 

For­mularz zamó­wienia bez­płatnego zapro­szenia na uro­czy­stości jubileuszowe:

  Osoba:
  Imię:
  Nazwisko:
  Ulica, numer domu i mieszkania:
  Kod pocztowy:
  Miej­scowość:
  E‑mail:
  Numer telefonu:

  Zapro­szenie odbiorę oso­biście w biurze Sto­wa­rzy­szenia do 10 maja br.Proszę o wysłanie zapro­szenia pocztą na podany adres.

  Miejsce na ewen­tualną kore­spon­dencję do Stowarzyszenia:

  Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

  Share on facebook
  Udostępnij
  Share on twitter
  Tweetnij
  Share on print
  Wydrukuj