Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

12 kwietnia, 2019

Jubileusz XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Z ra­do­ścią za­pra­sza­my na Świę­to Ży­cia, któ­re od­bę­dzie się w nie­dzie­lę 19 ma­ja br. W tym szcze­gól­nym dniu bę­dzie­my ob­cho­dzić ju­bi­le­usz 20-le­cia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka – kra­kow­skiej or­ga­ni­za­cji, któ­rej mi­sją jest tro­ska o ży­cie każ­de­go czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci oraz po­moc cha­ry­ta­tyw­na oso­bom naj­bar­dziej potrzebującym.

Przeczytaj więcej »