Tylko życie ma przyszłość!

20 października, 2021

Wiadomości

Chile poszerza prawa kobiet do aborcji

Chi­lij­ski par­la­ment przy­jął pro­jekt usta­wy, któ­ry ma zmie­nić Ko­deks kar­ny. Zmia­ny do­ty­czą le­ga­li­za­cji abor­cji do 14. ty­go­dnia ciąży.