Tylko życie ma przyszłość!

Hiszpania z rekordową liczbą aborcji

Jak wynika z danych, które opu­bli­kowało mini­sterstwo zdrowia, w 2019 r. Hisz­pania wykonała prawie 100 tys. aborcji. O ponad pół tysiąca wzrosła liczba młodych kobiet poniżej 20 roku życia, które zabiły swoje nie­na­ro­dzone dziecko.

W 2019 r. Hisz­pania odno­towała naj­większą liczbę aborcji w ciągu ostatnich pięciu lat, to ponad 99 tys. Dokonano o 3232 aborcji więcej niż rok wcze­śniej i naj­więcej od 2013 r., kiedy zare­je­strowano blisko 109 tys. aborcji.

Jak wynika z raportu mini­sterstwa zdrowia, ponad 90,90% aborcji było wyko­nanych na prośbę kobiety, 5,85% z powodu zagro­żenia zdrowia matki, 2,93% z powodu ryzyka poważnych wad dziecka, 0,32% z powodu ano­malii lub nie­ule­czalnych chorób dziecka oraz 0,01% z innych powodów.

Liczba młodych kobiet poniżej 20 roku życia, które prze­rwały ciążę wzrosła o pół tysiąca w porów­naniu z rokiem poprzednim. 341 aborcji dokonały nasto­latki poniżej 15 roku życia, a ponad 10 tys. kobiety w wieku 15–19.

Naj­więcej aborcji dokonały kobiety mające 25–29 lat (25–29 lat: 21.882 aborcji; 20–24 lat: 20.938 aborcji; 30–34 lat: 20.392 aborcji; 35–39 lat: 17.311 aborcji; powyżej 40 lat: 8227 aborcji).

W Hiszpani obo­wiązuje ustawa z 2010 roku, która lega­lizuje dobro­wolne prze­rwanie ciąży w pierw­szych jej 14 tygo­dniach. Zezwala także na aborcję w ciągu pierw­szych 22 tygodni ciąży, jeśli stwier­dzono ciężkie zabu­rzenia w rozwoju dziecka bądź jeśli ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki. Kilka lat później pra­wicowy rząd pre­miera Rajoya dokonał nie­wiel­kiego zre­for­mo­wania ustawy abor­cyjnej, a mia­no­wicie nasto­latki w wieku 16–18 muszą poin­for­mować rodziców o aborcji.

Obecny rząd przy­go­towuje kolejną ustawę, która ma zagwa­ran­tować „wolność” prze­ry­wania ciąży wszystkim kobietom.

Są to zatrwa­żające dane z których wynika, że liczba abor­to­wanych dzieci wciąż rośnie. Pomimo ogromnego ryzyka, jakie niesie za sobą aborcja, wiele kobiet nadal decyduje się na zabicie swojego dziecka. Aborcja w sposób gwał­towny niszczy życie nie­na­ro­dzonego dziecka, ale także pro­wadzi do poważnych zakłóceń zdrowia fizycznego matki. Powi­kłania te można podzielić na wczesne oraz odległe. Do natych­mia­stowych i naj­częst­szych kom­pli­kacji należą: krwotok, prze­bicie macicy, prze­bicie jelita, uszko­dzenie sąsiednich narządów. Ist­nieją także kon­se­kwencje odległe, czyli te, do których dochodzi w póź­niejszym życiu kobiety. Zali­czamy do nich zabu­rzenia płod­ności, poród przed­wczesny w następnej ciąży, trud­ności w utrzy­maniu ciąży oraz rak piersi. Kraje, które zale­ga­li­zowały aborcję, otwo­rzyły sobie furtkę do pełnej euta­nazji na życzenie, nara­żając się na trudno odwra­calne pro­blemy demograficzne.

 

JB
Źródło: vaticannews.va

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj