Tylko życie ma przyszłość!

Częstochowa: Dziecko w oknie życia

Pią­te dziec­ko zo­sta­ło zna­le­zio­ne w Oknie Ży­cia im. bł. Ed­mun­da Bo­ja­now­skie­go w Czę­sto­cho­wie. Dziew­czyn­ka w do­brym sta­nie tra­fi­ła na ba­da­nia do szpi­ta­la. Ro­dzi­ce dziec­ka sa­mi zgło­si­li się na po­li­cję. Spra­wą zaj­mie się te­raz sąd rodzinny.

„ (…) po pół­no­cy w na­szym oknie ży­cia po­zo­sta­wio­na zo­sta­ła dziew­czyn­ka ok. 3–4 mie­się­cy ży­cia z ce­cha­mi ze­spo­łu Do­wna. Dziew­czyn­ka jest za­dba­na, bar­dzo ład­nie ubra­na” – mó­wi­ła s. Bar­ba­ra Kacz­mar­czyk, dy­rek­tor Do­mu Ży­cia im. Le­onii Na­stał w Czę­sto­cho­wie, pro­wa­dzo­ne­go przez Zgro­ma­dze­nie Sióstr Słu­żeb­ni­czek Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny Nie­po­ka­la­nie Poczętej.

Dziew­czyn­ka mia­ła ubran­ka na zmia­nę, nie by­ło na­to­miast przy niej żad­ne­go li­stu od ro­dzi­ców: „Oso­ba, któ­ra przy­nio­sła dziec­ko po­zo­sta­wi­ła rów­nież re­kla­mów­kę z ubran­ka­mi na prze­bra­nie. Jak za­wsze w ta­kiej sy­tu­acji zo­sta­ło we­zwa­ne po­go­to­wie i po­li­cja. Dziec­ko zo­sta­ło prze­ba­da­ne przez le­ka­rza i ak­tu­al­nie prze­by­wa w szpi­ta­lu” – do­da­ła s. Kaczmarczyk.

W so­bo­tę ra­no ro­dzi­ce dziew­czyn­ki zgło­si­li się na po­li­cję, gdzie zo­sta­li prze­słu­cha­ni: „Ze wzglę­du na cha­rak­ter spra­wy i do­bro to­czą­ce­go się po­stę­po­wa­nia na tym eta­pie nie udzie­la­my in­for­ma­cji na te­mat usta­leń do­ko­na­nych w trak­cie czyn­no­ści z udzia­łem ro­dzi­ców – po­wie­dział mł. asp. So­wiń­ski. Jak po­in­for­mo­wał mł. asp. So­wiń­ski, nie by­ło pod­staw, aby po­sta­wić ro­dzi­com za­rzu­ty zwią­za­ne np. z nie­od­po­wied­nią opie­ką nad dziewczynką.

Czę­sto­chow­skie Okno Ży­cia im. bł. Ed­mun­da Bo­ja­now­skie­go znaj­du­je się przy Do­mu Ży­cia pro­wa­dzo­nym przez sio­stry słu­żeb­nicz­ki przy ul. św. Ka­zi­mie­rza 1.

Okno Ży­cia zo­sta­ło uro­czy­ście otwar­te i po­świę­co­ne 28 grud­nia 2008 r. przez abp. Sta­ni­sła­wa No­wa­ka, ów­cze­sne­go me­tro­po­li­tę czę­sto­chow­skie­go. Po­wsta­ło z ini­cja­ty­wy Ca­ri­tas ar­chi­die­ce­zji czę­sto­chow­skiej i Sióstr Słu­żeb­ni­czek Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny (słu­żeb­ni­czek starowiejskich).

Moż­na w nim zo­sta­wić dziec­ko, któ­re­go mat­ka nie chce lub nie mo­że wy­cho­wać. Naj­pierw tra­fia ono do szpi­ta­la, a po­tem do no­wej rodziny.

Re­gio­nal­na Pla­ców­ka Opie­kuń­czo-Te­ra­peu­tycz­na „Dom Ży­cia” im Le­onii Na­stał to pla­ców­ka, któ­ra za­pew­nia ca­ło­do­bo­wą opie­kę i wy­cho­wa­nie dzie­ciom wy­ma­ga­ją­cym szcze­gól­nej opie­ki, któ­re ze wzglę­du na stan zdro­wia wy­ma­ga­ją­cy sto­so­wa­nia spe­cja­li­stycz­nej opie­ki i re­ha­bi­li­ta­cji nie mo­gą zo­stać umiesz­czo­ne w ro­dzin­nej pie­czy za­stęp­czej lub w pla­ców­ce opiekuńczo-wychowawczej.

W czę­sto­chow­skim Oknie Ży­cia swo­je bez­piecz­ne miej­sce zna­la­zło już 5 dzie­ci. Pierw­sze dziec­ko – ok. 3- mie­sięcz­ny chłop­czyk zna­lazł się w nim dnia 31. 05. 2010 r. W ro­ku 2013 schro­nie­nie w “Oknie Ży­cia” zna­la­zło tro­je dzie­ci, by­li to chłop­cy za­raz po uro­dze­niu – w mar­cu, we wrze­śniu i w paź­dzier­ni­ku. Te­raz w 2021 ro­ku schro­nie­nie zna­la­zła dziewczynka.

Li­stę wszyst­kich Okien Ży­cia w ca­łej Pol­sce moż­na zna­leźć na stro­nie Ca­ri­tas Pol­ska: http://www.caritas.pl/okna-zycia-adresy/

 

JB
Źró­dło: KAI

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj