Tylko życie ma przyszłość!

26 kwietnia, 2021

Wiadomości

Częstochowa: Dziecko w oknie życia

Pią­te dziec­ko zo­sta­ło zna­le­zio­ne w Oknie Ży­cia im. bł. Ed­mun­da Bo­ja­now­skie­go w Czę­sto­cho­wie. Dziew­czyn­ka w do­brym sta­nie tra­fi­ła na ba­da­nia do szpi­ta­la. Ro­dzi­ce dziec­ka sa­mi zgło­si­li się na po­li­cję. Spra­wą zaj­mie się te­raz sąd rodzinny.