Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

13 września, 2023

Beatyfikacja rodziny Ulmów z Markowej

Za­mor­do­wa­na w cza­sie woj­ny za ukry­wa­nie Ży­dów ro­dzi­na Jó­ze­fa i Wik­to­rii Ulmów oraz ich sied­mior­ga dzie­ci zo­sta­ła ogło­szo­na 10 wrze­śnia bło­go­sła­wio­ną. Prze­wod­ni­czą­cy Mszy św. be­aty­fi­ka­cyj­nej kard. Mar­cel­lo Se­me­ra­ro pod­kre­ślał w Mar­ko­wej, że ser­cem uro­czy­sto­ści by­ła mi­łość oraz otwar­ta na bliź­nie­go po­sta­wa ro­dzi­ny Jó­ze­fa i Wiktorii.

Przeczytaj więcej »