Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

12 września, 2023

Eutanazja w Belgii

W ostat­nich dniach me­dia w Bel­gii obie­gła skan­da­licz­na hi­sto­ria eu­ta­na­zji, któ­ra wstrzą­snę­ła opi­nią pu­blicz­ną. Spra­wa do­ty­czy tra­gicz­nej śmier­ci 36-let­niej Ale­xi­ny udu­szo­nej przez le­ka­rza poduszką. 

Przeczytaj więcej »