Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

14 lutego, 2023

Gniezno: zdrowy chłopiec w Oknie Życia

W po­nie­dzia­łek 13 lu­te­go nad ra­nem w Oknie Ży­cia w do­mu sióstr sza­ry­tek w Gnieź­nie, po­zo­sta­wio­no nie­mow­lę. Jest to dru­gi przy­pa­dek od po­cząt­ku uru­cho­mie­nia przez Ca­ri­tas bez­piecz­nej moż­li­wo­ści od­da­nia dziec­ka w tym mieście.

Przeczytaj więcej »

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2023

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne, któ­re po­zwa­la­ją nam roz­pro­pa­go­wać na­szą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i charytatywną.

Przeczytaj więcej »