Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

14 lutego, 2023

Gniezno: zdrowy chłopiec w Oknie Życia

W po­nie­dzia­łek 13 lu­te­go nad ra­nem w Oknie Ży­cia w do­mu sióstr sza­ry­tek w Gnieź­nie, po­zo­sta­wio­no nie­mow­lę. Jest to dru­gi przy­pa­dek od po­cząt­ku uru­cho­mie­nia przez Ca­ri­tas bez­piecz­nej moż­li­wo­ści od­da­nia dziec­ka w tym mieście.

Przeczytaj więcej »