Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

23 września, 2022

Ben Carson – mistrz skalpela

Ben Car­son – neu­ro­chi­rurg i pe­dia­tra – uzna­wa­ny jest w śro­do­wi­sku le­kar­skim za cu­do­twór­cę. Od­no­si zwy­cię­stwa tam, gdzie in­ni nie wi­dzą cie­nia szans na powodzenie.

Przeczytaj więcej »

Macron przygotowuje Francję na eutanazję

Pre­zy­dent Fran­cji Em­ma­nu­el Ma­cron, przy­go­to­wu­je swo­je spo­łe­czeń­stwo do wpro­wa­dze­nia eu­ta­na­zji. Ma­ją te­mu słu­żyć ogło­szo­ne przez pre­zy­den­ta kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne. Prze­pi­sy mia­ły­by być wpro­wa­dzo­ne do koń­ca przy­szłe­go roku.

Przeczytaj więcej »