Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Macron przygotowuje Francję na eutanazję

W szpitalu. Fot.: https://pl.123rf.com/

Pre­zy­dent Fran­cji Em­ma­nu­el Ma­cron, przy­go­to­wu­je swo­je spo­łe­czeń­stwo do wpro­wa­dze­nia eu­ta­na­zji. Ma­ją te­mu słu­żyć ogło­szo­ne przez pre­zy­den­ta kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne. Prze­pi­sy mia­ły­by być wpro­wa­dzo­ne do koń­ca przy­szłe­go roku.

Po­dob­ne kon­sul­ta­cje prze­pro­wa­dzo­no już we Fran­cji w spra­wie „in vi­tro dla wszyst­kich”. Po­li­ty­cy nie uwzględ­ni­li jed­nak wów­czas ne­ga­tyw­nej opi­nii tzw. sta­nów ge­ne­ral­nych i zgod­nie z przed­wy­bor­czą obiet­ni­cą Ma­cro­na udo­stęp­ni­li sztucz­ne za­płod­nie­nie sa­mot­nym ko­bie­tom i pa­rom lesbijskim.

Mar­con wie­lo­krot­nie opo­wia­dał się za eu­ta­na­zją, któ­rą na sze­ro­ką ska­lę sto­su­je się już w są­sied­niej Bel­gii czy Szwaj­ca­rii. Do tej po­ry sprze­ci­wiał się te­mu Kra­jo­wy Kon­sul­ta­cyj­ny Ko­mi­tet Ety­ki (CCNE). Ogło­sił jed­nak te­raz no­we orze­cze­nie, w któ­rym stwier­dza, że ist­nie­ją etycz­ne spo­so­by udzie­le­nia ak­tyw­nej po­mo­cy w za­da­niu so­bie śmierci.

Przed wpro­wa­dze­niem no­we­go pra­wa za­le­ca jed­nak spo­łecz­ne kon­sul­ta­cje. 40-oso­bo­wy ko­mi­tet ety­ki nie był jed­nak jed­no­myśl­ny. Ośmiu człon­ków zdy­stan­so­wa­ło się od je­go de­cy­zji i wy­da­ło opi­nię od­ręb­ną. Je­den z nich, An­na­bel Des­grées du Lou, za­uwa­ża, że we Fran­cji ist­nie­ją wiel­kie nie­rów­no­ści w do­stę­pie do służ­by zdro­wia. Stąd oba­wa, że eu­ta­na­zja bę­dzie sto­so­wa­na z bra­ku na­le­ży­tej opie­ki czy też wie­dzy. Jej zda­niem trze­ba też się za­sta­no­wić, jak eu­ta­na­zja zo­sta­nie ode­bra­na przez lu­dzi cho­rych, nie­peł­no­spraw­nych i sta­rych, je­śli nie wzbu­dzi w nich kom­plek­sów czy wręcz po­czu­cia winy.

Prze­wi­du­je się, że no­we pra­wo o koń­cu ży­cia mo­gło­by zo­stać uchwa­lo­ne we Fran­cji do koń­ca przy­szłe­go roku.

Me­dy­cy­na za­wsze ma słu­żyć ży­ciu. Po­moc udzie­la­na pa­cjen­to­wi w każ­dej sy­tu­acji, na­wet w naj­po­waż­niej­szym je­go sta­nie, jest uzna­niem nie­zby­wal­nej god­no­ści czło­wie­ka. Cier­pie­nie, sta­rość i brak świa­do­mo­ści w ża­den spo­sób jej nie umniej­sza­ją. Fran­cja za­miast przy­go­to­wy­wać spo­łe­czeń­stwo do eu­ta­na­zji, po­win­na roz­sze­rzyć me­dy­cy­nę pa­lia­tyw­ną, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w uśmie­rza­niu bólu.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj