Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

24 sierpnia, 2022

Tak więc kochamy

Od na­ro­dzin naj­młod­szej có­recz­ki z ze­spo­łem Do­wna przez ca­ły rok cho­dzą w skar­pet­kach nie do pa­ry i są jesz­cze bar­dziej ra­do­śni. Nie uwa­ża­ją, by po­ja­wie­nie się w ich ro­dzi­nie cho­re­go dziec­ka wy­wró­ci­ło ich świat do gó­ry nogami.

Przeczytaj więcej »

Wzrosła umieralność noworodków

We­dług Głów­ne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go w 2021 ro­ku wzro­sła umie­ral­ność no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt, zwięk­szył się tak­że od­se­tek mar­twych uro­dzeń. Ta­kim ro­dzi­com na po­moc przy­cho­dzą in­sty­tu­cje udzie­la­ją­ce per­ina­tal­nej opie­ki paliatywnej.

Przeczytaj więcej »