Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Zapraszamy na konferencję „Oswoić tabu niepełnosprawności. Od diagnozy prenatalnej do dorosłości”

Czy to praw­da, że bar­dziej bo­imy się cho­ro­by Al­zhe­ime­ra niż utra­ty no­gi? Od cze­go za­le­ży ja­kość ży­cia osób, o któ­rych mó­wi­my, że są „nie­peł­no­spraw­ne”? Jak się po­go­dzić z nie­po­myśl­ną dia­gno­zą pre­na­tal­ną dla swo­je­go dziec­ka i jak roz­ma­wiać z mło­dzie­żą, by za­chę­cać ją do bez­in­te­re­sow­nej po­mo­cy tym, któ­rzy po­trze­bu­ją pomocy?


Na te i wie­le in­nych py­tań od­po­wie­my pod­czas po­pu­lar­no-na­uko­wej kon­fe­ren­cji pt. Oswo­ić ta­bu nie­peł­no­spraw­no­ści. Od dia­gno­zy pre­na­tal­nej do do­ro­sło­ści. Or­ga­ni­za­to­rem wy­da­rze­nia, któ­re od­bę­dzie się 6 kwiet­nia w Wo­je­wódz­kiej Bi­blio­te­ce Pu­blicz­nej w Kra­ko­wie, jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Do udzia­łu za­pra­sza­my wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne pro­ble­ma­ty­ką ochro­ny ży­cia czło­wie­ka, szcze­gól­nie na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców dzie­ci i mło­dzie­ży i oso­by za­wo­do­wo wspie­ra­ją­ce ro­dzi­nę w wy­cho­wa­niu dziec­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Na­szym ce­lem jest wspól­na re­flek­sja nad miej­scem osób nie­peł­no­spraw­nych w spo­łe­czeń­stwie a tak­że do­star­cze­nie na­uczy­cie­lom i wy­cho­waw­com ma­te­ria­łów dy­dak­tycz­nych do pra­cy z dzieć­mi i mło­dzie­żą na ten temat.

Do udzia­łu w ro­li pre­le­gen­tów za­pro­si­li­śmy „eks­per­tów od teo­rii”, czy­li psy­cho­lo­gów, pe­da­go­gów i le­ka­rzy, któ­rzy omó­wią wy­bra­ne za­gad­nie­nia z na­uko­we­go punk­tu wi­dze­nia. Ich wy­stą­pie­nia do­peł­nią re­fe­ra­ty „eks­per­tów od ży­cia”, czy­li ro­dzi­ców, dla któ­rych po­ru­sza­ne przez nas te­ma­ty sta­ły się oso­bi­stym do­świad­cze­niem. Ufa­my, że ta­ka for­mu­ła po­zwo­li na za­pre­zen­to­wa­nie istot­nych tre­ści kom­plek­so­wo. Prze­wi­du­je­my tak­że czas na dyskusję.

Ho­no­ro­wy pa­tro­nat nad kon­fe­ren­cją Oswo­ić ta­bu nie­peł­no­spraw­no­ści spra­wu­je Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświaty.

Za­pi­sy na kon­fe­ren­cję przyj­mu­je biu­ro Sto­wa­rzy­sze­nia dro­gą ma­ilo­wą (biuro@pro-life.pl, w te­ma­cie: Zgło­sze­nie na kon­fe­ren­cję) lub te­le­fo­nicz­ną (12 421 08 43, wew. 110, od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9–15). Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje znaj­du­ją się na www.pro-life.pl. Na­zwi­ska pre­le­gen­tów i ty­tu­ły wy­stą­pień zo­sta­ły za­miesz­czo­ne na do­łą­czo­nym plakacie.

Plan kon­fe­ren­cji:

8:15 – REJESTRACJA I PORANNA KAWA

9 – ROZPOCZĘCIE: przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków, przed­sta­wie­nie za­sad kon­fe­ren­cji i in­for­ma­cji technicznych

BLOK 1 – 9:10 – 12:15

9:10 – Nie­peł­no­spraw­ność in­te­lek­tu­al­na. Nie­oswo­jo­ny lęk – Mag­da­le­na Po­pra­wa (pe­da­gog, psychoterapeuta)

9:30 – Ich ja­kość ży­cia? Za­le­ży od nas – s. dy­rek­tor Pau­la Skwa­rek i s. Via­ne­ja Bie­lasz­ka (na­za­re­tan­ki z Do­mu Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Wa­do­wi­cach dla upo­śle­dzo­nych in­te­lek­tu­al­nie kobiet)

9:50 – Bo­ję się uro­dzić cho­re dziec­ko – An­na Ku­char­ska-Zyg­munt (psy­cho­log, tre­ner Szko­ły dla Ro­dzi­ców i Wychowawców)

10:10 – To trud­na dro­ga, ale to na­sza dro­ga – An­na i Zbi­gniew Ka­sprzy­ko­wie (ro­dzi­ce nie­peł­no­spraw­ne­go Ka­ro­la oraz Zo­si i Anielki)

10:30 – Po­ko­ra wo­bec współ­cze­snej me­dy­cy­ny. Błęd­ne dia­gno­zy pre­na­tal­ne – dr n. med. An­to­ni Mar­ci­nek, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log-po­łoż­nik (dy­rek­tor Szpi­ta­la na Sie­mi­radz­kie­go im. R. Czerwiakowskiego)

10:50 – Błąd le­kar­ski a mo­że cud? Ania uro­dzi­ła się zdro­wa – Agniesz­ka i An­drzej Jan­czu­ro­wie (ro­dzi­ce Ka­ro­la, Ani i Joasi)

11:10 – Dys­ku­sja i pytania

12:15 PRZERWA obiadowo-kawowa

BLOK 1 – 13:10 – 14:30

13:10 – Per­spek­ty­wy edu­ka­cyj­ne uczniów w nor­mie in­te­lek­tu­al­nej o wy­so­kim stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – An­drzej Jan­czy (star­szy wi­zy­ta­tor Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­rium Oświa­ty w Krakowie)

13:30 – Na­uka to pra­wo dziec­ka – Mał­go­rza­ta Bal (za­ło­ży­ciel­ka Sto­wa­rzy­sze­nia „Po pierw­sze ro­dzi­na” pro­wa­dzą­ce­go szko­łę i po­rad­nię, ma­ma nie­peł­no­spraw­nej Agnieszki)

13:50 – Mit wiecz­nych dzie­ci – mło­dzi do­ro­śli a nie­peł­no­spraw­ność – Ka­ta­rzy­na Wa­li­czek (uro­dzo­na z ze­spo­łem Tur­ne­ra, dok­to­rant­ka na Wy­dzia­le Fi­lo­zo­ficz­nym UPJPII, na­uczy­ciel­ka etyki)

14:10 – Jak wy­cho­wać mło­dych li­de­rów? Po­zy­tyw­na edu­ka­cja pro-li­fe i wo­lon­ta­riat – Mar­cin No­wak (ko­or­dy­na­tor ds. wo­lon­ta­ria­tu Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka)

14:30 – Dys­ku­sja i pytania

15:30 ZAKOŃCZENIE i kuluary

Opła­ta za uczest­nic­two: 30 zł (przy wpła­cie do 20 mar­ca) lub 50 zł (wpła­ta po 20 marca)

W ce­nie ka­wa, her­ba­ta, cia­stecz­ka i ma­te­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne. Moż­li­wość za­mó­wie­nia da­nia ty­pu lunch­box (20 zł). Da­nia bę­dzie moż­na ode­brać pod­czas za­pla­no­wa­nej prze­rwy. Do wy­bo­ru po­si­łek mię­sny i wegetariański.

Za­pi­sy od­by­wa­ją się dro­gą ma­ilo­wą (biuro@pro-life.pl, w te­ma­cie: Zgło­sze­nie na kon­fe­ren­cję) lub te­le­fo­nicz­ną (12 421 08 43, wew. 110, od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9–15). Pro­si­my uprzej­mie o po­da­nie imie­nia, na­zwi­ska, ad­re­su e‑mail oraz miej­sca pra­cy (je­śli jest nim szko­ła lub MOPS/GOPS). Pro­si­my rów­nież o in­for­ma­cję o za­ma­wia­niu lub nie cie­płe­go da­nia oraz o chę­ci otrzy­ma­nia po­twier­dze­nia uczest­nic­twa w konferencji.

Osta­tecz­ny wpis na li­stę uczest­ni­ków od­by­wa się po za­księ­go­wa­niu opła­ty za uczest­nic­two na kon­cie ban­ko­wym. W przy­pad­ku wy­czer­pa­nia li­mi­tu miejsc, de­cy­du­je ko­lej­ność za­księ­go­wa­nia wpła­ty. Zgło­sze­nie udzia­łu w wy­da­rze­niu na Fa­ce­bo­oku nie jest rów­no­znacz­ne z za­pi­sem na konferencję.

Nr kon­ta ban­ko­we­go do prze­la­nia opła­ty za uczestnictwo:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka
ul. Kro­wo­der­ska 24/1, 31–142 Kraków
43 1240 4650 1111 0010 3433 6484

W ty­tu­le pro­si­my na­pi­sać: Kon­fe­ren­cja Oswo­ić ta­bu + imię i nazwisko

W dniu kon­fe­ren­cji re­cep­cja bę­dzie czyn­na od godz. 8:15. Za­pra­sza­my na po­ran­ną ka­wę i cia­stecz­ko.:) Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje prze­śle­my za­pi­sa­nym uczest­ni­kom dro­gą ma­ilo­wą na ty­dzień przed wydarzeniem.

Za­chę­ca­my do po­lu­bie­nia wy­da­rze­nia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/297038844308506
Na fan­pej­dżu bę­dą się po­ja­wia­ły za­po­wie­dzi po­szcze­gól­nych wystąpień.

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy: Ku­ra­to­rium Oświa­ty w Krakowie
Or­ga­ni­za­tor: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj