fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Zapraszamy na konferencję „Oswoić tabu niepełnosprawności. Od diagnozy prenatalnej do dorosłości”

Czy to prawda, że bar­dziej boimy się choroby Alzhe­imera niż utraty nogi? Od czego zależy jakość życia osób, o których mówimy, że są „nie­peł­no­sprawne”? Jak się pogodzić z nie­po­myślną dia­gnozą pre­na­talną dla swojego dziecka i jak roz­mawiać z mło­dzieżą, by zachęcać ją do bez­in­te­re­sownej pomocy tym, którzy potrzebują pomocy?


Na te i wiele innych pytań odpo­wiemy podczas popu­larno-naukowej kon­fe­rencji pt. Oswoić tabu nie­peł­no­spraw­ności. Od dia­gnozy pre­na­talnej do doro­słości. Orga­ni­za­torem wyda­rzenia, które odbędzie się 6 kwietnia w Woje­wódzkiej Bibliotece Publicznej w Kra­kowie, jest Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka. Do udziału zapra­szamy wszystkie osoby zain­te­re­sowane pro­ble­matyką ochrony życia czło­wieka, szcze­gólnie nauczy­cieli, wycho­wawców dzieci i mło­dzieży i osoby zawodowo wspie­rające rodzinę w wycho­waniu dziecka z nie­peł­no­spraw­nością. Naszym celem jest wspólna refleksja nad miejscem osób nie­peł­no­sprawnych w spo­łe­czeń­stwie a także dostar­czenie nauczy­cielom i wycho­wawcom mate­riałów dydak­tycznych do pracy z dziećmi i mło­dzieżą na ten temat.

Do udziału w roli pre­le­gentów zapro­si­liśmy „eks­pertów od teorii”, czyli psy­cho­logów, peda­gogów i lekarzy, którzy omówią wybrane zagad­nienia z naukowego punktu widzenia. Ich wystą­pienia dopełnią referaty „eks­pertów od życia”, czyli rodziców, dla których poru­szane przez nas tematy stały się oso­bistym doświad­czeniem. Ufamy, że taka formuła pozwoli na zapre­zen­to­wanie istotnych treści kom­pleksowo. Prze­wi­dujemy także czas na dyskusję.

Honorowy patronat nad kon­fe­rencją Oswoić tabu nie­peł­no­spraw­ności sprawuje Mało­polski Kurator Oświaty.

Zapisy na kon­fe­rencję przyjmuje biuro Sto­wa­rzy­szenia drogą mailową (biuro@pro-life.pl, w temacie: Zgło­szenie na kon­fe­rencję) lub tele­fo­niczną (12 421 08 43, wew. 110, od ponie­działku do piątku w godz. 9–15). Liczba miejsc jest ogra­ni­czona. Szcze­gółowe infor­macje znajdują się na www.pro-life.pl. Nazwiska pre­le­gentów i tytuły wystąpień zostały zamiesz­czone na dołą­czonym plakacie.

Plan kon­fe­rencji:

8:15 – REJESTRACJA I PORANNA KAWA

9 – ROZPOCZĘCIE: przy­wi­tanie uczest­ników, przed­sta­wienie zasad kon­fe­rencji i infor­macji technicznych

BLOK 1 – 9:10 – 12:15

9:10 – Nie­peł­no­sprawność inte­lek­tualna. Nie­oswojony lęk – Mag­dalena Poprawa (pedagog, psychoterapeuta)

9:30 – Ich jakość życia? Zależy od nas – s. dyrektor Paula Skwarek i s. Vianeja Bie­laszka (naza­re­tanki z Domu Pomocy Spo­łecznej w Wado­wicach dla upo­śle­dzonych inte­lek­tu­alnie kobiet)

9:50 – Boję się urodzić chore dziecko – Anna Kucharska-Zygmunt (psy­cholog, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców)

10:10 – To trudna droga, ale to nasza droga – Anna i Zbi­gniew Kasprzy­kowie (rodzice nie­peł­no­sprawnego Karola oraz Zosi i Anielki)

10:30 – Pokora wobec współ­czesnej medycyny. Błędne dia­gnozy pre­na­talne – dr n. med. Antoni Mar­cinek, spe­cja­lista gine­kolog-położnik (dyrektor Szpitala na Sie­mi­radz­kiego im. R. Czerwiakowskiego)

10:50 – Błąd lekarski a może cud? Ania uro­dziła się zdrowa – Agnieszka i Andrzej Jan­czu­rowie (rodzice Karola, Ani i Joasi)

11:10 – Dys­kusja i pytania

12:15 PRZERWA obiadowo-kawowa

BLOK 1 – 13:10 – 14:30

13:10 – Per­spektywy edu­ka­cyjne uczniów w normie inte­lek­tu­alnej o wysokim stopniu nie­peł­no­spraw­ności – Andrzej Janczy (starszy wizy­tator Mało­pol­skiego Kura­torium Oświaty w Krakowie)

13:30 – Nauka to prawo dziecka – Mał­go­rzata Bal (zało­ży­cielka Sto­wa­rzy­szenia „Po pierwsze rodzina” pro­wa­dzącego szkołę i poradnię, mama nie­peł­no­sprawnej Agnieszki)

13:50 – Mit wiecznych dzieci – młodzi dorośli a nie­peł­no­sprawność – Kata­rzyna Waliczek (uro­dzona z zespołem Turnera, dok­to­rantka na Wydziale Filo­zo­ficznym UPJPII, nauczy­cielka etyki)

14:10 – Jak wychować młodych liderów? Pozy­tywna edu­kacja pro-life i wolon­tariat – Marcin Nowak (koor­dy­nator ds. wolon­ta­riatu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka)

14:30 – Dys­kusja i pytania

15:30 ZAKOŃCZENIE i kuluary

Opłata za uczest­nictwo: 30 zł (przy wpłacie do 20 marca) lub 50 zł (wpłata po 20 marca)

W cenie kawa, herbata, cia­steczka i mate­riały kon­fe­ren­cyjne. Moż­liwość zamó­wienia dania typu lunchbox (20 zł). Dania będzie można odebrać podczas zapla­no­wanej przerwy. Do wyboru posiłek mięsny i wegetariański.

Zapisy odbywają się drogą mailową (biuro@pro-life.pl, w temacie: Zgło­szenie na kon­fe­rencję) lub tele­fo­niczną (12 421 08 43, wew. 110, od ponie­działku do piątku w godz. 9–15). Prosimy uprzejmie o podanie imienia, nazwiska, adresu e‑mail oraz miejsca pracy (jeśli jest nim szkoła lub MOPS/GOPS). Prosimy również o infor­mację o zama­wianiu lub nie cie­płego dania oraz o chęci otrzy­mania potwier­dzenia uczest­nictwa w konferencji.

Osta­teczny wpis na listę uczest­ników odbywa się po zaksię­go­waniu opłaty za uczest­nictwo na koncie ban­kowym. W przy­padku wyczer­pania limitu miejsc, decyduje kolejność zaksię­go­wania wpłaty. Zgło­szenie udziału w wyda­rzeniu na Face­booku nie jest rów­no­znaczne z zapisem na konferencję.

Nr konta ban­kowego do prze­lania opłaty za uczestnictwo:

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Człowieka
ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–142 Kraków
43 1240 4650 1111 0010 3433 6484

W tytule prosimy napisać: Kon­fe­rencja Oswoić tabu + imię i nazwisko

W dniu kon­fe­rencji recepcja będzie czynna od godz. 8:15. Zapra­szamy na poranną kawę i cia­steczko.:) Szcze­gółowe infor­macje prze­ślemy zapi­sanym uczest­nikom drogą mailową na tydzień przed wydarzeniem.

Zachęcamy do polu­bienia wyda­rzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/297038844308506
Na fan­pejdżu będą się poja­wiały zapo­wiedzi poszcze­gólnych wystąpień.

Patronat honorowy: Kura­torium Oświaty w Krakowie
Orga­ni­zator: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Człowieka

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj