Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Narodowy Marsz Życia – 14 kwietnia 2024 r.

Narodowy Marsz Życia. Fot.: Narodowy Marsz Życia

Już nie­ba­wem na­sza sto­li­ca sta­nie się miej­scem ma­ni­fe­sta­cji na rzecz ży­cia i ro­dzi­ny, wia­ry i wier­no­ści, wol­no­ści i nie­pod­le­gło­ści. Za­pra­sza­my wszyst­kich na Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia 2024, któ­ry wy­ru­szy 14 kwiet­nia pod ha­słem „Niech ży­je Polska!”.

Te­go­rocz­na ma­ni­fe­sta­cja na rzecz ży­cia, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Fun­da­cję Świę­te­go Be­ne­dyk­ta, roz­pocz­nie się na Pla­cu Zam­ko­wym w War­sza­wie o go­dzi­nie 12.30, 14 kwiet­nia. Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie jest part­ne­rem te­go wy­da­rze­nia, któ­re cie­szy się ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ze stro­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia 2024: Niech ży­je Polska!

Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia wzno­si się ja­ko głos w obro­nie ży­cia, ro­dzi­ny, wia­ry, wol­no­ści i nie­pod­le­gło­ści. To nie tyl­ko ma­ni­fe­sta­cja war­to­ści, ale tak­że so­li­dar­ność z ty­mi, któ­rzy naj­bar­dziej po­trze­bu­ją wspar­cia. Zwłasz­cza z nie­na­ro­dzo­ny­mi dzieć­mi za­gro­żo­ny­mi abor­cją oraz ty­mi, któ­rym nie by­ło da­ne się narodzić.

Wy­bór da­ty na 14 kwiet­nia, w Na­ro­do­we Świę­to Chrztu Pol­ski, nie jest przy­pad­ko­wy. Ozna­cza to ma­ni­fe­sta­cję wdzięcz­no­ści i od­po­wie­dzial­no­ści za dzie­dzic­two, te­raź­niej­szość i przy­szłość chrze­ści­jań­skiej Pol­ski. Ha­sło “Niech ży­je Pol­ska!” wy­ra­ża pra­gnie­nie, aby Pol­ska ży­ła w du­chu ro­dzin, dzie­ci, su­we­ren­nych oj­czyzn i kul­tu­ry opar­tej na wie­rze, na­dziei i miłości.

W ob­li­czu wy­zwań, ja­kie sto­ją przed Pol­ską w kon­tek­ście cy­wi­li­za­cji ży­cia i praw ro­dzi­ny, Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia jest wy­ra­zem wspól­nej od­po­wie­dzial­no­ści. Spo­łecz­na i du­cho­wa przy­szłość Oj­czy­zny wa­ży się teraz.

Dziś, gdy wie­lu Po­la­ków uzna­ło, że na­ród po­rzu­cił spra­wę cy­wi­li­za­cji ży­cia i praw ro­dzi­ny, ca­łe dzie­dzic­two świę­te­go Ja­na Paw­ła II, ko­niecz­ny jest no­wy zryw od­po­wie­dzial­no­ści. Wa­ży się spo­łecz­na i du­cho­wa przy­szłość Oj­czy­zny. Dla­te­go nikt nie po­wi­nien po­zo­stać z bo­ku z opusz­czo­ny­mi rękoma.

Niech ten marsz sta­nie się wi­docz­nym sy­gna­łem dla świa­ta, że Pol­ska – na­ród ro­dzin – pra­gnie żyć.

Do­łącz do wy­da­rze­nia na Fa­ce­bo­oku tu­taj!

Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia to ma­ni­fe­sta­cja na rzecz ży­cia i ro­dzi­ny, wia­ry i wier­no­ści, wol­no­ści i nie­pod­le­gło­ści. To oby­wa­tel­ska afir­ma­cja cy­wi­li­za­cji ży­cia i wy­raz so­li­dar­no­ści z naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cy­mi, zwłasz­cza dzieć­mi po­czę­ty­mi za­gro­żo­ny­mi prze­stęp­stwem, ja­kim jest abor­cja i ofia­ra­mi te­go prze­stęp­stwa, dzieć­mi któ­re już ni­gdy się nie na­ro­dzą, ale tak­że ich mat­ka­mi i oj­ca­mi, ty­mi któ­rzy czę­sto są tak­że ofia­ra­mi te­go dra­ma­tu. Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia to ma­ni­fe­sta­cja w obro­nie na­szych ata­ko­wa­nych war­to­ści, praw, in­sty­tu­cji i dzieł.

Marsz od­bę­dzie się 14 kwiet­nia w War­sza­wie, w Na­ro­do­we Świę­to Chrztu Pol­ski. Za­ma­ni­fe­stu­je­my tak­że na­szą wdzięcz­ność i od­po­wie­dzial­ność za dzie­dzic­two, te­raź­niej­szość i przy­szłość chrze­ści­jań­skiej Pol­ski. Stąd na­sze ha­sło: NIECH ŻYJE POLSKA! Niech ży­je w swo­ich ro­dzi­nach i dzie­ciach, niech ży­je w na­ro­dzie, któ­ry jest ro­dzi­ną ro­dzin, niech ży­je w nie­pod­le­głym pań­stwie wśród su­we­ren­nych oj­czyzn, niech ży­je w kul­tu­rze, któ­ra ro­dzi się z wia­ry, na­dziei i miłości.

Dziś, gdy wie­lu Po­la­ków uzna­ło, że na­ród po­rzu­cił spra­wę cy­wi­li­za­cji ży­cia i praw ro­dzi­ny, ca­łe dzie­dzic­two świę­te­go Ja­na Paw­ła II, ko­niecz­ny jest no­wy zryw od­po­wie­dzial­no­ści. Wa­ży się spo­łecz­na i du­cho­wa przy­szłość Oj­czy­zny. Nikt z nas nie po­wi­nien więc stać z bo­ku z opusz­czo­ny­mi rę­ko­ma. Niech nas zo­ba­czą! Niech Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia po­ka­że świa­tu i spo­łe­czeń­stwu Pol­skę, nasz na­ród – ro­dzi­nę ro­dzin, któ­ra chce żyć.

Or­ga­ni­za­to­rem Na­ro­do­we­go Mar­szu Ży­cia jest Fun­da­cja św. Be­ne­dyk­ta i Ko­ali­cja dla Ży­cia i Ro­dzi­ny. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka jest part­ne­rem te­go wydarzenia.

Fun­da­cja św. Be­ne­dyk­ta po­wsta­ła w 2005 r. W cią­gu pra­wie 20 lat swo­je­go ist­nie­nia Fun­da­cja prze­pro­wa­dzi­ła po­nad 2000 dzia­łań w prze­strze­ni pu­blicz­nej. By­ły to kon­gre­sy, kon­fe­ren­cje, wy­kła­dy, se­mi­na­ria, warsz­ta­ty, fe­sti­wa­le, kon­cer­ty, wy­sta­wy, lek­cje dla szkół, wy­jaz­dy stu­dyj­ne, dni sku­pie­nia, piel­grzym­ki, spek­ta­kle fil­mo­we i te­atral­ne, kam­pa­nie spo­łecz­ne, ak­cje na rzecz prze­śla­do­wa­nych chrze­ści­jan czy mar­sze na rzecz ży­cia i ro­dzi­ny. Pro­wa­dzi tak­że wy­daw­nic­two, i szko­łę cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go. Fun­da­cja Św. Be­ne­dyk­ta pro­wa­dzi dzia­łal­ność w ob­sza­rze sze­ro­ko ro­zu­mia­nej kul­tu­ry chrze­ści­jań­skiej, w du­chu św. Be­ne­dyk­ta – pa­tro­na Eu­ro­py, a tak­że w sfe­rze pro­mo­cji ro­dzi­ny, ochro­ny ży­cia, obro­ny praw prze­śla­do­wa­nych chrze­ści­jan. Głów­ny sta­tu­to­wy cel Fun­da­cji to dzia­łal­ność na rzecz cy­wi­li­za­cji chrze­ści­jań­skiej we współ­cze­snym świe­cie, co wy­ra­ża się przede wszyst­kim w dzia­ła­niach na rzecz: kul­tu­ry, edu­ka­cji i wy­cho­wa­nia mło­de­go po­ko­le­nia, kształ­to­wa­nia po­sta­wy pa­trio­ty­zmu i bez­in­te­re­sow­nej służ­by oby­wa­tel­skiej, współ­pra­cy na­ro­dów i państw w du­chu chrze­ści­jań­skiej Eu­ro­py Na­ro­dów, za­cho­wa­nia i roz­wo­ju tra­dy­cji ła­ciń­skiej Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go w li­tur­gii i du­cho­wo­ści, obro­ny na­tu­ral­nych praw ro­dzi­ny, bu­do­wa­nia ła­du go­spo­dar­cze­go w opar­ciu o wła­sność pry­wat­ną, wol­ną przed­się­bior­czość i so­li­dar­ność spo­łecz­ną. Pro­wa­dzi por­ta­le in­ter­ne­to­we christianitas.org, afirmacja.info, aleteia.pl. kwar­tal­nik Chri­stia­ni­tas (92 nu­me­ry), se­rię książ­ko­wa „Bi­blio­te­ka Chri­stia­ni­tas (40 to­mów). wię­cej www.benedictus.pl

Ko­ali­cja Dla Ży­cia i Ro­dzi­ny jest plat­for­mą współ­pra­cy śro­do­wisk za­an­ga­żo­wa­nych w obro­nę ży­cia i ro­dzi­ny. W skład Ko­ali­cji wcho­dzą m.in.: Fun­da­cja „Głos dla Ży­cia”, Fun­da­cja „Ży­cie i Ro­dzi­na”, Pol­skie Stow. Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, In­sty­tut Or­do Ca­ri­ta­tis, Fun­da­cja „Mi­sja: Służ­ba Ro­dzi­nie”, In­sty­tut Ana­liz Płci i Sek­su­al­no­ści „Ona i On”, Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz NPR, Fun­da­cja Świę­te­go Be­ne­dyk­ta, Fun­da­cja „Sło­wo”, Sto­wa­rzy­sze­nie Ro­dzi­ce Chro­nią Dzie­ci, Stow. Ro­dzin Wie­lo­dziet­nych War­sza­wy i Ma­zow­sza. Ko­ali­cja wy­ro­sła z dzia­ła­ją­cej od 2012 Fun­da­cji Ży­cia i Ro­dzi­ny i dzia­ła­ją­ce­go od 2013 In­sty­tu­tu Or­do Ca­ri­ta­tis i śro­do­wi­ska Chrze­ści­jań­skie­go Kon­gre­su Społecznego.

Od lat pro­wa­dzi­my róż­ne pro­jek­ty o pięk­nie ży­cia od po­czę­cia. Roz­pro­wa­dza­my ulot­ki in­for­ma­cyj­ne skie­ro­wa­ne szcze­gól­nie do uchodź­ców z Ukra­iny, za­wie­ra­ją­ce m.in. in­for­ma­cję o wspar­ciu dla ma­tek brze­mien­nych, pt. „Pol­ska chro­ni ży­cie czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci”. By­li­śmy ini­cja­to­rem oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy „Tak dla ro­dzi­ny, nie dla gen­der”, ma­ją­cy na ce­lu wy­po­wie­dze­nie Kon­wen­cji Stam­bul­skiej i za­stą­pie­nie jej Kon­wen­cją Praw Ro­dzi­ny. Pod pro­jek­tem pod­pi­sa­ło się po­nad 150 tys. Po­la­ków. Współ­or­ga­ni­zu­je­my i wspie­ra­my mar­sze w obro­nie ży­cia i ro­dzi­ny oraz ob­cho­dy Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia (24 mar­ca), Dnia Świę­to­ści Ży­cia (25 mar­ca ) i Na­ro­do­we­go Świę­ta Chrztu Pol­ski (14 kwiet­nia). Przy­po­mi­na­my, że pra­wo do ży­cia od po­czę­cia nie jest spra­wą wy­zna­nio­wa, ale na­tu­ral­nym pra­wem czło­wie­ka za­pi­sa­nym tak­że w Kon­sty­tu­cji RP. Dla­te­go przy­wo­łu­je­my orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 28 ma­ja 1997, gdzie stwier­dzo­no, że pierw­szym na­ka­zem pań­stwa pra­wa mu­si być „re­spek­to­wa­nie ży­cia ludz­kie­go od po­cząt­ków je­go po­wsta­nia”, bo ży­cie czło­wie­ka „mu­si po­zo­sta­wać pod ochro­ną kon­sty­tu­cyj­ną w każ­dym sta­dium je­go roz­wo­ju”, jak i orze­cze­nie z 22 paź­dzier­ni­ka 2020, w któ­rym TK uznał za nie­zgod­ną z Kon­sty­tu­cją RP tzw. prze­słan­kę eugeniczną.

Wię­cej in­for­ma­cji: narodowymarszzycia.pl

Pla­kat i ulot­kę do dru­ku moż­na po­brać tu­taj.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj