Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Wzrośnie liczba aborcji po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego?

Po­wia­to­wy Ze­spół Szpi­ta­li w Ole­śni­cy od­no­to­wał wzrost abor­cji z po­wo­du rze­ko­me­go za­gro­że­nia zdro­wia psy­chicz­ne­go ko­bie­ty. Je­śli się ten trend utrzy­ma, pod ko­niec ro­ku mo­że paść re­kord licz­by uśmier­ca­nych dzie­ci w tym szpitalu.

W la­tach 2016–2020 w Po­wia­to­wym Ze­spo­le Szpi­ta­li w Ole­śni­cy wy­ko­ny­wa­no śred­nio 24 abor­cje rocz­nie, głów­nie tzw. abor­cje eu­ge­nicz­ne na dzie­ciach po­dej­rza­nych o cho­ro­bę lub nie­peł­no­spraw­ność, ale ani jed­nej z po­wo­du „za­gro­że­nia zdro­wia psy­chicz­ne­go” mat­ki. We­dle udo­stęp­nio­nych przez Szpi­tal in­for­ma­cji, w okre­sie od stycz­nia do kwiet­nia 2022 ro­ku wy­ko­na­no tam już 14 abor­cji – wszyst­kie z po­wo­du rze­ko­me­go „za­gro­że­nia zdro­wia psy­chicz­ne­go” matki.

27 stycz­nia 2022 ro­ku opu­bli­ko­wa­no w dzien­ni­ku ustaw orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go o nie­zgod­no­ści tzw. prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej do abor­cji z Kon­sty­tu­cją RP. Na mo­cy te­go orze­cze­nia nie­le­gal­na sta­ła się w Pol­sce abor­cja na dzie­ciach po­dej­rza­nych o cho­ro­bę lub nie­peł­no­spraw­ność. W la­tach po­prze­dza­ją­cych pu­bli­ka­cję orze­cze­nia, każ­de­go ro­ku w Pol­sce do­cho­dzi­ło do ok. 1 000 abor­cji z przy­czyn eugenicznych.

Fun­da­cja Pro-Pra­wo do ży­cia wy­sy­ła do szpi­ta­li w Pol­sce pi­sma w try­bie do­stę­pu do in­for­ma­cji pu­blicz­nej py­ta­jąc o to, ile abor­cji prze­pro­wa­dzo­no od mo­men­tu wej­ścia w ży­cie po­sta­no­wie­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Po­wia­to­wy Ze­spół Szpi­ta­li w Ole­śni­cy, w któ­rym, we­dle udo­stęp­nio­nych przez pla­ców­kę in­for­ma­cji, do 2021 ro­ku nie prze­pro­wa­dzo­no ani jed­nej abor­cji z po­wo­du „za­gro­że­nia zdro­wia psy­chicz­ne­go mat­ki”. Jed­nak już w sa­mym 2021 ro­ku prze­pro­wa­dzo­no 9 ta­kich abor­cji, a od stycz­nia do kwiet­nia 2022 ro­ku aż 14 ta­kich aborcji.

Uwa­gę zwra­ca rów­nież fakt, iż cześć tych abor­cji to póź­ne abor­cje, dla przy­kła­du – 6 z tych abor­cji wy­ko­na­no na dzie­ciach po­wy­żej 20 ty­go­dnia ich ży­cia. Wcze­śniej, w la­tach 2016–2020 w Ole­śni­cy wy­ko­ny­wa­no śred­nio 24 abor­cje rocz­nie, w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści eu­ge­nicz­ne, ale ni­gdy z po­wo­du „za­gro­że­nia zdro­wia psychicznego”.

Na bil­bor­dach czy w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych co­raz czę­ściej po­ja­wia­ją się in­for­ma­cje za­chę­ca­ją­ce do za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Two­rzo­ne są w in­ter­ne­cie po­rad­ni­ki w ja­ki spo­sób do­ko­ny­wać abor­cji w obec­nym sta­nie praw­nym. Or­ga­ni­za­cje pro­abor­cyj­ne pod­kre­śla­ją, że moż­li­we jest do­ko­ny­wa­nie abor­cji ze wzglę­du na „za­gro­że­nie zdro­wia psy­chicz­ne­go” a na­wet kie­ru­ją do da­ne­go psy­chia­try, któ­ry re­spek­tu­je ta­kie za­świad­cze­nia. Jak wi­dzi­my za­czy­na wcho­dzić w Pol­sce abor­cja na życzenie.

Po­mi­mo zmian wy­ni­ka­ją­cych z orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go o nie­zgod­no­ści prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej, wi­dzi­my że zwo­len­ni­cy abor­cji wy­ko­rzy­stu­ją praw­ne lu­ki by móc da­lej zbi­jać dzie­ci. Ży­cie ludz­kie od po­czę­cia po­win­no być sza­no­wa­ne i chro­nio­ne w spo­sób ab­so­lut­ny. Le­ga­li­za­cja abor­cji przez pań­stwa jest za­wsze de­cy­zją nie­spra­wie­dli­wą i ty­rań­ską wo­bec naj­bar­dziej bez­bron­nych. Każ­dy po­li­tyk po­wi­nien opo­wie­dzieć się po stro­nie ży­cia i dą­żyć do cał­ko­wi­tej ochro­ny przez pra­wo. Je­śli osią­gnię­cie te­go nie jest moż­li­we od ra­zu, po­wi­nien on wes­przeć te ini­cja­ty­wy, któ­re do­pro­wa­dzą do ogra­ni­cze­nia szko­dli­wo­ści już obo­wią­zu­ją­ce­go prawa.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj