Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wysłuchanie publiczne 16 maja dotyczące ustaw aborcyjnych

Sala kolumnowa. Zdjęcie ilustracyjne. Fot.: wikimedia.org

Na wy­słu­cha­niu pu­blicz­nym pla­no­wa­nym na 16 ma­ja, któ­re bę­dzie do­ty­czyć zmian w prze­pi­sach abor­cyj­nych, po­ja­wi się rów­nież Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, wśród 280 osób i 20 or­ga­ni­za­cji zgło­szo­nych na spo­tka­nie. Sza­cu­je się, że wy­da­rze­nie po­trwa od 10 do 11 godzin.

Zgod­nie z ra­por­tem Pul­su Me­dy­cy­ny, nad­cho­dzą­ce wy­słu­cha­nie pu­blicz­ne skon­cen­tru­je się na ana­li­zie czte­rech pro­jek­tów ustaw zwią­za­nych z kwe­stią abor­cji. To efekt de­cy­zji pod­ję­tej przez po­słów na pierw­szym czy­ta­niu, któ­re mia­ło miej­sce w pierw­szej po­ło­wie kwiet­nia. Wów­czas to pro­jek­ty te zo­sta­ły prze­ka­za­ne do Ko­mi­sji Nad­zwy­czaj­nej do Roz­pa­trze­nia Pro­jek­tów Ustaw Do­ty­czą­cych Pra­wa do Prze­rwa­nia Cią­ży. Ko­mi­sja ta po­sta­no­wi­ła roz­po­cząć swo­je pra­ce od zor­ga­ni­zo­wa­nia wy­słu­cha­nia opi­nii róż­nych or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych oraz oby­wa­te­li na te­mat pro­po­no­wa­nych zmian w prawie.

Do­ro­ta Ło­bo­da, po­słan­ka Ko­ali­cji Oby­wa­tel­skiej, któ­ra kie­ru­je pra­ca­mi ko­mi­sji, prze­ka­za­ła 13 ma­ja PAP, że do udzia­łu w za­pla­no­wa­nym na 16 ma­ja wy­słu­cha­niu zgło­si­ło się 27 or­ga­ni­za­cji i 280 osób.

Za­in­te­re­so­wa­nie za­bra­niem gło­su wy­ra­zi­li za­rów­no zwo­len­ni­cy li­be­ra­li­za­cji pra­wa abor­cyj­ne­go, jak i ci, któ­rzy opo­wia­da­ją się za wpro­wa­dze­niem za­ka­zu prze­ry­wa­nia cią­ży. Na li­ście uczest­ni­ków za­pla­no­wa­ne­go wy­słu­cha­nia pu­blicz­ne­go fi­gu­ro­wać bę­dą przed­sta­wi­cie­le róż­nych or­ga­ni­za­cji, m.in.: Ak­cji De­mo­kra­cji, Amne­sty In­ter­na­tio­nal, Straj­ku Ko­biet, Abor­cyj­ne­go Dre­am Te­amu, Kon­gre­su Ko­biet, Fun­da­cji na Rzecz Ko­biet i Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny, Fun­da­cji Ży­cie i Ro­dzi­ny, oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści. Wśród nich znaj­dą się tak­że człon­ko­wie Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Za­pla­no­wa­ne na czwar­tek, 16 ma­ja, wy­słu­cha­nie pu­blicz­ne pro­jek­tów ustaw do­ty­czą­cych abor­cji roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 10 w Sa­li Ko­lum­no­wej Sej­mu. Or­ga­ni­za­cje bę­dą mia­ły prze­wi­dzia­ny czas czte­rech mi­nut na przed­sta­wie­nie swo­ich sta­no­wisk, na­to­miast uczest­ni­cy wy­po­wie­dzi in­dy­wi­du­al­nych bę­dą dys­po­no­wać dwo­ma mi­nu­ta­mi na swo­je wy­stą­pie­nia. Ko­lej­ność za­bie­ra­nia gło­su bę­dzie zgod­na z ko­lej­no­ścią zgłoszeń.

Pla­no­wa­ne wy­słu­cha­nie mo­że trwać od 10 do 11 go­dzin. Do­dat­ko­wo, oso­by za­in­te­re­so­wa­ne mo­gą prze­ka­zać swo­je opi­nie na pi­śmie, co rów­nież mo­że wpły­nąć na dłu­gość trwa­nia wy­da­rze­nia. Wy­słu­cha­nie pu­blicz­ne sta­no­wi istot­ny ele­ment bez­po­śred­nie­go uczest­nic­twa oby­wa­te­li w pro­ce­sie sta­no­wie­nia prawa.

„Za­le­ża­ło nam na zor­ga­ni­zo­wa­niu te­go wy­słu­cha­nia, po­nie­waż te­mat bu­dzi ogrom­ne za­in­te­re­so­wa­nie w spo­łe­czeń­stwie. Nie mo­że­my i nie chce­my za­my­kać się w gro­nie po­li­ty­ków. Wy­słu­cha­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go w pro­ce­sie sta­no­wie­nia tak waż­ne­go pra­wa jest na­szym po­sel­skim obo­wiąz­kiem” – pod­kre­śli­ła Do­ro­ta Łoboda.

Ko­mi­sja mo­że wy­ko­rzy­stać uwa­gi zgło­szo­ne pod­czas wy­słu­cha­nia w ko­lej­nych eta­pach prac, ale nie jest to dla niej obligatoryjne.

Ko­lej­ne po­sie­dze­nie Ko­mi­sji, na któ­rym bę­dzie oma­wia­ny pro­jekt usta­wy de­kry­mi­na­li­za­cyj­nej Le­wi­cy, pla­no­wa­ne jest na ko­niec ma­ja. Prze­wod­ni­czą­ca ko­mi­sji, Do­ro­ta Ło­bo­da, za­po­wie­dzia­ła, że pra­ce nad tym oraz ko­lej­ny­mi pro­jek­ta­mi zaj­mą wie­le po­sie­dzeń. Po za­koń­cze­niu prac nad da­nym pro­jek­tem, ko­mi­sja prze­kie­ru­je go do ko­lej­ne­go czy­ta­nia na fo­rum Sejmu.

 

jb
Źró­dło: www.pap.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj