fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Włochy liberalizują pigułkę aborcyjną RU- 486

Włoski minister zdrowia zapo­wie­dział libe­ra­li­zację pigułki abor­cyjnej RU-486. Wpro­wa­dzone zasady będą znosić obo­wiązek hospi­ta­li­zacji kobiety i wydłużą o dwa tygodnie moż­liwość doko­nania aborcji far­ma­ko­lo­gicznej.

Marina Casini, prze­wod­ni­cząca „Ruchu na rzecz życia” we Wło­szech zauważyła, że uła­twienie tej praktyki może oznaczać jeszcze większą bana­li­zację aborcji: „Dąży się do tego, by nie­po­żądaną ciążę prze­kształcić w coś w rodzaju przykrej dole­gli­wości, której można się pozbyć zaży­wając pastylkę.”

Według nowych prze­pisów, pigułkę abor­cyjną będzie można otrzymać w publicznych szpi­talach, jak i pry­watnych pla­cówkach. Ma zostać znie­siona hospi­ta­li­zacja kobiety, która po pół godzinie od przy­jęcia RU-486 będzie mogła wrócić do domu.

„Nowe prawo zupełnie zapomina o kobiecie. Jej zdrowie nikogo nie inte­resuje, a przecież przyjmuje ona dwie tabletki, jedną, która zabija dziecko, drugą, która pro­wokuje skurcze powo­dując jego wyda­lenie” – wskazała Marina Casini.

Włoscy lekarze mają prawo odmówić doko­nania aborcji ze względu na klauzulę sumienia. Szacuje się, że w ostatnich latach sprzeciw sumienia wyraziło 71 proc. gine­ko­logów, 51 proc. ane­ste­zjo­logów i 48 proc. per­sonelu para­me­dycznego.

Wiele wło­skich orga­ni­zacji pro-life pro­te­stuje prze­ciwko, zapo­wie­dzianej przez ministra zdrowia, libe­ra­li­zacji pigułki RU-486. Zauważają, że nowe prawo oderwie aborcję od jakiej­kolwiek kon­troli medycznej, a także nie­bez­piecznie wydłuży okres w jakim będzie można ten środek przyjąć. Nowe zasady wydłużą o dwa tygodnie moż­liwość doko­nania aborcji far­ma­ko­lo­gicznej, z siódmego do dzie­wiątego tygodnia ciąży.

Trzeba zaznaczyć, że pigułka RU-486 jest środkiem poronnym, który nie zapo­biega ciąży, ale niszczy poczęte życie ludzkie. Aborcja dokonana we Wło­szech za pomocą pigułki RU-486 będzie zabijać dziecko do 63. dnia ciąży. Na tym etapie rozwoju bije już serce, pracuje mózg. Poja­wiają się pierwsze odruchy nerwowe, tworzą się mięśnie i szkielet. Na twarzy dziecka można roz­różnić oczy, uszy, nos i wargi. Libe­ra­li­zacja we Wło­szech pigułki wcze­sno­po­ronnej zasługuje na wyjątkowe potę­pienie. Pro­ducent pigułki RU-486 jest kon­ty­nu­atorem pro­du­centa cyklonu B, gazu, którym doko­nywano ludo­bójstwa w obozach kon­cen­tra­cyjnych III Rzeszy. Firma teraz zbija pie­niądze na zabi­janiu milionów nie­na­ro­dzonych dzieci.

 

JB
Źródło: vaticannews.va

%d bloggers like this: