Tylko życie ma przyszłość!

USA: 16 stanów zakazuje aborcji z powodu zespołu Downa

Wpro­wa­dzo­na usta­wa PRENDA za­ka­zu­je abor­cji do­ko­ny­wa­nej z po­wo­du wad ge­ne­tycz­nych, ta­kich jak ze­spół Do­wna i przy­zna­je nie­na­ro­dzo­nym dzie­ciom pra­wa oby­wa­tel­skie. Już szes­na­ście sta­nów wpro­wa­dzi­ło tę ustawę.

Usta­wa o nie­dy­skry­mi­na­cji pre­na­tal­nej (PRENDA) ma na ce­lu za­po­bie­ga­nie wy­ko­rzy­sty­wa­nia abor­cji ja­ko na­rzę­dzia eu­ge­ni­ki. To pra­wo za­bra­nia ko­mu­kol­wiek świa­do­mej abor­cji nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka ze wzglę­du na je­go płeć lub niepełnosprawność.

Już szes­na­ście sta­nów uchwa­li­ło usta­wę PRENDA, a ko­lej­ne są w przy­go­to­wa­niu. Ko­mi­sja North Ca­ro­li­na Ho­use He­alth nie­daw­no za­twier­dzi­ła to pra­wo i wy­sła­ła go do dal­szych ko­mi­sji. Usta­wa w Ka­ro­li­nie Pół­noc­nej za­ka­zu­je le­ka­rzom uśmier­ca­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci ze wzglę­du na ra­sę, płeć lub dia­gno­zę pre­na­tal­ną wska­zu­ją­cą ze­spół Downa.

„Za­po­bie­ga to współ­cze­snej eu­ge­ni­ce, któ­ra eli­mi­nu­je lu­dzi przed uro­dze­niem z po­wo­du ich nie­peł­no­spraw­no­ści” – po­wie­dział przed­sta­wi­ciel sta­nu De­an Arp, re­pu­bli­ka­nin z Union County.

Gu­ber­na­tor Ari­zo­ny Du­cey pod­pi­sał kil­ka dni te­mu usta­wę SB 1457, za­ka­zu­ją­cą abor­cji opar­tej na ge­ne­ty­ce. Pra­wo Ari­zo­ny za­ka­zu­je abor­cji do­ko­ny­wa­nej z po­wo­du wad ge­ne­tycz­nych, ta­kich jak ze­spół Do­wna. Przy­zna­je nie­na­ro­dzo­nym dzie­ciom pra­wa oby­wa­tel­skie i za­ka­zu­je pro­mo­wa­nia abor­cji przez pod­mio­ty edu­ka­cyj­ne i na­uko­we fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków pu­blicz­nych. Usta­wa wpro­wa­dza tak­że obo­wią­zek za­pew­nie­nia po­chów­ku dzie­ciom, pod­da­nym aborcji.

No­we pra­wo z apro­ba­tą przy­ję­li bi­sku­pi Ari­zo­ny: „Ta usta­wa ocze­ku­je na dzień, w któ­rym spra­wa Roe prze­ciw­ko Wa­de zo­sta­nie unie­waż­nio­na i oka­zu­je tro­skę za­rów­no o nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci, jak i ich mat­ki” – pod­kre­śli­li w spe­cjal­nie wy­da­nym oświadczeniu.

Na­le­ży pod­kre­ślić, że fe­de­ral­ny Sąd Ape­la­cyj­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych dla Szó­ste­go Okrę­gu utrzy­mał w mo­cy za­kaz abor­cji z ze­spo­łem Do­wna w Ohio.

Ka­the­ri­ne Beck John­son, pra­cow­nik na­uko­wy FRC ds. Stu­diów praw­nych i po­li­tycz­nych, sko­men­to­wa­ła: „Po­dzi­wia­my pań­stwa pra­cu­ją­ce nad ochro­ną naj­słab­szych po­przez PRENDA. Pra­wa te przy­po­mi­na­ją spo­łe­czeń­stwu, że każ­de dziec­ko ma wro­dzo­ną god­ność. Koń­czą okrop­ny akt ata­ko­wa­nia naj­młod­szych człon­ków na­sze­go spo­łe­czeń­stwa i przy­bli­ża­ją nas o krok do za­koń­cze­nia spra­wy Roe v. Wade”.

Cie­szy fakt, że wi­dzi­my sil­ną fa­lę pro-li­fe na po­zio­mie sta­no­wym w USA w od­po­wie­dzi na ra­dy­kal­ny pro­gram pro­abor­cyj­ny pre­zy­den­ta Bi­de­na. Dzie­ci, u któ­rych zdia­gno­zo­wa­no nie­peł­no­spraw­ność przed uro­dze­niem, nie bę­dą już dys­kry­mi­no­wa­ne a po­dat­ni­cy nie bę­dą zmu­sza­ni do wspie­ra­nia aborcji.

 

JB
Źró­dło: lifenews.com, usnews.com

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj